Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Děkujeme za hlas každého z vás!

Vážení a milí spoluobčané,
děkujeme všem našim voličům za hlas pro TOP09 a nezávislé Prostějovany. Nesmírně si vaší důvěry vážíme. Děkujeme i všem kteří přišli volit. Ano volit je důležité. Budeme však v zastupitestvu pracovat i pro ty co nevolili, budeme prosazovat principy našeho volebního programu. Jsme přesvědčeni, že jsou správné.
Děkujeme a víme, že to jde jinak!

Teď už záleží na vás

Vážení a milí Prostějované,

Tímto stručným oslovením nezapomínám ani na občany Vrahovic, Žešova, Krasic, Čechovic a Domamyslic. Již zítra se otevřou volební místnosti a my všichni budeme mít možnost zvolit si své zástupce, kteří za nás budou rozhodovat po dobu dalších čtyř let v městském zastupitelstvu. Končí tím předvolební kampaň. Zítra se rozhodne. Přeji nám všem dobrou volbu. Pro naše krásné město Prostějov, pro nás i naše děti. Máme velkou zodpovědnost a možnost zvolit nápravu, pokud jsme v minulém období nebyli s něčím spokojeni. Nabídka je opravdu velká. Naše volební formace TOP 09 společně s nezávislými Prostějovany změnu nabízí. Je to změna na základě zkušeností ze čtyřletého opozičního zastupování vás, občanů v zastupitelstvu.  Víme, co chceme změnit, ale víme také, že v dobrých věcech budeme navazovat a dílo rozvíjet. Jde nám o NAŠE město. S tímto vědomím jsme sestavovali i náš program pro nadcházející roky. Jsme odhodlaní jej uskutečnit.

Jestliže vás náš program i náš přístup k řešení problémů oslovil, dejte nám prosím svůj hlas. Určitě nebude promarněn.

Přeji vám, vážení spoluobčané, hodně štěstí, zdraví i Božího požehnání a pomoci v osobním i pracovním životě.

Aleš Matyášek

Znáte už volební program?

Náš volební program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan našeho města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Neslibujeme však vzdušné zámky. Všechny návrhy vychází ze zkušeností z práce v zastupitelstvu a ze zkušeností odborníků, které najdete na naší kandidátce.

Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Víme, že to jde jinak!

Ing. Aleš Matyášek, kandidát na primátora

1. Prostějov - město s efektivní a fungující správou

Samospráva má být službou při správě a rozvoji města a spolehlivým zástupcem občanů při výkonu státní správy. Každý občan musí mít možnost se během období na správě podílet přímo, a to dotazy, návrhy, účastí. 

2. Prostějov - tradiční a historické centrum Hané

Obnova ducha historického a pulsujícího města je podmínkou pro vytvoření zajímavého a lákavého obrazu města pro občany i návštěvníky, je základem jeho atraktivity. 

3. Prostějov - město kvalitního vstupu do života

Odpovědně plánované a řízené školství, dostupnost mimoškolních aktivit i spojení výchovy s pracovními zkušenostmi povede ke zlepšení kvality života mladé generace. 

4. Prostějov - město malého a drobného podnikání

Spolupráce při odstranění překážek činnosti drobných podnikatelů přinese městu nová pracovní místa a smysluplný rozvoj. 

5. Prostějov - město sociální odpovědnosti

Sociální péče o potřebné spoluobčany je věcí spolupráce řady subjektů ve městě. Moderní přístup ke správě společných věcí znamená i sociální odpovědnost. 

6. Prostějov - město čisté a bezpečné

Zlepšení čistoty a bezpečí v našem městě je společnou věcí nás všech. Chceme město bezpečné, čisté a upravené. 

7. Prostějov - město živé, společenské a kulturní

Centrum města, ale i centra městských částí jsou přirozeným prostorem pro setkávání s přáteli. Kultura, architektura, umění, hezké prostředí i dobré vztahy člověka obohacují. 

8. Prostějov - zdravé město aktivních občanů

Pojem zdravé město nesmí být v Prostějově jen formální, musí mít konkrétní obsah  

9. Prostějov - město reálných a potřebných investic

Investice jsou výrazem přístupu k rozvoji města. Moderní přístup k investicím znamená důkladnou přípravu, koordinaci a kontrolu jejich reálnosti. Investovat neznamená jen budovat, ale i hospodárně provozovat a udržovat.  

10. Prostějov - město citlivých řešení palčivých problémů

Víme, že složité problémy v Prostějově existují a je zapotřebí hledat řešení. Moderní správa znamená přijmout a citlivě řešit i neatraktivní výzvy.  

Prohlášení k zastupitelstvu z 23.9.2014

Na jednání 35. Zastupitelstva města Prostějova navrhl klub KSČM odložení Radou navržených bodů, které jsou praktickým plněním rozsudku, který v žalobě proti městu Prostějovu navrhla soudu společnost Manthellan a jejich projednání na mimořádném zastupitelstvu ještě do voleb.

TOP09 navrhla rovněž odložení předmětných tří bodů, s tím, že tyto body by měla projednat až nová městská reprezentace, která bude zvolena v nadcházejících volbách. TOP09 zásadně odmítá jednání o jakékoli záležitosti, která je předmětem žaloby společnosti Manthellan bez důkladné a nezávislé právní analýzy a bez obnovy mandátu městské reprezentace v nadcházejících volbách.

TOP09 prohlašuje, že postup navržený KSČM jen směřuje k novému pokusu o bezdůvodné prolomení řádně schváleného Územního plánu, jednoho ze zásadních dokumentů o rozvoji města. Věc je o to vážnější, jestliže k tomu má dojít na základě žaloby jedné soukromé společnosti a jedná se tedy o ochranu partikulárního soukromého zájmu a nikoli zájmu města Prostějova a jeho občanů.
Základním posláním každého zastupitele je ochrana zájmů občanů města. TOP09 vyzývá všechny zastupitele, aby na mimořádném zastupitelstvu, které má být k této záležitosti svoláno, podpořili jediné zodpovědné a vůči občanům i novým členům zastupitelstva čestné usnesení. Tím je definitivní postoupení celé záležitosti k rozhodnutí nově zvolenému zastupitelstvu.

V Prostějově 24. 9. 2014

Za TOP 09 Prostějov
Ing. Aleš Matyášek, předseda MO

TOP 09 přednese na zastupitelstvu 3 protinávrhy

Dnes na jednání zastupitelstva města Prostějova přednese klub TOP 09 a Ing. Petr Kousal z KDU-ČSL tři protinávrhy k bodům 3, 4 a 5. Jejich znění si můžete přečíst zde:

Bod 3 - Pořízení II. změny územního plánu Prostějov - protinávrh >>

Zastupitelstvo města Prostějova obdrželo jako bod programu č. 3 na jednání dne 23. 9. 2014 návrh usnesení, kterým schvaluje pořízení II. změny územního plánu.

Klub TOP09 po projednání přiložené důvodové zprávy konstatuje, že:

1. V důvodové zprávě předkladatel neuvedl všechna fakta, která se navrženého usnesení týkají, a tím porušil ustanovení čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

2. Předkladatel neuvádí, že navržený bod je mimo jiné předmětem návrhu rozsudku žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov. Zastupitelé nebyli o žalobě v důvodové zprávě vůbec informováni. Teprve po vyžádání dokumentů spojených s žalobou, byla zastupitelům rozeslána kopie předžalobní výzvy a žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov.
3. Na výzvu stran a hnutí TOP09, KDU-ČSL, Změna pro Prostějov a ANO, obdrželi signatáři výzvy ke stažení bodů 3, 4 a 5 z programu jednání zastupitelstva, vyjádření náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera. Ve vyjádření je uvedeno, že rada předkládá předmětný návrh po zralé úvaze, po projednání s orgány územního plánování a s právníky města.

4. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní problém spojený s žalobou vůči městu, chybí k návrhu usnesení nezávislá právní analýza. Klub TOP09 je toho názoru, že k takovému kroku – již 2. změna územního plánu – je zapotřebí nepoměrně důkladnější analýza než pouhá zralá úvaha.

5. Klub TOP09 žádá o vyjasnění, zda pořízení nového Územního plánu je zatížené nějakými chybami, které by opravňovaly společnost Manthellan k žalobě v tomto bodě. Pokud je známo společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.

6. Z návrhu usnesení není zřejmé, k čemu by navrhovaná II. změna územního plánu měla směřovat. V důvodové zprávě se pouze uvádí, že se jedná o nové prověření parametrů již přijatého Územního plánu na ploše 041. Ani v této oblasti však společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.

7. Z vyjádření náměstka primátora může rovněž vyplývat hrozba řetězců žalob společnosti Manthellan o součinnost města, dokud nebude územně plánovací dokumentace obsahovat takové parametry, které budou vyhovovat společnosti Manthellan, bez ohledu na zájmy města a jeho občanů. Klub TOP09 je přesvědčen, že taková součinnost nemůže být předmětem smlouvy se společností Manthellan.

Bod 4 - Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 24. 8. 2012 a schválení pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 6. 2. 2014 - protinávrh >>

V důvodové zprávě návrhu usnesení předloženého Radou města Prostějova je uvedeno, že:
Na základě novely stavebního zákona, účinné od 1. 1. 2013 podala společnost MANTHELLAN, a.s. výzvu dne 6. 2. 2014 na ukončení pořizování RP dle původně platné legislativy a požaduje ukončit původní proces pořizování RP a rozhodnout o novém pořízení RP dle současně platné legislativy.

Vydáním nového územního plánu došlo k ukončení platnosti územního plánu sídelního útvaru a všech jeho změn a v lokalitě pro uvedený záměr společnosti MANTHELLAN, a.s. jsou v novém územním plánu Prostějov nastoleny některé regulativy, které znemožňují plně vyhovět společnosti MANTHELLAN, a.s., v realizaci jejího záměru.

Klub TOP09 konstatuje, že:

1. Zastupitelstvu nebyla k tomuto usnesení předložena žádná výzva k ukončení pořizování RP ze dne 6. 2. 2014, ale pouze podnět k pořízení RP ze dne 6. 2. 2014

2. Společnost Manthellan, a.s. nepodala k pořízení nového Územního plánu ani jednu připomínku.

3. Pokud jde o pořízení regulačního plánu lokality projektu Manthellan, zastupitelstvu města Prostějova nebylo dosud předloženo ke schválení zadání pořízení dosud pořizovaného regulačního plánu.

4. Z výše uvedených důvodů je nutné vyjasnit situaci a předložit zastupitelstvu nový návrh k řešení RP v souladu se schváleným Územním plánem.

5. V neposlední řadě je zapotřebí vyjasnit situaci pořizovatele RP – Magistrát města Olomouce

6. Do vyjasnění všech okolností spojených s pořízením RP nelze odpovědně rozhodnout o dalších krocích města Prostějova.

Bod 5 - Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova - protinávrh >>

Zastupitelstvo obdrželo návrhy na pořízení II. změny Územního plánu města Prostějova, pořízení regulačního plánu z podnětu společnosti Manthellan a zrušení Územního plánu zóny. Klub TOP09 konstatuje, že na výše uvedené kroky byla společností Manthellan podána žaloba dne 4. 9. 2014. Vzhledem k nevyjasněné právní situaci není možné zrušení stávajícího regulačního plánu. V prvé řadě je nutné zastupitelstvu předložit nezávislou právní analýzu okolností žaloby společnosti Manthellan ve vztahu k pořízení změny nového Územního plánu, za situace, kdy společnost Manthellan k němu žádné připomínky v zákonem stanovené lhůtě nepodala. Dále je zapotřebí vyjasnit obsah součinnosti, k níž je město Prostějov dle názoru společnosti Manthellan zavázáno ze Smlouvy o smlouvách budoucích. Klub TOP09 nezastává názor, že předmětem součinnosti je schválení změn nového Územního plánu a následně regulačního plánu. Územně plánovací dokumentace je výrazem vůle samosprávy o rozvoji města. Na jejím utváření se může podílet každý subjekt prostřednictvím zákonných postupů. Součinnost dohodnutá mezi městem a soukromým investorem mezi ně nepatří.

Další články k tématu:

Prohlášení TOP09 Prostějov ke kauze Manthellan

Výzva radě statutárního města Prostějova 2

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Žádáme informace o žalobě na město

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich