Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Protinávrh klubu zastupitelů TOP 09 v Prostějově k veřejné finanční podpoře 2011

Materiál č. 14.1. - protinávrh
Pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 15. 2. 2011
Název materiálu: Veřejná finanční podpora 2011
Předkládá: MUDr. Danuše Pelikánová, MUDr. Stanislav Spurný, MUDr. Aleš Nevrla, PhDr. Václav Kolář, Ph.D., Ing. Václav Kopečný, CSc., Ing. Aleš Matyášek,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Prostějova

a) S c h v a l u j e

Poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČ 266 37 634 ve výši 1 200 000 Kč

b) S c h v a l u j e
Poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, Prostějov, IČ 709 18 309 ve výši 400 000 Kč

c) S c h v a l u j e
Poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 VK Prostějov, o.s. Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČ 270 57 518 ve výši 1 200 000 Kč

d) N e s c h v a l u j e
Poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 Fotbalu Prostějov, o.s. Za Místním nádražím 4536, Prostějov, IČ 228 27 536 ve výši 500 000 Kč

e) S c h v a l u j e
Poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 Tenisovému klubu o.s., Sportovní 1, Prostějov, IČ 002 05 061 ve výši 500 000 Kč

f) S c h v a l u j e
Poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 LHK Jestřábi Prostějov, o.s., Ke Stadionu 1, Prostějov, IČ 228 66 388 ve výši 3 100 000 Kč

g) Ukládá Radě města Prostějova

1. Zpracovat koncepci podpory volnočasových aktivit mládeže a na jejím základě navrhnout finanční podporu klíčových potřeb organizací, které s mládeží ve volném čase pracují. Vzít přitom v úvahu jejich personální a programové zázemí a účast samotných členů na zajištění finančních zdrojů pro jejich činnost.

2. Dopracovat návrh poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova pro organizace, kterým nebyla podpora tímto usnesením schválena s důrazem na podporu aktivní činnosti mládeže a zaměřením na podporu klíčových potřeb těchto organizací pro rozvoj jejich činnosti.


Důvodová zpráva:
Návrh předložený Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení je obměněným návrhem k návrhu předloženém k jednání Zastupitelstva města Prostějova dne 21. 12. 2010, který byl při zahájení jednání stažen z programu jednání. Předložený návrh je doplněn o další subjekty: Fotbal Prostějov, o.s. a Tenisový klub Prostějov o.s. (identifikace jsou uvedeny v návrhu usnesení).

S výjimkou LHK Jestřábi, Fotbal Prostějov o.s. jsou v odůvodnění žádostí uvedených subjektů uvedeny obecné položky, které obsahují všeobecný přehled aktivit a potřeb, které jsou součástí činnosti každého sportovního klubu. Není jasné, jaké jsou klíčové potřeby uvedených klubů, které mají pomoci s financováním činnosti. Z charakteru některých položek uvedených ve zdůvodnění nelze usuzovat na jejich nezbytnost pro zachování činnosti daného klubu a jedná se o položky nadstandardní péče, které nemohou být uspokojovány z veřejných zdrojů, aniž by byly uspokojeny žádosti ostatních subjektů. Předložené odůvodnění vytváří volný prostor pro čerpání finančních prostředků přidělené podpory tak, aby tyto prostředky mohly být proúčtovány v podstatě jakkoli.

Vzhledem k množství prostředků, které jsou na tomto jednání Zastupitelstva města Prostějova navrženy k rozdělení na VFP oblast sportu, je zapotřebí jednotlivé položky uvést do vzájemně srovnatelných proporcí a jejich čerpání směrovat na zcela konkrétní účely nezbytné pro rozvoj daného subjektu. A to jak v případě předloženého materiálu 14. 1., tak i s ohledem na materiál 14. 2., který předkládá návrhy ve stejné oblasti – VFP v oblasti sportu. Je rovněž potřebné zabývat se i žádostmi těch subjektů, které byly včas podány ale nebyly předloženy Zastupitelstvu města k posouzení. Proto návrh předkládá ke schválení snížené částky veřejné finanční podpory. Zároveň se předpokládá, že dojde k upřesnění směrování této podpory na zcela konkrétní a adresné potřeby těchto organizací, které jsou pro jejich činnost skutečně klíčové.

V případě Fotbalu Prostějov o.s. navrhujeme neschválení předložené částky z důvodu nepřehledné duplicity, neboť z materiálu vyplývá, že částka 500 000 Kč má být rozdělena mezi subjekty, které jsou jako příjemci veřejné finanční podpory uvedeny v materiálu 14. 2., který je předložen jednání zastupitelstva. Tato problematika bude řešena při projednání materiálu č. 14. 2.

Cílem poslední části usnesení je, aby došlo ke zpřesnění cílů podpory z oblasti, která je dnes označována jako zviditelňování města do oblasti podpory aktivní sportovní a zájmové činnosti mládeže v Prostějově tak, aby prostředky z rozpočtu města pokryly nejdříve výdaje, které jsou nezbytně nutné pro udržení a rozvoj sportovní a zájmové činnosti v klubech a spolcích. Až po pokrytí těchto potřeb lze adresovat podporu z veřejných prostředků do oblasti nadstavbové, tedy podpory vrcholového sportu. Požadavek adresnosti a konkrétnosti čerpání podpory je zcela přesně splněn pouze v návrhu na poskytnutí podpory pro LHK Jestřábi. U ostatních návrhů se jedná o návrhy neurčité a obecně pojaté takže jim nelze přiřadit konkrétní finanční vyjádření. To je v rozporu se zásadou přiměřenosti a transparentnosti. Je třeba také zdůraznit, že za takto pojaté koncepce podpory z veřejných prostředků předem vybraným subjektům, musí organizace, které rovněž žádají město Prostějov o podporu činnosti, neúměrně zvyšovat finanční zátěž rodičů svých členů, aby mohly svou činnost vůbec provozovat, neboť jejich žádosti jsou uspokojeny částečně nebo vůbec. Přitom se jedná o velmi důležitou oblast, kde funkce města, jako komunity usilující o zdravý vývoj mladé generace, je nezastupitelná.

Z materiálu rovněž není zřejmé, jaká kriteria byla použita pro určení uvedených organizací k přidělení navrhovaných finančních prostředků. Je tedy nezbytně nutné, mít na zřeteli otázku zvýhodňování některých subjektů před jinými v oblasti zajištění podmínek pro mnohostranné a aktivní využití volného času mladé generace. Zde je třeba zdůraznit onu mnohostrannost, která má být zdrojem široké nabídky aktivit pro maximální zapojení prostějovských dětí do aktivního využití jejich volného času. Cesta preference několika sportů k takovému cíli nevede.

V argumentaci takových preferencí, nelze přijmout ten názor, že tyto sporty byly v minulých volebních obdobích takto vybrány a proto je třeba v této praxi pokračovat s jediným zřetelem: propagace města. Tento zřetel nemůže být klíčovým pohledem na přidělování finančních prostředků vybraných od občanů tohoto státu.

Pro novou praxi je třeba přijmout jako zásadní prioritu odpovědnost komunity za vývoj a výchovu mladé generace. Ta je rozdělena do dvou částí. Za prvé: výchovně vzdělávací, která je řešena školskou soustavou a za druhé: výchovně zájmovou, která je realizována v oblasti využití volného času mladé generace. Právě v této oblasti je třeba vybudovat základy, na nichž bude také možné postavit zdravou propagaci města Prostějova. Je třeba tuto oblast systematicky posilovat spoluprací s organizacemi a subjekty, které se prací s dětmi v jejich volném čase zabývají. Máme jich v Prostějově řadu a pokud svou práci dělají vážně a s výsledky, zaslouží si naši podporu a nikoli selekci. Proto je v této oblasti zapotřebí:

1. Dobře poznat podstatné a klíčové potřeby těchto organizací, bez jejichž zajištění by nemohly svou činnost provozovat a tím přispívat k široké nabídce aktivit volného času. Ty pak finančně zabezpečovat z veřejných prostředků.

2. Zmapovat struktury, v jakých svou činnost provozují, výchovné a výkonnostní cíle a odborné, personální a materiální zázemí, které slouží k jejich dosažení

3. Je třeba se s velkou vážností zabývat i mírou finanční účasti jednotlivých členů zájmových organizací, či jejich zákonných zástupců, na zajištění jejich činnosti a jejich rozvoje.

4. Zvážit, jestli dosavadní praxe přidělování finančních prostředků z roku na rok je pro dlouhodobé a kvalitní zajištění činnosti těchto subjektů optimální. Z hlediska jejich potřeb i zájmů občanů města se jeví jako výhodnější dosažení určitého dlouhodobějšího partnerského vztahu města a zájmových organizací mládeže.

5. Stanovit jako základní prioritu zabezpečení široké nabídky volnočasových aktivit mládeže. Oblast vrcholových projektů považovat za nadstavbu, kterou lze podporovat vyřešením činnosti základny.

 Město Prostějov musí do následujícího období dát veřejnosti jasný signál, že dosavadní praxe preference některých subjektů je programem překonaným a že je třeba řešit daleko zásadnější koncepci než je koncepce propagace města. Tou koncepcí je výchova a rozvoj mladé generace, úcta a podpora práce stovek dobrovolných pracovníků v oblastí práce s dětmi a mladými ve volném čase. Zásadní je při tom podpora činnosti aktivní, nikoli pasivní.

V Prostějově: 14. února 2011
Zpracoval: Ing. Aleš Matyášek