Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Navrhli jsme revokaci usnesení, kterým Zastupitelstvo zrušilo Společenský dům Prostějov s.r.o.

Ve čtvrtek 26.6.2014 se uskutečnilo mimořádné jednání Zastupitelstva města Prostějova. Klub zastupitelů za TOP 09 navrhl revokaci usnesení, které zrušilo společnost Společenský dům Prostějov s.r.o. Důvody zrušení totiž nějak smrdí.

Důvodová zpráva:

Na jednání zastupitelstva byl zastupitelům předložen materiál, který hrubě zkreslil situaci společnosti Společenský dům Prostějov.  Jako podklad pro návrh rady byla předložena skutečnost, že za dobu existence společnosti vznikla kumulovaná ztráta ve výši 10,7 mil. Kč.

Při zkoumání hospodářské situace a dostupných dokumentů a informací se ukázalo, že provoz společnosti je zajišťován více méně pravidelným navyšováním základního jmění společnosti. Tento způsob financování provozu je v případě společnosti Společenský dům Prostějov nanejvýš pochybný a zastupitelé byli na mé výhrady upozorněni při rozpravě k bodu 10.1. na zasedání zastupitelstva dne 10.9.2013.

Nelze totiž majetkově sanovat provozní záležitosti, které vyplývají z nutnosti financování oprav, údržby a provozu zařízení, které je v majetku města zvyšováním základního kapitálu společnosti Společenský dům Prostějov. Jde v tomto případě o hrubé zkreslení hospodářské situace společnosti, která spravovala a udržovala majetek města prakticky zadarmo. Vzniklé disproporce byly sanovány navyšováním majetkové účasti ve společnosti, která byla zřízena pouze za účelem provozování kulturní a společenské činnosti v prostorách, které však naleží majetkově městu Prostějovu. Takto vznikla postupně kumulovaná ztráta, která byla dne 10.6.2014 uvedena jako primární důvod zrušení společnosti. Na stejném jednání ke stejnému bodu byli zastupitelé dokonce ubezpečeni, že společnost i její jednatel pracují dobře.
Cituji ze zápisu: Pospíšil Jiří, Mgr., sdělil, že částka 2 mil. Kč bude použita na provoz Společenského domu Prostějov, s. r. o., rada se shodla na tom, že jednatel je dobrým hospodářem, dokázal naplnit kulturními akcemi společenský dům, zvýšil hospodářský výsledek, za to mu patří poděkování. Pokud bude potřeba dofinancovat opravy nebo provoz, jednatel má možnost radu požádat o další finanční prostředky.

Za pozornost stojí i fakt, že rada města Prostějova byla upozorňována na nutnost oprav a postupného zlepšování technické úrovně zařízení. Tyto činnosti v souladu s potřebami zajišťoval Ing. Vejmola. Jestliže tyto výkony ve prospěch majetku města Prostějova zajišťovala společnost Společenský dům bez jakékoli fakturace vzniklých nákladů majiteli objektu, je zřejmé, že takto byla hrubě zkreslena hospodářská situace společnosti a toto zkreslení bylo následně použito jako primární zdůvodnění jejího zrušení před veřejností. Přičemž na nutnost změny tohoto postupu byla rada upozorněna již v zápise z jednání dozorčí rady ze dne 14. 12. 2012, kde se hovoří, cituji: Jednatel společnosti navrhuje, aby polovina nákladů byla uznána jako nutná služba ve veřejném zájmu.
A dále v bodě 7 tohoto zápisu je uvedeno i doporučení DR v tomto smyslu. Není zřejmé, proč toto doporučení bylo radou neustále ignorováno!
Z uvedeného vyplývá, že zastupitelstvu byly předloženy zkreslené a neúplné informace. Na takových informacích nelze postavit odpovědné rozhodnutí zastupitelstva.

V Prostějově 26. 6. 2014
Zpracoval Ing. Aleš Matyášek