Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Pozitivní návrhy, co je psáno, to je dáno!

Poslední dobou se často setkávám s tvrzením, že je opozice v zastupitelstvu pouhým kritizujícím elementem a že nikdo od ní neviděl ještě ani jediný pozitivní návrh. Posuďte sami, navrhovali jsme a navrhujeme:

 1. Spravedlivou a systematickou podporu dětí a mládeže při pěstování sportovních a volnočasových aktivit, dlouhodobou partnerskou spolupráci města s organizacemi, které se o děti starají.
 2. Reálnou a funkční revitalizaci centra Prostějova v lokalitě Wolkerova-Komenská-Úprkova v zájmu obyvatel našeho města s ohledem na petici občanů města s 2500 podpisy o zachování KaSC
 3. Zachování tržnice v centru města a její modernizaci
 4. Rekonstrukci historického objektu Jezdeckých kasáren a přilehlé jízdárny a jeho využití na základě odborné diskuse
 5. Vybudování koupaliště za Kosteleckou ulicí, nejlépe v podobě 8 dráhového 50 m bazénu s příslušenstvím a možností výhledového zastřešení
 6. Úklid hlavních městských komunikací ve správě Olomouckého kraje více než dvakrát za rok
 7. Respektování práva občanů přednést své návrhy na jednáních zastupitelstva
 8. Odstranění závor, které brání invalidním spoluobčanům parkovat na ulici Školní
 9. Zpracování a předložení funkčního a reálného projektu Národního olympijského centra jako rozšíření příležitostí pro sportovní aktivity zejména prostějovské mládeže

Tím nejdůležitějším a nejvíce pozitivním návrhem však je péče o trvalé posilování principu transparentnosti samosprávy.

Tento princip byl v poslední době nepochopitelným způsobem dosti zdeformován.

Číst dál: Pozitivní návrhy, co je psáno, to je dáno!

Stanovisko k vyjádření Dr. Černoška ve Večerníku

Vážená redakce,

Zasílám Vám stanovisko k vyjádření Dr. Miroslava Černoška ve Vašem listě dne 15. 6. 2015 k hlasování o prostějovském Národním olympijském centru:

K vyjádřením Dr. Černoška k Národnímu olympijskému centru v Prostějovském večerníku je třeba v zájmu objektivity doplnit, že každý člen klubu TOP09 hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nikomu není přikázáno, jak má hlasovat. Pokud jde o hlasování mé, když jsem se hlasování zdržel, jsou důvody dva.
1. Materiál, který byl projednáván, postrádal zásadní informace k projektu, které jsou zapotřebí k odpovědnému rozhodnutí. O tom svědčí i skutečnost, že tento nedostatek se snažil napravit ve svém vystoupení přímo na jednání zastupitelstva sám Dr. Černošek.
2. Vystoupení pana Černoška neposkytlo komplexní odpovědi na vznesené připomínky. Naopak odpovídalo nepřipravenosti materiálu rady a obsahovalo pouze představy a domněnky, které nebyly ověřeny žádnými podklady a které si místy i protiřečily. Lze se jen dohadovat, proč informace, které přednesl, nebyly součástí materiálu, který předložila k jednání zastupitelstva rada, jak to vyžaduje zákon a jednací řád, a byly předneseny až na jednání. 
Zarážející je i fakt, že pokud se jedná o projekt s takovým dosahem, nebyl vůbec projednán se všemi zastupitelskými kluby, byť to primátor sliboval. V neposlední řadě je nutné se zamyslet i nad kvalitou přijatých stanov, ve vztahu k postavení města Prostějova ve spolku „Prostějov olympijský, z.s.“
Věci by více pomohlo, kdyby se zodpovědní činitelé, místo osočování zastupitelů, kteří poukázali na nepřipravenost projektu, více zamysleli nad kvalitou přípravy projektů, které jsou záměrem bezesporu dobrým, ale lajdácká příprava neumožňuje jejich odpovědnou podporu. Můžeme nadšeně zvedat ruce pro krásné myšlenky. Pokud budou připravené tak jako materiál k NOC, můžeme se nadít dalších překvapení typu Manthellan, jehož konsekvence snad každý rozumný člověk již vnímá. 

S pozdravem

Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

Král je nahý!

Při hlasování o Národním olympijském centru (NOC) si dovolilo 5 zastupitelů nezvednout ruku pro. Byl jsem jedním z nich. Důvod byl jednoduchý. Projekt nebyl projektem. Král byl nahý. Král byl a zřejmě ještě je nepřipravený. Chyběly informace, které projekt dělají projektem. Většinou mají formu notoricky známé doplňovačky: záměr, základní parametry, organizační struktura, předpokládané náklady a výnosy, využití zařízení (kdo, kdy, za kolik), schéma personálního obsazení, předpokládaná doba udržitelnosti, studie proveditelnosti. Mám za to, že tyto věci by měly být vyjasněny a prodiskutovány napříč politickým spektrem v předstihu před jakýmkoli konkrétním krokem. Založení spolku s účastí města je vážná věc. Ještě vážnější je, pokud není vyjasněna jeho funkce, organizace a místo v celém projektu.

Místo věcné debaty bylo zorganizováno osočování opozičních zastupitelů. V radnici, před radnicí, v tisku. Prý nepřejí sportování mládeže. Několik zmatených tabulek a návštěva sportovního impresária na jednání zastupitelstva a jeho prezentace jakýchsi zvláštních čísel a představ můj názor na nepřipravenost této věci změnit nemohlo. Ta čísla a vize pokud nebyla zrovna v tom okamžiku vymyšlena, mohla a měla být položena na stůl dlouho před jednáním zastupitelstva. Ještě před tím však měla být projednána radou. Proč tomu tak nebylo? Řádně připravené informace musí být alfou a omegou při rozhodování o důležitých věcech města. Alespoň takto si představuji nejen řízení projektu ale i celého města. Není-li tomu tak, jde o manažerské selhání těch, kteří chtěli, aby byl projekt schválen. Nota bene, jde-li o více než 100 milionovou investici. Pokud má projekt dotovat MŠMT, pochybuji, že je možné, aby neexistovala jeho podrobná studie. Proč ji tedy zastupitelé nedostali, je ve hvězdách.

V tom, že rozhodnutí zdržet se hlasování bylo správné, mne a jistě i řadu rozumných spoluobčanů utvrdily rozčilené výroky, výhradně členů koalice, v tisku. Kolegyni Ing. Haně Naiclerové bylo např. vyčteno, že se zdržela hlasování, ač má syna v 1.sk a její manžel je tam dokonce trenérem. Co chtěl vyslovitel této temnosti sdělit? Snad to, že je-li někdo z rodiny zastupitele zapojený v klubu, musí zastupitel loajálně hlasovat tak, jak si to přeje „majitel“ klubu? To jsme ovšem v jiném století! Těch, co nedali hlas pro, mohlo být i více. Podařilo se však uložit primátorovi alespoň přípravu změn stanov, které lépe ošetří postavení města Prostějova v projektu. Jak je možné hlasovat pro stanovy, o nichž je známo, že se musí změnit? Jak je možné hlasovat pro něco, co není v pořádku? Zajímavé je, že to, že stanovy nejsou v pořádku, potvrdili svým hlasováním všichni zastupitelé. Schválili totiž nutnost změny. Ti, co byli pro, i ti, co se zdrželi. Velká shoda!

Připadá mi směšné, když jsou někteří zastupitelé označováni za nepřátelé dětského sportu jen proto, že žádali konkrétně zpracovaný projekt. Dovolím si připomenout, že já i mnoho mých přátel, se právě práci s dětmi a mládeží věnujeme dlouhá léta. Na trénincích, na soutěžích na táborech. Práce s mládeží v Prostějově nestojí na NOC. Je tu před NOC, bude i po něm a bude, i kdyby NOC nebylo. Bouře kolem NOC je pouze vykonstruovaná záminka proti všem, kdo dlouhodobě kritizují selektivní systém podpory sportovním a volnočasovým aktivitám prostějovské mládeže.

Nevidím jiný správný postup, než doplnit výše uvedenou doplňovačku. Nechť má každý možnost seznámit se s projektem, jeho funkcí a návrhem provozu. Vážený pane hejtmane, vážený pane primátore, vážený pane doktore, stačilo to pořádně připravit. Mohli jste mít plný počet.

 

Výroky, které na které článek reaguje byly zveřejněny v Prostějovském večerníku dne 15.6.2015.

Stanovisko členů zastupitelských klubů, jejichž členové nejsou zastoupeni v Radě města Prostějova

Vyhlášením rozsudku o neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích, kterou dne 16. 7. 2010 za město Prostějov podepsal tehdejší starosta města Ing. Jan Tesař, byl rozhodnut dlouholetý spor o zákonnost projektu tzv. Galerie Prostějov (dále jen Projekt). Jsme řádně zvolení členové zastupitelstva města a jsme si vědomi, že rozsudek je prozatím nepravomocný. Přesto v naprostém souladu se slibem, který jsme složili dne 4. 11. 2014, a jímž jsme slíbili, na svou čest a svědomí, že svoji funkci budeme vykonávat svědomitě, v zájmu města Prostějova a jeho občanů a že se budeme řídit ústavou a zákony České republiky, žádáme:

 1. Neprodlené uznání rozsudku a vzdání se práva na odvolání městem Prostějovem.
 2. Primátora Miroslava Pišťáka a náměstka primátora Mgr. Jiřího Pospíšila, kteří se v minulosti podíleli na aktivním prosazování schválení vadné Smlouvy a udržování její zdánlivé platnosti, na obstrukcích při přijetí účinné nápravy Projektu a dále prosazovali kroky, které předpokládá Smlouva o smlouvách budoucích, aby zvážili své odstoupení. Tito zastupitelé porušením slibu ztratili morální kredit zastupovat občany města Prostějova.
 3. Neprodlené vyšetření, jak k takovému stavu v Projektu došlo a vyvození odpovědnosti jednotlivých osob, které se na jeho vzniku podílely.
 4. Rekonstrukci vedení města Prostějova na širokém politickém základě s vyloučením komunistické strany, která v této věci účelově mění postoje a v závěru minulého volebního období významně přispěla k dalšímu protiprávnímu jednání vedení města ve věci Projektu, zejména při schvalování pořízení II. změny územního plánu.

K těmto požadavkům nás vede jasně zdůvodněné stanovisko nezávislého soudu, který po vynesení rozsudku uvedl, že dosavadní jednání vedení města v této věci nebylo v zájmu občanů města. Ze strany členů vedení města tím došlo k porušením slibu, kterým se zastupitel přihlašuje k plnění svých povinností. Dle stanoviska soudu nešlo jen o jednání proti zájmům občanů města, byl rovněž  porušen i zákon o obcích.

V Prostějově 28. 5. 2015

Záznam tiskové konference opozičních stran

Smlouva je neplatná, řekl soud

Vážení spoluobčané,
Soud prvního stupně dnes po osmé hodině vynesl rozsudek v kauze žaloby o neplatnost smlouvy se společností Manthellan.
Smlouva je NEPLATNÁ!
Blahopřejeme a děkujeme všem Vám, kteří jste vyjadřovali podporu úsilí o zastavení tohoto, v dosavadní historii bezprecedentního, tunelu na městský majetek.
Blahopřejeme k satisfakci Ing. Janu Navrátilovi, který jako první podal žalobu o neplatnost smlouvy, který musel čelit osočování vládnoucí garnitury, který se postavil za pravdu. Ta byla dnes potvrzena.
Rozsudek je obrovskou satisfakcí i pro nás, zastupitele klubu TOP09. Od počátku našeho působení v zastupitelstvu v roce 2010, jsme usilovali o nápravu nezákonného stavu, který obhajovalo vedení města. Přestože již v minulém období bylo vedení města upozorněno státním zástupcem na nezákonný průběh realizace projektu, nic k nápravě neučinilo. Děkujeme všem, kteří nám v tomto úsilí pomáhali, ať již v minulém volebním období, nebo v tom nynějším.
Na rozdíl od současného i minulého vedení města to byl právě soud, který se postavil za zájem občanů. Vzhledem k tomu, že rozsudek je zatím nepravomocný a lze předpokládat odvolání, vyzýváme městskou radu, aby se vzdala jakýchkoli úvah o podání odvolání. Zájem občanů definoval soud jasně.
Jsme přesvědčeni, že osoby, které se na udržování nezákonného stavu podílely, nemají morální kredit k dalšímu setrvávání ve vedení města.
Aleš Matyášek, člen zastupitelstva města Prostějova a předseda MO TOP09

Sportovní výživa Extrifit, špičkové suplementy