Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

TOP 09 přednese na zastupitelstvu 3 protinávrhy

Dnes na jednání zastupitelstva města Prostějova přednese klub TOP 09 a Ing. Petr Kousal z KDU-ČSL tři protinávrhy k bodům 3, 4 a 5. Jejich znění si můžete přečíst zde:

Bod 3 - Pořízení II. změny územního plánu Prostějov - protinávrh >>

Zastupitelstvo města Prostějova obdrželo jako bod programu č. 3 na jednání dne 23. 9. 2014 návrh usnesení, kterým schvaluje pořízení II. změny územního plánu.

Klub TOP09 po projednání přiložené důvodové zprávy konstatuje, že:

1. V důvodové zprávě předkladatel neuvedl všechna fakta, která se navrženého usnesení týkají, a tím porušil ustanovení čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

2. Předkladatel neuvádí, že navržený bod je mimo jiné předmětem návrhu rozsudku žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov. Zastupitelé nebyli o žalobě v důvodové zprávě vůbec informováni. Teprve po vyžádání dokumentů spojených s žalobou, byla zastupitelům rozeslána kopie předžalobní výzvy a žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov.
3. Na výzvu stran a hnutí TOP09, KDU-ČSL, Změna pro Prostějov a ANO, obdrželi signatáři výzvy ke stažení bodů 3, 4 a 5 z programu jednání zastupitelstva, vyjádření náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera. Ve vyjádření je uvedeno, že rada předkládá předmětný návrh po zralé úvaze, po projednání s orgány územního plánování a s právníky města.

4. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní problém spojený s žalobou vůči městu, chybí k návrhu usnesení nezávislá právní analýza. Klub TOP09 je toho názoru, že k takovému kroku – již 2. změna územního plánu – je zapotřebí nepoměrně důkladnější analýza než pouhá zralá úvaha.

5. Klub TOP09 žádá o vyjasnění, zda pořízení nového Územního plánu je zatížené nějakými chybami, které by opravňovaly společnost Manthellan k žalobě v tomto bodě. Pokud je známo společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.

6. Z návrhu usnesení není zřejmé, k čemu by navrhovaná II. změna územního plánu měla směřovat. V důvodové zprávě se pouze uvádí, že se jedná o nové prověření parametrů již přijatého Územního plánu na ploše 041. Ani v této oblasti však společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.

7. Z vyjádření náměstka primátora může rovněž vyplývat hrozba řetězců žalob společnosti Manthellan o součinnost města, dokud nebude územně plánovací dokumentace obsahovat takové parametry, které budou vyhovovat společnosti Manthellan, bez ohledu na zájmy města a jeho občanů. Klub TOP09 je přesvědčen, že taková součinnost nemůže být předmětem smlouvy se společností Manthellan.

Bod 4 - Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 24. 8. 2012 a schválení pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 6. 2. 2014 - protinávrh >>

V důvodové zprávě návrhu usnesení předloženého Radou města Prostějova je uvedeno, že:
Na základě novely stavebního zákona, účinné od 1. 1. 2013 podala společnost MANTHELLAN, a.s. výzvu dne 6. 2. 2014 na ukončení pořizování RP dle původně platné legislativy a požaduje ukončit původní proces pořizování RP a rozhodnout o novém pořízení RP dle současně platné legislativy.

Vydáním nového územního plánu došlo k ukončení platnosti územního plánu sídelního útvaru a všech jeho změn a v lokalitě pro uvedený záměr společnosti MANTHELLAN, a.s. jsou v novém územním plánu Prostějov nastoleny některé regulativy, které znemožňují plně vyhovět společnosti MANTHELLAN, a.s., v realizaci jejího záměru.

Klub TOP09 konstatuje, že:

1. Zastupitelstvu nebyla k tomuto usnesení předložena žádná výzva k ukončení pořizování RP ze dne 6. 2. 2014, ale pouze podnět k pořízení RP ze dne 6. 2. 2014

2. Společnost Manthellan, a.s. nepodala k pořízení nového Územního plánu ani jednu připomínku.

3. Pokud jde o pořízení regulačního plánu lokality projektu Manthellan, zastupitelstvu města Prostějova nebylo dosud předloženo ke schválení zadání pořízení dosud pořizovaného regulačního plánu.

