Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Stanovisko členů zastupitelských klubů, jejichž členové nejsou zastoupeni v Radě města Prostějova

Vyhlášením rozsudku o neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích, kterou dne 16. 7. 2010 za město Prostějov podepsal tehdejší starosta města Ing. Jan Tesař, byl rozhodnut dlouholetý spor o zákonnost projektu tzv. Galerie Prostějov (dále jen Projekt). Jsme řádně zvolení členové zastupitelstva města a jsme si vědomi, že rozsudek je prozatím nepravomocný. Přesto v naprostém souladu se slibem, který jsme složili dne 4. 11. 2014, a jímž jsme slíbili, na svou čest a svědomí, že svoji funkci budeme vykonávat svědomitě, v zájmu města Prostějova a jeho občanů a že se budeme řídit ústavou a zákony České republiky, žádáme:

  1. Neprodlené uznání rozsudku a vzdání se práva na odvolání městem Prostějovem.
  2. Primátora Miroslava Pišťáka a náměstka primátora Mgr. Jiřího Pospíšila, kteří se v minulosti podíleli na aktivním prosazování schválení vadné Smlouvy a udržování její zdánlivé platnosti, na obstrukcích při přijetí účinné nápravy Projektu a dále prosazovali kroky, které předpokládá Smlouva o smlouvách budoucích, aby zvážili své odstoupení. Tito zastupitelé porušením slibu ztratili morální kredit zastupovat občany města Prostějova.
  3. Neprodlené vyšetření, jak k takovému stavu v Projektu došlo a vyvození odpovědnosti jednotlivých osob, které se na jeho vzniku podílely.
  4. Rekonstrukci vedení města Prostějova na širokém politickém základě s vyloučením komunistické strany, která v této věci účelově mění postoje a v závěru minulého volebního období významně přispěla k dalšímu protiprávnímu jednání vedení města ve věci Projektu, zejména při schvalování pořízení II. změny územního plánu.

K těmto požadavkům nás vede jasně zdůvodněné stanovisko nezávislého soudu, který po vynesení rozsudku uvedl, že dosavadní jednání vedení města v této věci nebylo v zájmu občanů města. Ze strany členů vedení města tím došlo k porušením slibu, kterým se zastupitel přihlašuje k plnění svých povinností. Dle stanoviska soudu nešlo jen o jednání proti zájmům občanů města, byl rovněž  porušen i zákon o obcích.

V Prostějově 28. 5. 2015

Záznam tiskové konference opozičních stran

Krátce ze zastupitelstva 13.4.2015

Včerejší jednání zastupitelstva se protáhlo do půlnoci. Pokud by byly návrhy k jednání připraveny kvalitně, nebylo by třeba je opravovat a připravovat k nim pozměňovací návrhy.

Urychlení jednání zastupitelstva by přispělo, kdyby strany, které jsou v radě zodpovědné za přípravu materiálů, projednaly jejich znění s ostatními stranami, které jsou přítomné v zastupitelstvu. Pokud jsou ovšem materiály autoritativně předloženy bez projednání 7 dnů předem, nezbývá, než chyby opravovat cestou pozměňovacích návrhů.

Jedná se zejména o zásadní dokument Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova, který byl předložen s takovými legislativními chybami, že nebylo možné jej takto přijmout. TOP09 spolu s ostatními stranami (ANO, KDU-ČSL, Změna pro Prostějov, ODS) dosáhly zřízení pracovní skupiny, která se tímto materiálem bude znovu zabývat.

Dále byly předloženy zastupitelstvu návrhy smluv o dílo na některé investiční akce. TOP09 musela na jednání zastupitelstva upozornit na hrubé chyby v textech obou smluv, které by mohly ohrozit pozici města při případných sporech s dodavateli. Jednalo se o vágní stanovení termínů dodávek prací.

TOP09 je přesvědčena, že s právním aparátem, který mají předkladatelé k dispozici, není možné, aby takové materiály byly zastupitelstvu předkládány.

Zarážející je i hrubá neznalost, situace v poskytování podpor v režimu de minimis v případě LHK Jestřábi s.r.o. Zde TOP09 očekává, že ve světle informací, které byly na zastupitelstvu předloženy, bude nutné učinit další opatření. TOP09 je jednoznačně pro podporu Prostějovského hokeje. Jeho budoucnost však vidí v prostějovských hráčích a zejména v prostějovské mládeži. Na tomto poli jsme pro jeho podporu. Na poli byznysu soukromých osob nikoli. Ani v tomto případě, nebyl návrh předložen se všemi relevantními informacemi. Chyběl zásadní dokument s uzávěrkou hospodaření obchodní korporace LHK Jestřábi, s.r.o. za rok 2014. Náměstek Pospíšil však přiznal, že jej má k dispozici.

TOP09 dnes vyzvala náměstkyni Alenu Raškovou, aby doložila své veřejné výroky o vulgaritách a nechutnostech na jednání zastupitelstva 15. 12. 2014. V opačném případě, aby se veřejně omluvila.

Aleš Matyášek, zastupitel, předseda MO TOP09

Místní sněm TOP09

16. března se v Prostějově uskutečnil místní a regionální sněm TOP 09. Ve zkratce se delgáti usnesli na tomto:

TOP09 se chce na místní i regionální úrovni nadále zabývat prosazováním hodnot, které nejsou asociální, ale konzervativní, prospolečenské a odpovědné.

TOP09 nesouhlasí se současnou komunistickou koalicí a protestuje proti jejímu současnému konfrontačnímu stylu, kdy brání v přímé účasti zástupců zvolených stran zastupitelstva v komisích Rady města Prostějova. 


Zprávu o činnosti za období březen 2013 - březen 2015 přednesl Ing. Aleš Matyášek, předseda místního výboru. Poukázal na náročnost, co se týče volební aktivity. Na podzim roku 2013 bylo třeba zajistit volby do Poslanecké sněmovny, na jaře 2014 volby do Evropského parlamentu a na podzim 2014 komunální volby. "Mohlo by se zdát, že jde o neúspěch ve srovnání s minulým obdobím. Vezmeme-li však celostátní politickou situaci, raketový nástup hnutí ANO a účast nových subjektů v kampani, nemusíme se za náš výsledek stydět," zhodnotil Ing. Matyášek.

Zmínil se i o situaci v městském Zastupitelstvu, kterou označil za velmi vyhrocenou. "Koalice s převahou jednoho hlasu, která je navíc postavená na donedávna nepředstavitelné spolupráci s komunisty se rozhodla válcovat iniciativy opozičních zastupitelů dosti razantním způsobem," upozorňuje Matyášek. Mezi úspěchy zařadil prosazení online přenosů ze Zastupitelstva a jako hrozbu označil nejmenování řady opozičních zastupitelů do komisí rady.

Výzvou do dalšího období je podle Matyáška posílení jména TOP 09 mezi občany Prostějova, přijímání dalších členů, ale i spolupráce s lidmi i organizacemi, kteří nechtějí být členy, ale naše práce je jim blízká. "Na tomto poli vidím do budoucna možnost hlubšího ukotvení TOP09 v Prostějově," uzavírá Matyášek.

Předsedou místního výboru byl zvolen Ing. Aleš Matyášek, místopředsedou MUDr. Zdeněk Dokládal. Členy místního výboru jsou pí. Iveta Černá, Mgr. Eva Šrotová, pí. Marie Janková, Ing. Tomáš Chalánek a p. Jaromír Tobola.

Zápis ke stažení zde >>

Prohlášení k zastupitelstvu z 23.9.2014

Na jednání 35. Zastupitelstva města Prostějova navrhl klub KSČM odložení Radou navržených bodů, které jsou praktickým plněním rozsudku, který v žalobě proti městu Prostějovu navrhla soudu společnost Manthellan a jejich projednání na mimořádném zastupitelstvu ještě do voleb.

TOP09 navrhla rovněž odložení předmětných tří bodů, s tím, že tyto body by měla projednat až nová městská reprezentace, která bude zvolena v nadcházejících volbách. TOP09 zásadně odmítá jednání o jakékoli záležitosti, která je předmětem žaloby společnosti Manthellan bez důkladné a nezávislé právní analýzy a bez obnovy mandátu městské reprezentace v nadcházejících volbách.

TOP09 prohlašuje, že postup navržený KSČM jen směřuje k novému pokusu o bezdůvodné prolomení řádně schváleného Územního plánu, jednoho ze zásadních dokumentů o rozvoji města. Věc je o to vážnější, jestliže k tomu má dojít na základě žaloby jedné soukromé společnosti a jedná se tedy o ochranu partikulárního soukromého zájmu a nikoli zájmu města Prostějova a jeho občanů.
Základním posláním každého zastupitele je ochrana zájmů občanů města. TOP09 vyzývá všechny zastupitele, aby na mimořádném zastupitelstvu, které má být k této záležitosti svoláno, podpořili jediné zodpovědné a vůči občanům i novým členům zastupitelstva čestné usnesení. Tím je definitivní postoupení celé záležitosti k rozhodnutí nově zvolenému zastupitelstvu.

V Prostějově 24. 9. 2014

Za TOP 09 Prostějov
Ing. Aleš Matyášek, předseda MO

TOP 09 přednese na zastupitelstvu 3 protinávrhy

Dnes na jednání zastupitelstva města Prostějova přednese klub TOP 09 a Ing. Petr Kousal z KDU-ČSL tři protinávrhy k bodům 3, 4 a 5. Jejich znění si můžete přečíst zde:

Bod 3 - Pořízení II. změny územního plánu Prostějov - protinávrh >>

Zastupitelstvo města Prostějova obdrželo jako bod programu č. 3 na jednání dne 23. 9. 2014 návrh usnesení, kterým schvaluje pořízení II. změny územního plánu.

Klub TOP09 po projednání přiložené důvodové zprávy konstatuje, že:

1. V důvodové zprávě předkladatel neuvedl všechna fakta, která se navrženého usnesení týkají, a tím porušil ustanovení čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

2. Předkladatel neuvádí, že navržený bod je mimo jiné předmětem návrhu rozsudku žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov. Zastupitelé nebyli o žalobě v důvodové zprávě vůbec informováni. Teprve po vyžádání dokumentů spojených s žalobou, byla zastupitelům rozeslána kopie předžalobní výzvy a žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov.
3. Na výzvu stran a hnutí TOP09, KDU-ČSL, Změna pro Prostějov a ANO, obdrželi signatáři výzvy ke stažení bodů 3, 4 a 5 z programu jednání zastupitelstva, vyjádření náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera. Ve vyjádření je uvedeno, že rada předkládá předmětný návrh po zralé úvaze, po projednání s orgány územního plánování a s právníky města.

4. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní problém spojený s žalobou vůči městu, chybí k návrhu usnesení nezávislá právní analýza. Klub TOP09 je toho názoru, že k takovému kroku – již 2. změna územního plánu – je zapotřebí nepoměrně důkladnější analýza než pouhá zralá úvaha.

5. Klub TOP09 žádá o vyjasnění, zda pořízení nového Územního plánu je zatížené nějakými chybami, které by opravňovaly společnost Manthellan k žalobě v tomto bodě. Pokud je známo společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.

6. Z návrhu usnesení není zřejmé, k čemu by navrhovaná II. změna územního plánu měla směřovat. V důvodové zprávě se pouze uvádí, že se jedná o nové prověření parametrů již přijatého Územního plánu na ploše 041. Ani v této oblasti však společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.

7. Z vyjádření náměstka primátora může rovněž vyplývat hrozba řetězců žalob společnosti Manthellan o součinnost města, dokud nebude územně plánovací dokumentace obsahovat takové parametry, které budou vyhovovat společnosti Manthellan, bez ohledu na zájmy města a jeho občanů. Klub TOP09 je přesvědčen, že taková součinnost nemůže být předmětem smlouvy se společností Manthellan.

Bod 4 - Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 24. 8. 2012 a schválení pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 6. 2. 2014 - protinávrh >>

V důvodové zprávě návrhu usnesení předloženého Radou města Prostějova je uvedeno, že:
Na základě novely stavebního zákona, účinné od 1. 1. 2013 podala společnost MANTHELLAN, a.s. výzvu dne 6. 2. 2014 na ukončení pořizování RP dle původně platné legislativy a požaduje ukončit původní proces pořizování RP a rozhodnout o novém pořízení RP dle současně platné legislativy.

Vydáním nového územního plánu došlo k ukončení platnosti územního plánu sídelního útvaru a všech jeho změn a v lokalitě pro uvedený záměr společnosti MANTHELLAN, a.s. jsou v novém územním plánu Prostějov nastoleny některé regulativy, které znemožňují plně vyhovět společnosti MANTHELLAN, a.s., v realizaci jejího záměru.

Klub TOP09 konstatuje, že:

1. Zastupitelstvu nebyla k tomuto usnesení předložena žádná výzva k ukončení pořizování RP ze dne 6. 2. 2014, ale pouze podnět k pořízení RP ze dne 6. 2. 2014

2. Společnost Manthellan, a.s. nepodala k pořízení nového Územního plánu ani jednu připomínku.

3. Pokud jde o pořízení regulačního plánu lokality projektu Manthellan, zastupitelstvu města Prostějova nebylo dosud předloženo ke schválení zadání pořízení dosud pořizovaného regulačního plánu.

4. Z výše uvedených důvodů je nutné vyjasnit situaci a předložit zastupitelstvu nový návrh k řešení RP v souladu se schváleným Územním plánem.

5. V neposlední řadě je zapotřebí vyjasnit situaci pořizovatele RP – Magistrát města Olomouce

6. Do vyjasnění všech okolností spojených s pořízením RP nelze odpovědně rozhodnout o dalších krocích města Prostějova.

Bod 5 - Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova - protinávrh >>

Zastupitelstvo obdrželo návrhy na pořízení II. změny Územního plánu města Prostějova, pořízení regulačního plánu z podnětu společnosti Manthellan a zrušení Územního plánu zóny. Klub TOP09 konstatuje, že na výše uvedené kroky byla společností Manthellan podána žaloba dne 4. 9. 2014. Vzhledem k nevyjasněné právní situaci není možné zrušení stávajícího regulačního plánu. V prvé řadě je nutné zastupitelstvu předložit nezávislou právní analýzu okolností žaloby společnosti Manthellan ve vztahu k pořízení změny nového Územního plánu, za situace, kdy společnost Manthellan k němu žádné připomínky v zákonem stanovené lhůtě nepodala. Dále je zapotřebí vyjasnit obsah součinnosti, k níž je město Prostějov dle názoru společnosti Manthellan zavázáno ze Smlouvy o smlouvách budoucích. Klub TOP09 nezastává názor, že předmětem součinnosti je schválení změn nového Územního plánu a následně regulačního plánu. Územně plánovací dokumentace je výrazem vůle samosprávy o rozvoji města. Na jejím utváření se může podílet každý subjekt prostřednictvím zákonných postupů. Součinnost dohodnutá mezi městem a soukromým investorem mezi ně nepatří.

Další články k tématu:

Prohlášení TOP09 Prostějov ke kauze Manthellan

Výzva radě statutárního města Prostějova 2

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Žádáme informace o žalobě na město