Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Komu vadil Společenský dům Prostějov, s.r.o.?

Společenský dům Prostějov s.r.o., společnost s ručením omezením zapsaná v obchodním rejstříku od 2. února 2007. Právě kvůli této společnosti vřely na červnovém jednání Zastupitelstva města Prostějova emoce. Rada města se totiž rozhodla společnost, která zajišťovala kulturní a společenské využití KaSCentra, bez varování zrušit. Klub zastupitelů za TOP09 podal k návrhu rady protinávrh. Klub žádá zachování společnosti hned z několika důvodů. Zastupitelé za TOP09 jsou toho názoru, že instituce tohoto typu má být samostatnou značkou a její hospodaření, byť ztrátové má být pod transparentní veřejnou kontrolou. Aktivity KaSC budou však od 1.7.2014 schované pod Domovní správou. Jaká asi bude budoucnost lze možná usoudit ze zanedbaného okolí KaSCa. TOP09 zdůrazňuje fakt, že rozhodnutí bylo vnuceno nové politické reprezentaci, která vzejde z říjnových voleb. Zastupitelé za TOP09 a KDUČSL upozorňovali, že k takovému kroku již toto zastupitelstvo nemá morální kompetenci!

„V začlenění činnosti společnosti do struktury Domovní správy s.r.o. chybí racionální jádro,“ zdůvodnil jednání klubu předseda Ing. Aleš Matyášek. „Nemyslím si, že společnost Společenský dům s.r.o. je zralá na zrušení, zvlášť když v loňském roce proběhlo v tomto objektu celkem 113 akcí, které vyžadovaly dalších 113 dní přípravy,“ dodává. Díky novému jednateli Ing. Romanu Vejmolovi se počet uskutečněných akcí od roku 2011 rapidně zvýšil. Užívání společenského domu se stalo znovu příjemným. Zanedbatelné nejsou ani vytvořené kontakty, know-how a image, která je v posledním období bezesporu na vzestupu.

Podle Ing. Matyáška nemůže být úspora peněz hlavním důvodem zrušení společnosti. Vždyť ostatním organizacím, které fungují pod správou města, je přidělována pravidelně finanční finanční dotace k zajištění provozu a služeb pro občany. S daleko větší ztrátou se musí vyrovnávat i zimní stadion, městské lázně nebo divadlo. A žádnou z těchto organizací město neruší.

Jak to tedy se společenským domem dopadne? Mohou občané města zapomenout na koncerty Čechomoru a dalších známých interpretů za 300 Kč? Zvládne Domovní správa dojednávat kulturní program a bude se orientovat v současné poptávce prostějovského publika? Jaký je skutečný důvod toho, že se stala společnost Společenský dům Prostějov s.r.o. trnem v oku radních? Nezbývá ptát se s klasikem: "cui bono?"

PDF soubor Text protinávrhu TOP09 >>

Protinávrh nebyl schválen. Koalice počtem 18 hlasů schválila zrušení společnosti Společenský dům Prostějov s.r.o. k 30.6.2014.

Zastupitelstvo 15.4.

Na posledním jednání zastupitelstva, které se opět protáhlo do večerních hodin jsme nelenili. Podívejte se, jaké protinávrhy klub TOP09 podal.

Veřejná finanční podpora jen pro vyvolené?

Jedním z nejtřaskavějších témat byla veřejná podpora v rámci odboru rozvoje a investic. Zastupitelé se postavili proti 1 500 000 Kč určených pro Tenisový klub Prostějov a 2 00 000 Kč pro Dělnickou tělocvičnou jednotu. Tyto kluby veřejnou podporu již získali a nyní by měli být na řadě neuspokojené nebo nedostatečně uspokojené žádosti.

Klub zastupitelů za TOP09 dlouhodobě trvá na tom, aby finanční podporu nedostávaly pouze elitní sporty, ale aby byly nejprve uspokojeny žádosti sportovních oddílů, na které se při rozdělování na počátku roku nedostalo. TOP09 trvá na tom, aby veřejné prostředky byly rozdělovány transparentně a aby z veřejných peněz byla podpořena i činnost menších organizací. „Není možné argumentovat tím, že peníze do investic jsou důležitější než peníze na činnost. Práce s mládeží je investicí do budoucnosti a menší oddíly, které nejsou tolik vidět, si také podporu zaslouží,“ vysvětluje Aleš Matyášek.
Při hlasování pak došlo k situaci, kdy členové zastupitelstva a rady, kteří jsou současně členy DTJ, sice oznámili možný střet zájmů, ale odmítli se vzdát možnosti hlasovat. Ing. Aleš Matyášek upozornil předsedajícího primátora M. Pišťáka, že podle zákona o obcích je nutné o povolení hlasovat nechat rozhodnout zastupitelstvo. Díky schválení možnosti hlasování těchto členů zastupitelstvem byla následně schválena i veřejná finanční podpora pro DTJ ve výši 200 000Kč.

Jak to bude se sportovně-společenským centrem?

Při projednávání bodu 19, který se týkal rozpočtového opatření na dopracování studie Společensko-sportovního centra v areálu bývalých Jezdeckých kasáren v Prostějově, byl předložen protinávrh, který upozorňoval, že zastupitelstvu nebyl dodán důležitý materiál.

„Rada v materiálu předkládá zastupitelstvu rozhodnutí o finančních prostředcích, které nebyly součástí schváleného rozpočtu na základě kroků, jejichž obsah není zastupitelům známý,“ upozorňuje Ing. Matyášek. Rada vyvodila z jakési zprávy Ing. Arch. Kynčla nějaký závěr. S tímto důležitým materiálem však nebylo zastupitelstvo seznámeno a proto není možné jeho závěry prověřit. Zpráva měla být zpracována již v první polovině ledna, a ačkoliv o její zaslání všem zastupitelům žádal již v prosinci JUDr. Josef Augustin, do projednání příslušného rozpočtového opatření se zpráva zastupitelům do rukou nedostala. „Takový postup vedl již v minulosti k přijetí řady vadných usnesení, a proto před ním chceme důrazně varovat,“ dodává Matyášek.

Územní energetická koncepce

Na dubnovém jednání Zastupitelstva předkládal klub zastupitelů za TOP09 několik připomínek a protinávrhů. První z nich zahrnoval požadavek na dopracování a lepší strukturování závěrů tohoto strategického dokumentu.

První protinávrh se týkal Územní energetické koncepce Statutárního města Prostějova. Z úst zastupitelů zaznělo několik výtek k materiálu a doporučení jej odložit k dopracování. „Rád bych upozornil, že tento materiál rozhodně neodmítáme,“ vysvětlil Ing. Václav Kopečný. V důvodové zprávě však klub doporučil, aby závěry analýz byly zahrnuty do zhodnocení budoucích trendů a požadoval, aby měl materiál strukturovaný závěr, který by jasně definoval hlavní cíl koncepce a dílčí koncepční cíle pro oblasti jednotlivých energetických segmentů. Protinávrh na dopracování nebyl schválen a zastupitelé vzali na vědomí současnou podobu energetické koncepce.

Delegování člena klubu TOP09 do dozorčí rady akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Dalším protinávrhem usilovali o delegování člena klubu na post zástupce města Prostějova na valné hromadě.

Další protinávrh se vztahoval k pověření delegovaného zástupce na valnou hromadu Vodovody a Kanalizace, a.s. Klub zastupitelů za TOP09 navrhl odložení schválení změny stanov společnosti VaK Prostějov za účelem nápravy zjištěných formálních nedostatků. Současně navrhl, aby se členem dozorčí rady společnosti stal Ing. Aleš Matyášek jako zástupce klubu zastupitelů za TOP09. Na minulém zastupitelstvu navrhl klub do této funkce MUDr. Danuši Pelikánovou. Její delegování však nebylo schváleno. Proto klub navrhl jiného svého člena. „Klub TOP09, v současnosti druhá nejsilnější politická formace v zastupitelstvu, nemá svého zástupce v orgánech tak důležité společnosti, jakou je společnost Vodovody a kanalizace Prostějov,“ vysvětlila MUDr. Danuše Pelikánová. Tento bod byl však pouze odložen a k dalšímu projednání dojde pravděpodobně na mimořádném zastupitelstvu.

Nezávislá právní analýza

V závěru celého jednání přišla na řadu záležitost kolem Galerie Prostějov. Klub zastupitelů požadoval nezávislou právní analýzu plné moci společnosti Manthellan, a.s.

Na závěr jednání informoval Klub zastupitelů za TOP09 o rozsáhlé plné moci, kterou bez vědomí zastupitelstva podepsal společnosti Manthellan, a.s. primátor M. Pišťák. „V současné době je statutárním zástupcem města ve věcech galerie Prostějov společnost Manthellan.“ Glosoval situaci Ing Matyášek. Tato plná moc představuje rozsáhlá rizika, kdy veškerá jednání o přípravě projektu provádí společnost Manthellan. A to jak za sebe, tak za město, které by mělo vystupovat v otázkách přípravy projektu jako zástupce zájmů občanů. Doplnil A. Matyášek. Nyní tedy zastupuje zájmy občanů na základě plné moci sám investor. Ten tak může udělovat jménem města veškeré souhlasy ke všem řízením ohledně projektu. Fakticky tak zájmy občanů nikdo nezastupuje. Klub TOP09 požadoval zpracování nezávislé právní analýzy udělené plné moci. Tento požadavek zastupitelstvo schválilo.

Komplexní materiál byl pochválen, ale neschválen

Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2013 předložili zastupitelé z klubu TOP09 návrh usnesení s velmi obsáhlou důvodovou zprávou, který ukládal primátorovi a Radě města Prostějova, aby:

  • zajistili plnění usnesení zastupitelstva ze 4. 11. 2008
  • zajistili zpracování právní analýzy dalšího postupu  města při plnění tohoto usnesení
  • zahájili s investorem jednání o úpravách smlouvy
  • požadovali po investorovi studii proveditelnosti projektu

Celý materiál k dispozici zde >>

V důvodové zprávě byla shrnuta fakta, ze kterých vyplývá nesoulad mezi zadávacími podmínkami a smlouvou o smlouvě budoucí, což potvrdil i kontrolní výbor. Navíc i státní zástupce sdělil, že při převodu majetku v rozporu se záměrem bude smlouva o převodu neplatná. Klub zastupitelů TOP09 tedy usiluje o nápravu situace tak, aby vývoj projektu směřoval k naplnění záměru z roku 2008.

„Tím, že město stanovilo podmínky, omezilo okruh investorů, ucházejících se o veřejnou zakázku. Proto bychom měli postupovat podle zákona a držet se podmínek stanovených v záměru,“ vysvětluje Ing. Aleš Matyášek. V poslední době město řeší několik případů, kdy investor nesplnil své závazky, a město Prostějov bylo nuceno k úpravám původních kontraktů a řešení nepříjemností s nimi spojených. Proto klub zastupitelů TOP09 trvá na prokázání reálnosti navrženého řešení, doložení dlouhodobé udržitelnosti a bezpečnosti projektu. „Nemyslím, že schválením tohoto usnesení, by se město dostalo do nějaké choulostivé situace,“ dodává Matyášek.

K materiálu se připojil jen klub KDU-ČSL. Zastupitel JUDr. Josef Augustin sice pochválil předložený materiál jako dobře zpracovaný, ale klub zastupitelů za KSČM se zdržel hlasování. Pro návrh tedy hlasovalo jen šest zastupitelů za TOP09 a KDU-ČSL a návrh nebyl přijat.

Reakce na veřejnou zakázku dodávky marketingových služeb pro Prostějov

V úterý 15. 10. 2013 byla v internetové verzi Týdeníku Prostějovska vydána zpráva, že Rada města Prostějova zadává veřejnou zakázku na dodávku marketingových služeb v celkové hodnotě 14 milionů korun společnosti TK Plus.

Na jednání zastupitelstva dne 30. 9. 2013 jsem k této problematice vyjádřil přesvědčení, že není vhodné tuto zakázku přidělovat na období, které obdobím tří let zasahuje do mandátu nového zastupitelstva. K této věci jsem se dotázal, z jakých potřeb se při zadání zakázky vycházelo a zda byla zpracována nějaká analýza marketingových a propagačních potřeb města Prostějova.  Primátor města Prostějova slíbil, že požadované informace dostanu písemně.

Dne 11. 10. 2013 jsem dostal k požadovaným otázkám odpověď, kde primátor města Prostějova Miroslav Pišťák sděluje k otázce délky kontraktu, že rozpočet na rok 2014 bude schvalovat nynější zastupitelstvo a rozpočet na rok 2015 bude připravovat také nynější zastupitelstvo, a tudíž se jedná o polovinu kontrahované doby, na níž se budou vztahovat rozhodnutí současného zastupitelstva. Pan primátor však ve své odpovědi neuvedl tu skutečnost, že rozpočet na rok 2015 nebude schvalovat nynější zastupitelstvo, ale až zastupitelstvo nové, byť z podkladů připravených za období tohoto zastupitelstva. Příprava podkladů však není rozhodnutí a tak tento krok Rady není ničím jiným, než zajištěním toku finančních prostředků pro vybraného dodavatele i po většinu funkčního období nového zastupitelstva.

Co se týká druhé otázky, ještě podivnější je ta skutečnost, že zakázka byla zadána, aniž by byla zpracována jakákoliv analýza marketingové situace a marketingově propagačních potřeb města Prostějova. To vyplývá z odpovědi pana primátora na mé dotazy na zastupitelstvu dne 30. 9. 2013.

Z prohlášení primátora v tisku vyplývá, že existuje jakýsi souhlas napříč politickým spektrem. Z předchozích skutečností však plyne, že to není pravda a že se jedná o další manévr Rady, který není podložen jakoukoli analýzou dlouhodobých potřeb města. Celkové nastavení parametrů zakázky svědčí o tom, že se jedná spíše o sponzorování vybraných akcí dodavatele z prostředků rozpočtu města, než ucelenou a promyšlenou koncepci propagace města Prostějova. S takovým postupem TOP09 v žádném případě souhlasit nemůže.

Jednání zastupitelstva 10.9.2013

Tisková zpráva TOP09 Prostějov

Zastupitelé se ptali na církevní školu, kulturní a společenské centrum i na marketing

Prostějov (10. 9. 2013) - Na jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova dne 10.9.2013 se zastupitelé zvolení za Top09 vyjadřovali hned k několika tématům. Proč chce rada vypsat výběrové řízení na služby v oblasti marketingu a propagace na čtyři roky, když bude ve funkci jen rok? Proč vedení města brání vzniku církevní základní školy? A proč obchází stále platný záměr využití plochy kolem KaSC?

První z dotazů směřoval k výběrovému řízení na marketingové služby a propagaci. Vítězný subjekt má získat smlouvu na poskytování služeb městu na čtyři roky v hodnotě 14 milionů. „Byla provedena nějaká analýza? Proč jsou podmínky stanovené tak, jak jsou?“ ptal se Ing. Aleš Matyášek na důvody, které vedly ke vzniku potřeby těchto služeb a jejich hodnotu. Připomenul také, že není dobré, aby zastupitelstvo přijalo závazek, který bude mít dopad na rozpočet ve značné části dalšího volebního období.

Dále se zastupitelé vyjadřovali k petici „Za zřízení církevní základní školy ve městě Prostějov“. Navrženým usnesením měli přenést rozhodovací pravomoc z Rady na Zastupitelstvo. Škola však potřebuje znát do konce září stanovisko, jestli jí budou pronajaty prostory školy v Komenského ulici 4, aby mohla podat návrh na zápis do rejstříku škol. MUDr. Pelikánová se snažila o prosazení mimořádného zastupitelstva, aby se vše stihlo, ale radními bylo hlasitě odmítnuto. Ing. Matyášek připomněl, že město to nebude stát ani korunu a navíc budou využity prázdné prostory. Mgr. Hemerková argumentovala, že pokud by Cyrilometodějské gymnázium mělo i druhý stupeň základní školy, odčerpá žáky z městských škol. „Pokud ta škola ještě ani nevznikla a už teď je považována za tak žádanou, tak bychom ji nejspíš měli dát šanci,“ myslí si PhDr. Václav Kolář. Podle slov právničky JUDr. Klimkové, která objasnila situaci, byl vyhlášen záměr pronájmu budovy na Komenského 4. Na tento záměr zareagovalo jen Cyrilometodějské gymnázium, které jako účel uvedlo provoz základní školy. Cyrilometodějské gymnázium ale zatím nemá možnost školu provozovat, proto bylo rozhodnutí odloženo. Přes bouřlivou debatu bylo rozhodnutí odloženo na další jednání Zastupitelstva. Škola tak nejspíš nebude fungovat ani příští rok.

Co se týče Kulturního a společenského centra, tam jsou zastupitelé v názorech stále konstantní. Pokud se má záměr realizovat, musí odpovídat zadání. Investor je povinen držet se svého základního návrhu, který byl předán do soutěže a podmínek záměru, které požadují, aby součástí bylo kulturní centrum. Veškeré, peníze vynaložené na různé studie multifunkčních hal nebo studii na rekonstrukci KaSC jsou tedy marně vyhozené. Nechce-li investor realizovat svůj vlastní návrh má možnost od smlouvy odstoupit. Zastupitelé za TOP09 rovněž požadují doložení reálnosti, smysluplnosti a proveditelnosti záměru. Bez toho nelze investorovi městský majetek prodat.

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich