Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Vyjádření okresního státního zastupitelství

Prostějov (30. 4. 2013) – Zastupitelé TOP09 obdrželi vyjádření od Okresního státního zastupitelství ohledně podnětu k podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy. Klub zastupitelů TOP09 poukazoval na nesoulad mezi vyhlášeným záměrem o pronájmu a následném prodeji nemovitostí a smlouvou o smlouvách budoucích, jejímž obsahem je budoucí převod nemovitostí majetku města Prostějova jinému smluvnímu subjektu.

Zpráva Okresního státního zastupitelství konstatuje, že pokud dojde k převodu majetku města v rozporu s původně zveřejněným záměrem, je to jakoby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru. Ze zákona pak vyplývá, že pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

Vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k převodu majetku města, nemůže státní zastupitelství nijak zasáhnout.

Rada města neodpovídá na dotazy ohledně vadné smlouvy

Prostějov (16.4.2013) – V závěru jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova dne 16.4.2013 Ing. Aleš Matyášek z klubu TOP 09 jmenovitě oslovil radní s požadavkem o písemné vysvětlení, proč se zastupitelé nedozvěděli o tom, že právní poradce doporučil smlouvu neschválit z důvodu nevýhodnosti pro město a právních vad. „Bude to skoro rok, co jsem objevil důkaz, že smlouva předložená ke schválení byla vadná. Právní poradce, kterého si město najalo, doporučil smlouvu nepodepsat,“ připomíná Matyášek. „Dosud jsem nedostal žádné vysvětlení, proč o tom nebyli zastupitelé informováni,“ dodává.

Na jednání zastupitelstva proto znovu vyzval členy tehdejší rady, kteří jsou členy i současné rady aby mu předložili písemné vysvětlení, proč se zastupitelé o doporučení právníka nedozvěděli.

O připravované výstavbě obchodní Galerie společností Manthellan se mluvilo na jednání zastupitelstva už na začátku, kdy Ing. Navrátil žádal, aby byl do programu zařazen bod, v rámci kterého by byla vysvětlena situace ohledně projektu Galerie Prostějov. Primátor jeho žádost odmítnul s tím, že s návrhem musí přijít některý ze zastupitelů nebo výborů. Navrátil dodal, že občan města má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem města, jestliže je žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů a že tohoto práva hodlá využít. K požadavku ing. Navrátila se následně přidali i zastupitelé za TOP09 a KDU-ČSL, kteří požádali o zařazení bodu na další jednání zastupitelstva.

Číst dál: Rada města neodpovídá na dotazy ohledně vadné smlouvy

Na poplatky za odpady doplácí rodiny s více dětmi. TOP09 navrhuje změnu

Prostějov (16.4.2013) - Na jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova dne 16.4.2013 byl Klubem zastupitelů za TOP 09 předložen návrh usnesení na změnu obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad. Opoziční zastupitelé požadují, aby od poplatku za odpady byly osvobozeny děti do 16 let, pokud jsou třetím a dalším dítětem v domácnosti. Tedy, aby domácnost platila poplatky za odpady maximálně za dvě děti do 16 let. Pokud však poplatník nebo jeho zástupce má dluh vůči městu, který řádně nesplácí, osvobození se na něj vztahovat nebude.

„Náš nový návrh zohledňuje diskutovaný případ neplacení poplatků. Osvobození vůči neplatičům nebude účinné a současně odlehčíme rodinám s více dětmi, které poplatky řádně platí,“ vysvětluje opoziční zastupitel Aleš Matyášek.

Na program zastupitelstva se však návrh na změnu nedostal. Primátor Miroslav Pišťák slíbil přípravu komplexních materiálů, jejich projednání v radě a následné předložení zastupitelstvu. Do té doby doporučil návrh odložit.

Podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy

Zastupitelé města Prostějova za TOP09 podali 1. 10. 2012 Okresnímu státnímu zastupitelství podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Zastupitelé dospěli při prověřování postupu vedení města k důkazům, které vedou k vážným pochybnostem o platnosti smlouvy. Cílem podnětu je, aby zpochybněná smlouva byla regulérně posouzena soudem.

Pan 1. náměstek primátora Mgr. Jiří Pospíšil sdělil 25. 2. 2013, že považuje postup zastupitelů za obstrukční krok, neboť prý v této věci již Policie ČR, ÚOHS, Ministerstvo vnitra ČR a Okresní, Krajský a nově Nejvyšší soud neshledaly žádné pochybení. Zastupitelé za TOP09 od počátku volebního období prokazují, že smlouva vykazuje závažné vady po právní i věcné stránce. Že smlouva nemusí být v pořádku, ukazuje i doporučení Ministerstva vnitra ČR, aby otázka posouzení platnosti byla předložena soudu.

Povinností všech volených zástupců občanů je takové posouzení umožnit a to pro definitivní odstranění všech pochybností, které v souvislosti s případem vyšly najevo. Obstrukcí nejsou a nemohou být kroky, kterými klub TOP09 usiluje o řešení situace. Není totiž jasné, proč se vedení města v čele s panem 1. náměstkem Pospíšilem jejímu prověření soudem tak vehementně brání.

Číst dál: Podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy

Více financí do sportu mládeže, méně profesionálům

Na zasedání v úterý 19. února byl Zastupitelstvu města předložen návrh usnesení o veřejné finanční podpoře. Klub zastupitelů TOP 09 usiloval od začátku funkčního období o spravedlivější rozdělování veřejné finanční podpory. Po dvou letech se zdá, že se úsilí začíná vyplácet. Většina peněz veřejné finanční podpory z oblasti strategických sportů je určena pro činnost oddílů mládeže. Profesionální basketbal i volejbal se musí letos obejít bez finanční injekce od města.

Koncem loňského roku předložili zastupitelé za TOP 09 návrh systému rozdělování finančních prostředků do sportu s cílem odstranění neoprávněných preferencí některých skupin příjemců. Žádali, aby se hlavní cílovou skupinou stala prostějovská mládež a amatérský sport, tedy aby podpora směřovala především k občanům města. „Jsme rádi, že se podařilo alespoň částečně upravit systém rozdělování veřejné podpory a že se hlavní cílovou skupinou stala mládež,“ řekl zastupitel za TOP 09 Aleš Matyášek. „Oproti loňskému roku jde o viditelný pokrok, ale spousta práce je stále před námi,“ dodává.

Trnem v oku opozičních zastupitelů je rozdělení sportů na strategické a ostatní. „Co to znamená ‚strategický sport‘ v Prostějově? Proč tenis loni nebyl strategický a letos už je?“ ptala se Danuše Pelikánová. Dostala obvyklou odpověď, že jde o sporty, které zviditelňují Prostějov. Jaké výhody z toho pro Prostějov do současnosti vznikly, však asi nikdo vysvětlit nedokáže. Zastupitelé za TOP 09 stále trvají na svém - nebudeme podporovat jakékoli členění sportů, které je založeno na termínu „strategické sporty“.

Nakladatelství Grada, knihy a publikace