Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prohlášení TOP09 Prostějov ke kauze Manthellan

V souvislosti s podáním žaloby na město Prostějov ze strany společnosti Manthellan konstatuje TOP09 v Prostějově, že řešením problému zástavby centra města Prostějova není podávání žalob, ale pouze a jedině jednání obou stran, které jsou rovnoprávné a suverénní. Krok společnosti Manthellan je aktem vydírání, což potvrzuje i krok rady města Prostějova, která na jednání zastupitelstva zařadila praktické splnění Manthellanem navrženého rozsudku. Tento krok rady je zcela nepřijatelný a vede k podezření, že hájí zájmy společnosti Manthellan a ne zájmy občanů.

Je nepřijatelné, aby si společnost Manthellan takto diktovala, jak má vypadat Územní plán a následně plán regulační pro zástavbu centra města.

Top09 prohlašuje, že současný Územní plán byl přijat v souladu s platnou legislativou. TOP09 se zasazovala ještě před jeho přijetím o vypořádání připomínek občanů. Zastupitelstvo v době jeho vydání nemělo k dispozici žádnou informaci o připomínkách ze strany společnosti Manthellan. Je věcí společnosti Manthellan, že potřebné připomínky nepodala. V období pořízení územního plánu nebylo zastupitelstvo seznámeno s projektem společnosti Manthellan, vyjma studie, kterou se tato společnost účastnila soutěže v roce 2009.

Není to tedy město Prostějov, které by dle názoru TOP09 bylo povinné měnit svůj řádně přijatý územní plán, ale společnost Manthellan musí respektovat závazné parametry tohoto plánu, pokud v zákonné době nepodala žádné připomínky.

TOP09 je přesvědčena, že není možné, aby si soukromý subjekt diktoval změny územního plánu, který je dokumentem obecné povahy a vyjadřuje, jak se chce město Prostějov dále rozvíjet při zohlednění všech podmínek dané lokality. TOP09 je přesvědčena, že ani ustanovení smlouvy, na niž se Manthellan odvolává, jej neopravňují k takovému diktátu. Chce-li společnost Manthellan v Prostějově podnikat a v tom jí nikdo nebrání, musí to být za podmínky respektu k vůli zástupců občanů a musí to být v rámci rovných podmínek vůči všem podnikatelům. Je věcí Manthellanu, že v roce 2010 při uzavírání smlouvy opustil svůj projekt předaný do soutěže a začal pracovat na něčem jiném, co ve smlouvě specifikováno není. Společnost Manthellan nemůže tedy vyžadovat v rámci součinnosti žádné kroky, které by vedly mimo rámec schváleného územního plánu.

K otázce změny projektu oproti vydanému záměru se v minulém roce vyjádřil státní zástupce v reakci na podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy se společností Manthelan.TOP09 považuje toto stanovisko za podnět k jednání tak, aby byly splněny podmínky záměru z roku 2008. Tímto záměrem a jeho podmínkami je stejně vázáno město Prostějov i společnost Manthellan bez ohledu na ustanovení smlouvy. Pokud jsou některá ustanovení smlouvy v rozporu s tímto záměrem, je zapotřebí tyto rozpory odstranit. Je tedy na společnosti Manthellan, aby uvedla svůj projekt do souladu s podmínkami záměru, s vlastním návrhem z roku 2009 i ostatní obecně závaznou dokumentací. Je na společnosti Manthellan, aby v případě potřeby změn nebo úprav obecně závazných dokumentů města využila zákonné možnosti podat připomínky, které budou rovněž podle zákona vypořádány. Cesta soudních žalob nevede nikam.

V Prostějově 22. 9. 2014
Ing. Aleš Matyášek, předseda MO TOP09 Prostějov