Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

TOP 09 přednese na zastupitelstvu 3 protinávrhy

Dnes na jednání zastupitelstva města Prostějova přednese klub TOP 09 a Ing. Petr Kousal z KDU-ČSL tři protinávrhy k bodům 3, 4 a 5. Jejich znění si můžete přečíst zde:

Bod 3 - Pořízení II. změny územního plánu Prostějov - protinávrh >>

Zastupitelstvo města Prostějova obdrželo jako bod programu č. 3 na jednání dne 23. 9. 2014 návrh usnesení, kterým schvaluje pořízení II. změny územního plánu.

Klub TOP09 po projednání přiložené důvodové zprávy konstatuje, že:

1. V důvodové zprávě předkladatel neuvedl všechna fakta, která se navrženého usnesení týkají, a tím porušil ustanovení čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

2. Předkladatel neuvádí, že navržený bod je mimo jiné předmětem návrhu rozsudku žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov. Zastupitelé nebyli o žalobě v důvodové zprávě vůbec informováni. Teprve po vyžádání dokumentů spojených s žalobou, byla zastupitelům rozeslána kopie předžalobní výzvy a žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov.
3. Na výzvu stran a hnutí TOP09, KDU-ČSL, Změna pro Prostějov a ANO, obdrželi signatáři výzvy ke stažení bodů 3, 4 a 5 z programu jednání zastupitelstva, vyjádření náměstka primátora Ing. Zdeňka Fišera. Ve vyjádření je uvedeno, že rada předkládá předmětný návrh po zralé úvaze, po projednání s orgány územního plánování a s právníky města.

4. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní problém spojený s žalobou vůči městu, chybí k návrhu usnesení nezávislá právní analýza. Klub TOP09 je toho názoru, že k takovému kroku – již 2. změna územního plánu – je zapotřebí nepoměrně důkladnější analýza než pouhá zralá úvaha.

5. Klub TOP09 žádá o vyjasnění, zda pořízení nového Územního plánu je zatížené nějakými chybami, které by opravňovaly společnost Manthellan k žalobě v tomto bodě. Pokud je známo společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.

6. Z návrhu usnesení není zřejmé, k čemu by navrhovaná II. změna územního plánu měla směřovat. V důvodové zprávě se pouze uvádí, že se jedná o nové prověření parametrů již přijatého Územního plánu na ploše 041. Ani v této oblasti však společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.

7. Z vyjádření náměstka primátora může rovněž vyplývat hrozba řetězců žalob společnosti Manthellan o součinnost města, dokud nebude územně plánovací dokumentace obsahovat takové parametry, které budou vyhovovat společnosti Manthellan, bez ohledu na zájmy města a jeho občanů. Klub TOP09 je přesvědčen, že taková součinnost nemůže být předmětem smlouvy se společností Manthellan.

Bod 4 - Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 24. 8. 2012 a schválení pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 6. 2. 2014 - protinávrh >>

V důvodové zprávě návrhu usnesení předloženého Radou města Prostějova je uvedeno, že:
Na základě novely stavebního zákona, účinné od 1. 1. 2013 podala společnost MANTHELLAN, a.s. výzvu dne 6. 2. 2014 na ukončení pořizování RP dle původně platné legislativy a požaduje ukončit původní proces pořizování RP a rozhodnout o novém pořízení RP dle současně platné legislativy.

Vydáním nového územního plánu došlo k ukončení platnosti územního plánu sídelního útvaru a všech jeho změn a v lokalitě pro uvedený záměr společnosti MANTHELLAN, a.s. jsou v novém územním plánu Prostějov nastoleny některé regulativy, které znemožňují plně vyhovět společnosti MANTHELLAN, a.s., v realizaci jejího záměru.

Klub TOP09 konstatuje, že:

1. Zastupitelstvu nebyla k tomuto usnesení předložena žádná výzva k ukončení pořizování RP ze dne 6. 2. 2014, ale pouze podnět k pořízení RP ze dne 6. 2. 2014

2. Společnost Manthellan, a.s. nepodala k pořízení nového Územního plánu ani jednu připomínku.

3. Pokud jde o pořízení regulačního plánu lokality projektu Manthellan, zastupitelstvu města Prostějova nebylo dosud předloženo ke schválení zadání pořízení dosud pořizovaného regulačního plánu.

4. Z výše uvedených důvodů je nutné vyjasnit situaci a předložit zastupitelstvu nový návrh k řešení RP v souladu se schváleným Územním plánem.

5. V neposlední řadě je zapotřebí vyjasnit situaci pořizovatele RP – Magistrát města Olomouce

6. Do vyjasnění všech okolností spojených s pořízením RP nelze odpovědně rozhodnout o dalších krocích města Prostějova.

Bod 5 - Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova - protinávrh >>

Zastupitelstvo obdrželo návrhy na pořízení II. změny Územního plánu města Prostějova, pořízení regulačního plánu z podnětu společnosti Manthellan a zrušení Územního plánu zóny. Klub TOP09 konstatuje, že na výše uvedené kroky byla společností Manthellan podána žaloba dne 4. 9. 2014. Vzhledem k nevyjasněné právní situaci není možné zrušení stávajícího regulačního plánu. V prvé řadě je nutné zastupitelstvu předložit nezávislou právní analýzu okolností žaloby společnosti Manthellan ve vztahu k pořízení změny nového Územního plánu, za situace, kdy společnost Manthellan k němu žádné připomínky v zákonem stanovené lhůtě nepodala. Dále je zapotřebí vyjasnit obsah součinnosti, k níž je město Prostějov dle názoru společnosti Manthellan zavázáno ze Smlouvy o smlouvách budoucích. Klub TOP09 nezastává názor, že předmětem součinnosti je schválení změn nového Územního plánu a následně regulačního plánu. Územně plánovací dokumentace je výrazem vůle samosprávy o rozvoji města. Na jejím utváření se může podílet každý subjekt prostřednictvím zákonných postupů. Součinnost dohodnutá mezi městem a soukromým investorem mezi ně nepatří.

Další články k tématu:

Prohlášení TOP09 Prostějov ke kauze Manthellan

Výzva radě statutárního města Prostějova 2

Proč nedostali zastupitelé kompletní materiály?

Žádáme informace o žalobě na město