4. Z výše uvedených důvodů je nutné vyjasnit situaci a předložit zastupitelstvu nový návrh k řešení RP v souladu se schváleným Územním plánem.

5. V neposlední řadě je zapotřebí vyjasnit situaci pořizovatele RP – Magistrát města Olomouce

6. Do vyjasnění všech okolností spojených s pořízením RP nelze odpovědně rozhodnout o dalších krocích města Prostějova.

Bod 5 - Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova - protinávrh >>

Zastupitelstvo obdrželo návrhy na pořízení II. změny Územního plánu města Prostějova, pořízení regulačního plánu z podnětu společnosti Manthellan a zrušení Územního plánu zóny. Klub TOP09 konstatuje, že na výše uvedené kroky byla společností Manthellan podána žaloba dne 4. 9. 2014. Vzhledem k nevyjasněné právní situaci není možné zrušení stávajícího regulačního plánu. V prvé řadě je nutné zastupitelstvu předložit nezávislou právní analýzu okolností žaloby společnosti Manthellan ve vztahu k pořízení změny nového Územního plánu, za situace, kdy společnost Manthellan k němu žádné připomínky v zákonem stanovené lhůtě nepodala. Dále je zapotřebí vyjasnit obsah součinnosti, k níž je město Prostějov dle názoru společnosti Manthellan zavázáno ze Smlouvy o smlouvách budoucích. Klub TOP09 nezastává názor, že předmětem součinnosti je schválení změn nového Územního plánu a následně regulačního plánu. Územně plánovací dokumentace je výrazem vůle samosprávy o rozvoji města. Na jejím utváření se může podílet každý subjekt prostřednictvím zákonných postupů. Součinnost dohodnutá mezi městem a soukromým investorem mezi ně nepatří.

Další články k tématu:

Prohlášení TOP09 Prostějov ke kauze Manthellan

Výzva radě statutárního města Prostějova 2

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Žádáme informace o žalobě na město

Prohlášení TOP09 Prostějov ke kauze Manthellan

V souvislosti s podáním žaloby na město Prostějov ze strany společnosti Manthellan konstatuje TOP09 v Prostějově, že řešením problému zástavby centra města Prostějova není podávání žalob, ale pouze a jedině jednání obou stran, které jsou rovnoprávné a suverénní. Krok společnosti Manthellan je aktem vydírání, což potvrzuje i krok rady města Prostějova, která na jednání zastupitelstva zařadila praktické splnění Manthellanem navrženého rozsudku. Tento krok rady je zcela nepřijatelný a vede k podezření, že hájí zájmy společnosti Manthellan a ne zájmy občanů.

Je nepřijatelné, aby si společnost Manthellan takto diktovala, jak má vypadat Územní plán a následně plán regulační pro zástavbu centra města.

Top09 prohlašuje, že současný Územní plán byl přijat v souladu s platnou legislativou. TOP09 se zasazovala ještě před jeho přijetím o vypořádání připomínek občanů. Zastupitelstvo v době jeho vydání nemělo k dispozici žádnou informaci o připomínkách ze strany společnosti Manthellan. Je věcí společnosti Manthellan, že potřebné připomínky nepodala. V období pořízení územního plánu nebylo zastupitelstvo seznámeno s projektem společnosti Manthellan, vyjma studie, kterou se tato společnost účastnila soutěže v roce 2009.

Není to tedy město Prostějov, které by dle názoru TOP09 bylo povinné měnit svůj řádně přijatý územní plán, ale společnost Manthellan musí respektovat závazné parametry tohoto plánu, pokud v zákonné době nepodala žádné připomínky.

TOP09 je přesvědčena, že není možné, aby si soukromý subjekt diktoval změny územního plánu, který je dokumentem obecné povahy a vyjadřuje, jak se chce město Prostějov dále rozvíjet při zohlednění všech podmínek dané lokality. TOP09 je přesvědčena, že ani ustanovení smlouvy, na niž se Manthellan odvolává, jej neopravňují k takovému diktátu. Chce-li společnost Manthellan v Prostějově podnikat a v tom jí nikdo nebrání, musí to být za podmínky respektu k vůli zástupců občanů a musí to být v rámci rovných podmínek vůči všem podnikatelům. Je věcí Manthellanu, že v roce 2010 při uzavírání smlouvy opustil svůj projekt předaný do soutěže a začal pracovat na něčem jiném, co ve smlouvě specifikováno není. Společnost Manthellan nemůže tedy vyžadovat v rámci součinnosti žádné kroky, které by vedly mimo rámec schváleného územního plánu.

K otázce změny projektu oproti vydanému záměru se v minulém roce vyjádřil státní zástupce v reakci na podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy se společností Manthelan.TOP09 považuje toto stanovisko za podnět k jednání tak, aby byly splněny podmínky záměru z roku 2008. Tímto záměrem a jeho podmínkami je stejně vázáno město Prostějov i společnost Manthellan bez ohledu na ustanovení smlouvy. Pokud jsou některá ustanovení smlouvy v rozporu s tímto záměrem, je zapotřebí tyto rozpory odstranit. Je tedy na společnosti Manthellan, aby uvedla svůj projekt do souladu s podmínkami záměru, s vlastním návrhem z roku 2009 i ostatní obecně závaznou dokumentací. Je na společnosti Manthellan, aby v případě potřeby změn nebo úprav obecně závazných dokumentů města využila zákonné možnosti podat připomínky, které budou rovněž podle zákona vypořádány. Cesta soudních žalob nevede nikam.

V Prostějově 22. 9. 2014
Ing. Aleš Matyášek, předseda MO TOP09 Prostějov

Výzva radě statutárního města Prostějova 2

 

ANO2011, Změna pro Prostějov, TOP 09 Prostějov a KDÚ-ČSL Prostějov vyzývají Radu:

  1. 1. aby do konání komunálních voleb nepodnikala žádné kroky, které jakkoli ovlivní pozici budoucího zastupitelstva v případném sporu města se společností Manthellan a.s.
  2. 2. aby byly z programu jednání zastupitelstva staženy body 3, 4 a 5

Celý text výzvy níže, kliknutím zvětšíte >>

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Dnes ve 14:34 informoval primátor města Prostějova členy zastupitelstva města Prostějova o tom, že společnost Manthellan podala žalobu na město Prostějov takto:

Vážení členové zastupitelstva města,
na základě rozhodnutí primátora města vám v příloze zasílám prohlášení společnosti Manthellan, a. s.

V příloze nalezli zastupitelé kopii výstřižek z novin ze dne 15.9.2014: Výstřižek

Po nesplněném slibu, že text žaloby budou mít zastupitelé v materiálech na jednání zastupitelstva, jsem požádal náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera o jejich zaslání. Tentokrát mi pan náměstek vyhověl a celý text žaloby je zde: Text žaloby

Jak vyplývá z data žaloby, byla podána již 4. září. Proč jsou se žalobou takové tajnosti, kdy jsou zastupitelé informováni o žalobě výstřižkem z novin a nikoli předáním textu žaloby je velkou záhadou. Pan primátor si zřejmě neuvědomuje, že zastupitelé nejsou malé děti a mají právo na informace. Zvláště pokud se jedná o informace takové důležitosti.

Tyto postupy nesvědčí o transparentnosti.

Aleš Matyášek

Žádáme informace o žalobě na město

V souvislosti s žalobou společnosti Manthellan vyzývám vedení města, aby neprodleně zveřejnilo všechny informace k této záležitosti. Podle informací, které jsem obdržel jde o žalobu o téměř 2 miliony korun. Podklady, mi však pan náměstek Fišer odmítl poskytnout s tím, že je budou mít zastupitelé k dispozici. To ovšem až za týden a pouze týden před odloženým jednáním zastupitelstva, kde rada připravuje návrhy ke změně nového územního plánu.

Ptám se, jak byl územní plán připraven, když rada přichází již s druhou změnou? Připomínám, že jsme jako klub navrhovali, aby bylo projednání nového územního plánu zařazeno až na zářijovou schůzi právě pro jeho špatnou připravenost.

Trvám na tom, aby vedení města po Manthellanu požadovalo podrobné doložení ekonomické reálnosti a životaschopnosti jeho záměrů. Pouze za těchto podmínek lze činit další kroky v realizaci zástavby centra našeho města.

Aleš Matyášek, předseda klubu zastupitelů a kandidát na primátora

Zdroj informací o žalobě společnosti Manthellan: http://itydenik.cz/zpravy/manthellan-podal-zalobu-na-mesto-prostejov