Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Více financí do sportu mládeže, méně profesionálům

Na zasedání v úterý 19. února byl Zastupitelstvu města předložen návrh usnesení o veřejné finanční podpoře. Klub zastupitelů TOP 09 usiloval od začátku funkčního období o spravedlivější rozdělování veřejné finanční podpory. Po dvou letech se zdá, že se úsilí začíná vyplácet. Většina peněz veřejné finanční podpory z oblasti strategických sportů je určena pro činnost oddílů mládeže. Profesionální basketbal i volejbal se musí letos obejít bez finanční injekce od města.

Koncem loňského roku předložili zastupitelé za TOP 09 návrh systému rozdělování finančních prostředků do sportu s cílem odstranění neoprávněných preferencí některých skupin příjemců. Žádali, aby se hlavní cílovou skupinou stala prostějovská mládež a amatérský sport, tedy aby podpora směřovala především k občanům města. „Jsme rádi, že se podařilo alespoň částečně upravit systém rozdělování veřejné podpory a že se hlavní cílovou skupinou stala mládež,“ řekl zastupitel za TOP 09 Aleš Matyášek. „Oproti loňskému roku jde o viditelný pokrok, ale spousta práce je stále před námi,“ dodává.

Trnem v oku opozičních zastupitelů je rozdělení sportů na strategické a ostatní. „Co to znamená ‚strategický sport‘ v Prostějově? Proč tenis loni nebyl strategický a letos už je?“ ptala se Danuše Pelikánová. Dostala obvyklou odpověď, že jde o sporty, které zviditelňují Prostějov. Jaké výhody z toho pro Prostějov do současnosti vznikly, však asi nikdo vysvětlit nedokáže. Zastupitelé za TOP 09 stále trvají na svém - nebudeme podporovat jakékoli členění sportů, které je založeno na termínu „strategické sporty“.

Klub zastupitelů za TOP09 žádá o svolání mimořádného zastupitelstva

Prostějov (10.1.2013) - Klub zastupitelů za TOP09 požaduje svolání mimořádného zastupitelstva v souvislosti s nezákonným postupem vedení města Prostějova při podání Oznámení záměru na výstavbu Galerie Prostějov ke zjišťovacímu řízení EIA. 

Zaprvé, statutární město Prostějov podalo Oznámení záměru výstavby projektu Galerie Prostějov (dále jen “Oznámení”) za účelem zjištění vlivu na životní prostředí. Podle §6 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., který upravuje postup při podávání oznámení záměrů, má být oznamovatelem záměru ten, kdo jej hodlá provést. Oznamovatelem tedy měla být společnost Manthellan.

Zadruhé, Zastupitelstvo města Prostějova nebylo o podání „Oznámení“ ze strany města vůbec informováno, i když jednání Zastupitelstva proběhlo den po zveřejnění „Oznámení“ Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Zatřetí, z dokumentace EIA bylo zjištěno, že text „Oznámení“ byl zpracován už v listopadu 2012. Krajskému úřadu však bylo podáno až těsně před Vánocemi. Termín podání připomínek byl stanoven na 7. 1. 2013. Z tohoto období bylo prakticky po 10 dní z důvodu svátků a volných dní znemožněno občanům a organizacím podat svoje vyjádření.

Začtvrté, oznamovatel statutární město Prostějov je současně dotčeným územně samosprávným celkem. Odtud plyne, že pokud bylo oznamovatelem statutární město Prostějov (bez vědomí nejvyššího orgánu) a je také dotčeným územně samosprávným celkem, bude se tedy Statutární město Prostějov vyjadřovat ke svému vlastnímu (dle uvedeného IČ) „Oznámení“. Jistě i zaujatý pozorovatel v této smyčce odhalí absolutní střet zájmů.

Klub zastupitelů za TOP09 žádá statutárního zástupce primátora o co nejrychlejší svolání mimořádného jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova k projednání výše zmíněného protizákonného postupu a ohrožení oprávněných zájmů občanů statutárního města Prostějova. Současně žádá, aby byla pro toto jednání učiněna výjimka z jednacího řádu pro zastupitele i občany města ze stanoveného limitu 2 minuty tak aby se občané k této problematice mohli řádně a svobodně vyjádřit.

Zastupitelé TOP 09 nemohou podpořit návrh rozpočtu

Prostějov (19. 12. 2012) - Při schvalování rozpočtu na jednání zastupitelstva 18. prosince 2012 zastupitelé za TOP09 nepodpořili návrh rozpočtu na rok 2013. Důvodem jsou skutečnosti, které nejsou v souladu se zájmy občanů a požadavkem na transparentní hospodaření s veřejnými prostředky.

Rozpočet předpokládá užití částky 4,2 milionu Kč na marketingové služby. TOP09 vznesla požadavek na zrušení vypsaného výběrového řízení, které má tuto částku legitimizovat. Podle analýzy podmínek výběrového řízení se jedná o skrytý sponzoring dopředu naplánovaných akcí. Důkazem tohoto tvrzení je požadavek na uvedení akcí, ke kterým má uchazeč zajištěna práva k pořádání a k marketingové spoluúčasti v zadávací dokumentaci.

V oblasti investic dochází oproti roku 2012 o zvýšení na 120 milionů Kč. K tomu je použito téměř 69 milionů z fondu rezerv a rozvoje. Po takto razantním úbytku financí bude fond na úrovni 4,9 mil. Kč. Město tak nebude mít v tomto fondu do dalšího období finanční prostředky. Jeho naplnění je vzhledem k predikcím samotných navrhovatelů rozpočtu do budoucna ohroženo. Tento krok považujeme v situaci, kdy sami představitelé města hovoří o nejistotě ve finančních predikcích, za neodpovědný.

Koncepce veřejné finanční podpory v oblasti zachovává dosavadní preference sportů kolem TKPlus a nadále počítá se třemi kategoriemi příjemců. TOP09 k této problematice jako jediná strana v zastupitelstvu předložila návrh systému rozdělení VFP, který počítal s odstraněním nedůvodné preference některých sportů a požadoval spravedlivější systém rozdělení veřejné finanční podpory. Nemůžeme souhlasit s opětovným výrazným upřednostňováním profesionálních sportovců na úkor dětí občanů města Prostějova a nebudeme podporovat jakékoli členění sportů, které je založeno na termínu „strategické sporty“.

Číst dál: Zastupitelé TOP 09 nemohou podpořit návrh rozpočtu

Návrh na zákaz heren a herních automatů

Prostějov (18. 9. 2012) - Na jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova dne 18. 9. 2012. byl MUDr. Pelikánovou předložen návrh usnesení, který požaduje přípravu vyhlášky o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území statutárního města Prostějova. Počet heren byl občany označen za největší problém města na Fóru zdravého města. Na hlasování o návrhu MUDr. Pelikánové na návrh primátora nakonec vůbec nedošlo.

Návrh usnesení vychází ze závěrů Fóra zdravého města, které se konalo v Prostějově v polovině června. Občany zde bylo definováno deset nejpalčivějších problémů města Prostějova. Nejvíce bodů získala problematika, týkající se velkého počtu heren na území města Prostějova. Za vedení města přislíbila zabývat se řešením problematiky heren náměstkyně primátora p. Alena Rašková. Podnět k řešení problému byl MUDr. Pelikánovou předložen už na jednání zastupitelstva 19. června 2012, kde bylo rozhodnuto o jeho odložení na září. Město však dosud nepřišlo s návrhem pozměňovací obecně závazné vyhlášky. „Vzhledem k tomu, že žádná akce od města zatím nepřišla, vytvořila jsem návrh usnesení,“ vysvětluje doktorka Pelikánová.

Číst dál: Návrh na zákaz heren a herních automatů

Rozdíly v uspokojování žádostí o veřejnou finanční podporu je třeba zmírnit

Prostějov (18.9.2012) - Na jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova podal klub zastupitelů za TOP 09 protinávrh k návrhu rozdělení 4 000 000 Kč veřejné finanční podpory. Klub TOP09 nesouhlasí s návrhem, který předložila Rada statutárního města Prostějova a doporučuje volné finanční prostředky použít ke zmírnění vzniklých deficitů v rozpočtech jednotlivých příjemců. Klub tedy navrhl změnit rozdělení a navíc podpořil žádost MUDr. Aleše Nevrly o vytvoření pracovní skupiny, která se rozdělením finančních prostředků z výtěžku výherních a loterijních zařízení bude hlouběji zabývat. Protinávrh klubu zastupitelů za TOP09 nebyl schválen.

Předložený materiál Rady navrhoval poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města TJ Sokol Čechovice, Atletickému klubu Prostějov a TK Tenisovému klubu. Zatímco první dva subjekty měly dostat podporu ve výši 500 000 Kč každý, TK Tenisovému klubu Rada navrhla podporu 3 000 000 Kč. Přitom každý z těchto subjektů žádal o podporu na infrastrukturu (úprava hřiště, vybudování tréninkové základny a dostavba tenisové haly).

Číst dál: Rozdíly v uspokojování žádostí o veřejnou finanční podporu je třeba zmírnit

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde