Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova

Zkrácená verze k dispozici zde: Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova (zkrácená verze)

Členové zastupitelstva města Prostějova obdrželi dne 16.8.2016  rozsudek Krajského soudu ve věci určení neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Tímto rozsudkem soud zamítl žalobu na určení neplatnosti smlouvy. Rozsudek je založen na tom, že i kdyby byla smlouva neplatná, právní postavení Prioru by se nezměnilo -   vítězem výběrového řízení by stejně zůstal Manthellan. Řečí právní kvalifikace chybí Společnosti Prior naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy, který je podmínkou oprávnění podat žalobu. Proto byl návrh Prioru na určení neplatnosti smlouvy odvolacím soudem zamítnut.

Ctíme princip respektu k nezávislému rozhodování soudů jako jednoho z pilířů demokracie v České republice. Cítíme však potřebu vyjádřit svůj názor k některým aspektům tohoto rozsudku.  Jedná se totiž o klíčové rozhodnutí pro život celého města, určující podobu jeho centra na mnoho generací dopředu. Jsme přesvědčeni, že právo v naší zemi má být vymahatelné a srozumitelné nejen pro odbornou, ale především pro laickou veřejnost, které se dotýká bezprostředně a především. Nesrozumitelné postupy nenapomáhají srozumitelnosti práva a škodí důvěře široké veřejnosti v něj. Jako členové zastupitelstva voláme po transparentní správě společných věcí a vnímáme, že v poslední době se stále více občanů vyjadřuje negativně nejen o projektu společnosti Manthellan, ale i o celém dosavadním procesu jeho realizace.

V této souvislosti konstatujeme zřejmou nesprávnost rozsudku Krajského soudu v Brně, a to v jeho výroku č. I., kterým soud žalobu zamítl. Proto lze důvodně očekávat, že krajský soud bude muset vydat opravné usnesení.

Domníváme se také, že rozsudek je nedostatečně a rozporuplně odůvodněn. Z rozsudku jednoznačně nevyplývá, zda soud vzal za prokázané tvrzení obou žalovaných, Manthellanu a Města Prostějova, že projekt žalobce Prior byl výrazně nejhorší. Pokud je na takovém tvrzení žalované strany založeno rozhodnutí soudu, jako laická veřejnost očekáváme, že budou také bezesporu prokázány a posouzeny všechny okolnosti, které se týkají hodnocení podaných nabídek.

Obzvláště zdůrazňujeme nedávné písemné sdělení tajemníka městského úřadu v Prostějově Ing. Lubomíra Baláše, předsedy tehdejší hodnotící komise, který krátce před projednáním případu odvolacím soudem písemně potvrdil, že hodnotící komise „nestanovila výsledné pořadí, resp., která nabídka byla nejlepší a která nejhorší“. Stejnému závěru nasvědčují i listiny, které obsahuje soudní spis a které odvolací soud jako důkazy neprovedl a nevyhodnotil. Právní zástupce města Prostějova Mgr. Kotrys, který byl o tomto vyjádření Ing. Baláše informován, tuto informaci krajskému soudu nesdělil! Jako zastupitelé jsme toho názoru, že vyjádření města, byť pronesená prostřednictvím právního zástupce, musí být před soudem pravdivá, tím spíš, že město není osobou soukromou, ale veřejnou. Přitom otázka řádného hodnocení soutěžních nabídek byla posuzována již dříve na jednáních zastupitelstva, ale  ze strany koaličních radních byla bagatelizována.

V tomto soudním řízení nebyly posuzovány důvodné pochybnosti o tom, zda výběrové řízení proběhlo v souladu se zadáním. Nabídky byly posuzovány prakticky podle jediného, architektonického kritéria, s vahou pouze 50%. Hodnotící komise, kromě toho, že nestanovila pořadí, opřela své závěry pouze a jedině o kritérium urbanistické a v rozporu se zadáním vůbec nehodnotila ekonomické parametry nabídek, zejména jejich efektivitu a reálnost. Přesně na takové případy dopadá konstantní judikatura, která stanoví, že žalobce nepostrádá naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy v souvislosti s jistou netransparentností při projednávání nabídek.

V této souvislosti je proto evidentní, že nabídka Prioru nemohla být před soudem označena jako nejhorší. Pokud by soud s ohledem na tuto skutečnost prohlásil smlouvu za neplatnou, právní postavení Prioru by se totiž výrazně změnilo a nejen Prior, ale i další zájemci by se mohli účastnit výběrového řízení na urbanistické řešení historického centra města.

Jsme přesvědčeni, že v záležitosti takto významného veřejného zájmu by měla být o to víc náležitě osvědčena pravdivost tvrzení kterékoliv strany. Pokud jde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru a o zachování transparentnosti všech procesů, musí být transparentnost prvním imperativem, který má vést k nejlepšímu řešení pro všechny občany města Prostějova. V daném případě k tomu však nedošlo, protože rada města Prostějova sdělila při rozhodování o nabídkách v roce 2009 zastupitelům, že hodnotící komise doporučila zastupitelstvu vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti Manthellan, což je v rozporu se zmíněnými listinami i s vyjádřením Ing. Baláše. Díky této nesprávné informaci rady města je již 8 let blokováno historické centrum města, hrozí demolice Kasc s jeho velkým sálem, účelově se mění územní plán na základě požadavků Manthellanu a město nemůže svobodně nakládat se svým majetkem.

Proto vyzýváme radu města, aby pro případ, že Prior podá proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, uvedla na pravou míru nepravdivá tvrzení, že nabídka Prioru byla vyhodnocena jako výrazně nejhorší. Opakovaně vyzýváme radu města, aby město Prostějov podalo s ohledem na výše zmíněné skutečnosti samo žalobu na neplatnost smlouvy.

Je nepochybné, že celý projekt je vysoce netransparentní, veřejnost mu nerozumí a ani si jej nepřeje. Očekáváme, že v případě podaného dovolání bude soud rozhodovat na základě úplných a pravdivých informací.

k prohlášení se připojují:

Klub Nezávislých – Mgr. František Švec, Ing. Hana Naiclerová, MBA, Ing. František Filouš
Klub Změna pro Prostějov – Ing. Jan Navrátil, Petr Kapounek, Ing. Arch. František Fröml, Ing. Petr Lysek
Klub KDU-ČSL – Ing. Petr Kousal
Klub TOP09 a nezávislí Prostějované – PhDr. Václav Kolář, MUDr. Aleš Nevrla, Mgr. Ing. Aleš Matyášek

Smlouva s Manthellanem nelze plnit, říká prostějovský opoziční zastupitel Aleš Matyášek

Zdroj: Hanácký večerník, dostupné online zde
Zveřejněno se svolením autora

Brněnský krajský soud minulý týden rozhodl ve velmi sledované prostějovské kauze. Město má několik let uzavřenou smlouvu s investorem, který chce v centru postavit obchodní galerii, ačkoliv předtím přislíbil, že součástí nového centra bude i společenský sál. Jaké bude mít rozhodnutí soudu důsledky a jak by sám reagoval, kdyby byl primátorem, jsme se zeptali opozičního politika Aleše Matyáška (TOP 09).

Jen málokdo se v Prostějově zabývá kauzou obchodní galerie Manthellan, která má vyrůst na místě současného kulturní domu tolik, jako Aleš Matyášek. Ten působí v prostějovském zastupitelstvu od roku 2010, kdy byl zvolen na kandidátce TOP 09 a ve volbách 2014 byl dokonce kandidátem této strany na prostějovského primátora. V předchozím volebním období byl nejaktivnějším opozičním zastupitelem, který předložil celou řadu usnesení, zejména ke zmíněné kauze, kterou řadu let mapoval. TOP 09 však v minulých volbách získala jen tři mandáty a skončila i nadále v opozici.

V kauze Manthellan dosáhl dílčího úspěchu v roce 2013, kdy vyzval prostějovské státní zastupitelství, aby navrhlo soudu určit smlouvu města s Manthellanem za neplatnou. Státní zástupce Ivo Černík mu napsal, že jakékoliv plnění oné smlouvy, které Prostějovu již řadu let komplikuje život, by bylo protiprávním jednáním.

Aleš Matyášek poskytl Hanáckému Večerníku rozhovor, v němž například konkrétně popsal, co by dělal, kdyby byl primátorem města.

Číst dál: Smlouva s Manthellanem nelze plnit, říká prostějovský opoziční zastupitel Aleš Matyášek

Navrhli jsme revokaci usnesení, kterým Zastupitelstvo zrušilo Společenský dům Prostějov s.r.o.

Ve čtvrtek 26.6.2014 se uskutečnilo mimořádné jednání Zastupitelstva města Prostějova. Klub zastupitelů za TOP 09 navrhl revokaci usnesení, které zrušilo společnost Společenský dům Prostějov s.r.o. Důvody zrušení totiž nějak smrdí.

Důvodová zpráva:

Na jednání zastupitelstva byl zastupitelům předložen materiál, který hrubě zkreslil situaci společnosti Společenský dům Prostějov.  Jako podklad pro návrh rady byla předložena skutečnost, že za dobu existence společnosti vznikla kumulovaná ztráta ve výši 10,7 mil. Kč.

Při zkoumání hospodářské situace a dostupných dokumentů a informací se ukázalo, že provoz společnosti je zajišťován více méně pravidelným navyšováním základního jmění společnosti. Tento způsob financování provozu je v případě společnosti Společenský dům Prostějov nanejvýš pochybný a zastupitelé byli na mé výhrady upozorněni při rozpravě k bodu 10.1. na zasedání zastupitelstva dne 10.9.2013.

Nelze totiž majetkově sanovat provozní záležitosti, které vyplývají z nutnosti financování oprav, údržby a provozu zařízení, které je v majetku města zvyšováním základního kapitálu společnosti Společenský dům Prostějov. Jde v tomto případě o hrubé zkreslení hospodářské situace společnosti, která spravovala a udržovala majetek města prakticky zadarmo. Vzniklé disproporce byly sanovány navyšováním majetkové účasti ve společnosti, která byla zřízena pouze za účelem provozování kulturní a společenské činnosti v prostorách, které však naleží majetkově městu Prostějovu. Takto vznikla postupně kumulovaná ztráta, která byla dne 10.6.2014 uvedena jako primární důvod zrušení společnosti. Na stejném jednání ke stejnému bodu byli zastupitelé dokonce ubezpečeni, že společnost i její jednatel pracují dobře.
Cituji ze zápisu: Pospíšil Jiří, Mgr., sdělil, že částka 2 mil. Kč bude použita na provoz Společenského domu Prostějov, s. r. o., rada se shodla na tom, že jednatel je dobrým hospodářem, dokázal naplnit kulturními akcemi společenský dům, zvýšil hospodářský výsledek, za to mu patří poděkování. Pokud bude potřeba dofinancovat opravy nebo provoz, jednatel má možnost radu požádat o další finanční prostředky.

Za pozornost stojí i fakt, že rada města Prostějova byla upozorňována na nutnost oprav a postupného zlepšování technické úrovně zařízení. Tyto činnosti v souladu s potřebami zajišťoval Ing. Vejmola. Jestliže tyto výkony ve prospěch majetku města Prostějova zajišťovala společnost Společenský dům bez jakékoli fakturace vzniklých nákladů majiteli objektu, je zřejmé, že takto byla hrubě zkreslena hospodářská situace společnosti a toto zkreslení bylo následně použito jako primární zdůvodnění jejího zrušení před veřejností. Přičemž na nutnost změny tohoto postupu byla rada upozorněna již v zápise z jednání dozorčí rady ze dne 14. 12. 2012, kde se hovoří, cituji: Jednatel společnosti navrhuje, aby polovina nákladů byla uznána jako nutná služba ve veřejném zájmu.
A dále v bodě 7 tohoto zápisu je uvedeno i doporučení DR v tomto smyslu. Není zřejmé, proč toto doporučení bylo radou neustále ignorováno!
Z uvedeného vyplývá, že zastupitelstvu byly předloženy zkreslené a neúplné informace. Na takových informacích nelze postavit odpovědné rozhodnutí zastupitelstva.

V Prostějově 26. 6. 2014
Zpracoval Ing. Aleš Matyášek

Materiály TOP09 k bodu 23 jednání Zastupitelstva - Galerie Prostějov

Materiál, který TOP09 podávala už 5. listopadu a který byl odložen na další jednání Zastupitelstva nejprve na webu mezi materiály chyběl. Po upozornění byla situace napravena a tento materiál najdete zde >>

Komentář ke stanovisku ÚOHS

otaznikDne 4. 6. 2012 informoval tisk o stanovisku ÚOHS k záležitosti prodeje pozemků a KaSC v Prostějově (viz např. Prostějovský deník). Představitelé magistrátu vyjadřují uspokojení nad závěry tohoto úřadu a připomínají podobný závěr Ministerstva vnitra. Položme si tedy zásadní otázku. Je opravdu všechno v pořádku? Odpověď lze najít v pravdivých odpovědích na následující otázky.

Proběhl výběr investora v souladu se zadáním a podmínkami soutěže? - neproběhl, investor nebyl vybrán podle stanovených kritérií!

 1. Je nesporné, že byl vybrán správný uchazeč?
  - není, protože uchazeči nebyli hodnoceni podle všech zadaných kritérií
 2. Je cena, kterou má město obdržet za nejlukrativnější pozemky v pořádku?- pozemky mají být prodány za cenu 2200 Kč. V dané lokalitě prodává město pozemky jiným investorům za 5000 Kč
 3. Bude se v lokalitě realizovat ten návrh, který byl ohodnocen jako nejlepší?
  - nebude, ve vybraném návrhu bylo umístění kulturního centra, v současných studiích chybí.
 4. Je smlouva, mezi městem a investorem v pořádku?
  - není, svědčí o tom dodatek, který byl předložen zastupitelstvu ke schválení 14. 2. 2012. Důvodem byly právě vady smlouvy, které ji činily nevýhodnou pro město a pro které nebylo její podepsání doporučeno právním poradcem.
 5. Byli zastupitelé při schvalování smlouvy informováni o všech důležitých okolnostech?
  - nebyli, rada předložila smlouvu ke schválení, aniž by informovala zastupitele o tom, že právní poradce nedoporučil smlouvu pro nevýhodnost podepsat.
 6. Je smlouva platná?
  - o tom se vedou spory. Dosavadní postup soudu o platnosti smlouvy nejednal. Žalobu podanou Ing. Navrátilem zamítl proto, že občan není oprávněn takovou žalobu podat.

Z odpovědí na otázky je jistě každému soudnému člověku jasné, že nad celým projektem visí řada otazníků. Současní představitelé města si neuvědomují, že z předešlých otázek a odpovědí vyplývá zarážející netransparentnost celého projektu.  Místo vyjadřování ulehčení nad výroky úřadů to měli být především oni, kdo se měl zasadit o odstranění velkých pochybností o celém případu. Z vyjádření Ministerstva vnitra i ÚOHS plyne pouze jediné: chybí právní rámec, aby mohli posoudit vznesené námitky, které jsou vyjádřeny v předložených otázkách. Z vyjádření úřadů neplyne, že je vše v pořádku, ale pouze to, že z hlediska jejich oblasti dozoru zákon porušen nebyl. Ministerstvo vnitra výslovně upozorňuje, že značná část problému leží v oblasti samosprávy, do níž není oprávněno zasahovat.

Jestliže vrcholní představitelé města necítí povinnost k odstranění vážných pochybností, my tuto odpovědnost bereme velmi vážně.