Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Aleš Matyášek primátorem ve stínové radě

 

Dne 11.4.2018 se sešli členové stínové rady města Prostějova v tomto složení: Aleš Matyášek (TOP 09), Hana Naiclerová (NeZ), Petr Kapounek (Piráti), Jan Navrátil (ZpP), František Švec (NeZ), Petr Lysek (Piráti), František Fröml (ZpP), Martin Hájek (ZpP/SZ). 

Ve věci vydaného Pokynu insolvenčnímu správci Krajským soudem v Brně, ve věci zahrnutí pohledávky spolku LHK Jestřábi Prostějov za městem Prostějovem ve výši 6.830.000 Kč, zaujali následující stanovisko. 

V důsledku svévolného pozměnění zastupitelstvem schválených smluv o dotaci z rozpočtu města Prostějova pro spolek LHK Jestřábi Prostějov náměstkyní primátorky Mgr. Ivanou Hemerkovou, byly peníze zasílány na účty třetích osob, čímž byl porušen zákon. 

Pokud je dotace zaslána na jiný účet, než je účet žadatele o dotaci, je dle zákona dotace považována za nevyplacenou, a proto ji spolek, ačkoli služby užil, požaduje podruhé. Stínová rada zdůrazňuje, že za této situace není ani možné řešit s tímto spolkem porušení pravidel z důvodu lživého čestného prohlášení v žádosti o dotace a požadovat vrácení dotace i s penále pro porušení rozpočtové kázně, tak jak k tomu přistoupil například Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Město Prostějov se tak připravilo o možnost přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení tohoto spolku a částečně škodu snížit. Protizákonný postup nebyl schválen zastupitelstvem a k těmto pochybením došlo pouze svévolným jednáním Mgr. Hemerkové na její vlastní odpovědnost. Veškerá škoda, která takto městu Prostějovu vznikne, musí být zpětně vymáhána po odpovědné náměstkyni Hemerkové a též požadována okamžitá rezignace. 

Stínová rada podporuje snahu nového klubu SK 1913 o konsolidaci mládežnického hokeje, který musí být základnou tradičního Prostějovského hokeje. Vyzývá Radu města Prostějova, aby ve svých koaličních řadách zajistila podporu pro klub, který se postaral o děti, které by jinak neměly kde hrát, ani trénovat. 

 

Ing. Hana Naiclerová, MBA (Nezávislí)

Členka stínové rady ve věcech správa majetku města, výkon vlastnických práv v korporacích, koncepce bydlení, koncepce péče o kulturní památky ve vlastnictví města

http://www.zmenaproprostejov.cz/

Výzva k rezignaci JUDr. Augustina

Vyzýváme JUDr. Josefa Augustina, prostějovského radního za KSČM, aby rezignoval na funkci člena rady města. Současně ho vyzýváme, aby se vzdal všech veřejných funkcí, mj. ve výborech zastupitelstva a komisích rady města a aby rezignoval na člena dozorčí rady Domovní správy Prostějov s.r.o. a člena statutárního orgánu Národní dům Prostějov o.p.s.  

 

Josef Augustin byl již v roce 2008 uznán vinným za úmyslné krácení daní. V současné době je opakovaně trestně stíhán, protože v letech 2010 až 2013 nepodal daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob. 

 

Pokud se Josef Augustin všech těchto funkcí do 31.10.2016 nevzdá, vyzýváme radu města Prostějova a koaliční zastupitele za ČSSD, KSČM a Pévéčko, aby ho těchto funkcí sami bez zbytečného odkladu zbavili. Jinak i oni převezmou plnou zodpovědnost za to, že se na správě našeho města významným způsobem podílí jimi dosazená osoba, která se dlouhodobě dopouští deliktů na úseku placení daní.  

 

 

Nelze vyčkávat na pravomocný rozsudek soudu a odvolávat se na presumpci neviny. Ani soud totiž nic nezmění na tom, že Josef Augustin, zastupitel města Prostějova, po mnoho let nepodával daňová přiznání. Tím prokázal svou nedůvěryhodnost a nekompetentnost.   

Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova (zkrácená verze)

Členové zastupitelstva města Prostějova obdrželi dne 16.8.2016  rozsudek Krajského soudu ve věci určení neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Prostějově a žalobu zamítl.

Po prostudování rozsudku a jeho odůvodnění jsme přesvědčeni o tom, že obsahuje vady. V této souvislosti konstatujeme jeho zřejmou nesprávnost, a to ve výroku č. I., kterým soud žalobu zamítl. Proto lze důvodně očekávat, že krajský soud bude muset vydat opravné usnesení.

Podstatnou vadu spatřujeme i v tom, že soud své rozhodnutí postavil na tvrzení žalovaných stran bez provedení a náležitého vyhodnocení všech relevantních důkazů a okolností, které mají souvislost se způsobem hodnocení nabídek.

Obzvláště zdůrazňujeme nedávné písemné sdělení tajemníka městského úřadu v Prostějově Ing. Lubomíra Baláše, předsedy tehdejší hodnotící komise, který krátce před projednáním případu odvolacím soudem písemně potvrdil, že hodnotící komise „nestanovila výsledné pořadí, resp., která nabídka byla nejlepší a která nejhorší“. Právní zástupce města Prostějova Mgr. Kotrys, který byl o tomto vyjádření Ing. Baláše informován, tuto informaci krajskému soudu nesdělil! Jako zastupitelé jsme toho názoru, že vyjádření města, byť pronesená prostřednictvím právního zástupce, musí být před soudem pravdivá, tím spíš, že město není osobou soukromou, ale veřejnou. Přitom otázka řádného hodnocení soutěžních nabídek byla posuzována již dříve na jednáních zastupitelstva, ale  ze strany koaličních radních byla bagatelizována.

Úplné znění prohlášení je uveřejněno zde: Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova

Změna složení finančního výboru

Na Zastupitelstvu statutárního města Prostějova byla odhlasována výměna obsazení finančního výboru. Za Ing. Petra Šilhánka, který rezignoval, byl zvolen Ing. Michal Drozd. Životopisy obou kandidátů si můžete přečíst zde:

   
Ing. Michal Drozd Ing. Petr Šilhánek

Reakce na schválení demolice jezdeckých kasáren koalicí

Vážená paní
RNDr. Alena Rašková
primátorka
Statutární město Prostějov
Prostějov

Prostějov, 5.11.2015

Vážená paní primátorko,


sdělujeme Vám, že v souladu se zákonem o obcích jsme požádali ministerstvo vnitra o

p o z a s t a v e n í   v ý k o n u

toho usnesení zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 2.11.2015, kterým bylo rozhodnuto o schválení var. I) Demolici hlavní budovy Jezdeckých kasáren a následné výstavbě občanské vybavenosti dle potřeb města.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste vzala tuto informaci na vědomí při dalším postupu podle tohoto zastupitelstvem města přijatého usnesení a zvážila všechny případné důsledky jeho výkonu před rozhodnutím ministerstva ve věci samé.


S přátelským pozdravem


Ing. Aleš Matyášek                            Ing. František Filouš
zastupitel města                             zastupitel města

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde