Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Vyjádření k volbě primátora

Po odstoupení primátora Miroslava Pišťáka se včera 5. října 2015 sešlo zastupitelstvo k volbě primátora nového a doplnění členů rady města. Podle očekávání byla primátorkou zvolena Dr. Alena Rašková. Byly potvrzeny avizované změny v osobách náměstků a rada byla doplněna novými členy.

Stanovisko TOP09 a zastupitelů za TOP09 a nezávislé Prostějovany k této volbě je jednoznačné. Pokračování vlády koalice je promarněnou šancí na ustavení normálních poměrů ve vedení našeho města. V této chvíli nelze než spolehnout se na ujištění primátorky Raškové, že do řízení města a komunikace se zastupiteli přinese nový styl. Přesto cítí TOP09 povinnost veřejně pojmenovat problémy, které je třeba řešit neprodleně. Již dnes!

Je nutné:

 1. Rekonstruovat komise rady s plným respektováním návrhů stran zastoupených v zastupitelstvu a s účastí externistů se souhlasem opozičních stran.
 2. Rekonstruovat Kontrolní výbor. Předsedou by měl být člen nejsilnější opoziční strany a většinu by měli mít zastupitelé opoziční, nikoli koaliční, jak je tomu dnes.
 3. Rekonstruovat osadní výbory v součinnosti s opozičními stranami a jmenováním jejich zástupců do osadních výborů.
 4. Změnit Jednací řád zastupitelstva. Zejména právo občanů přednést ke kterémukoli z bodů programu svoji připomínku, návrh nebo dotaz, přímo, nikoli jen prostřednictvím zastupitelů.
 5. Změnit řízení kauzy Manthellan. Požadujeme právní analýzu současného stavu a případných možností a hrozeb pro město, zpracovanou nezávislým právním poradcem, kterého odsouhlasí opoziční strany, respektování podmínek vyhlášeného záměru, nebo ukončení projektu. Požadujeme doložení ekonomické reálnosti projektu investorem tak, jak to ostatně stanovují kritéria záměru a jeho nezávislou oponenturu.
 6. Vyvodit odpovědnost za zanedbání objektu Jezdeckých kasáren. Požadujeme zastavení kroků směřujících k demolici, zastavení informační masáže veřejnosti o stavu JK ze strany mediálních poradců magistrátu i prostějovského tisku. Požadujeme zachování a obnovu JK
 7. Zastavení akce autobusové zastávky ve Vrahovicích a její nové posouzení s ohledem na vyjádření občanů.
 8. Upravit zastoupení města v NOC, pozastavit výpůjčku nemovitostí v majetku města do vyjasnění situace s dotacemi do projektu NOC na MŠMT.
 9. Změnit rozdělování veřejné podpory zvláště v oblasti volnočasových aktivit mládeže.
 10. Ukončit smlouvu o marketingových službách se společností TK plus.
 11. Řešit úklid města.
 12. Vyvodit odpovědnost za škodu způsobenou udělením 400 000 Kč pokuty UHOS za výstavbu akvaparku a pravdivě informovat veřejnost.
 13. Změnit systém vydávání Radničních listů.
 14. Zrušit pozice mediálních poradců a mediálních řidičů.

Je ještě mnoho dalších věcí, které je zapotřebí řešit, aby došlo k obnovení důvěry lidí v transparentnost vedení města. Nemůžeme souhlasit se snahou uchlácholit veřejné mínění tím, že se vlastně nic nestalo, neboť podivné dary vysokým funkcionářům byly řádně zdaněny. My se musíme ptát a ptáme se, PROČ byly vůbec vyplaceny. Je úplně lhostejné, že je veřejnosti prezentováno, že byly nakonec použity na dobročinné účely. Pro nás jde o částky vysoké, netransparentně použité, vyplacené bez jakéhokoli relevantního důvodu dobře situovaným funkcionářům města a kraje. Pokud společnost DT chtěla být filantropem, je jistě ve městě dostatek potřebnějších potenciálních příjemců takových darů. TOP09 považuje předkládaná vysvětlení za snahu zamést problém pod koberec. Oprávněním k takovému názoru je i pokračování podivné koalice. TOP09 bude podporovat takové činy, které povedou k otevřenosti správy města. Příležitostí je plnění výše uvedeného programu obnovy důvěry.

JK

Tento stručný nadpis se již vžil pro označení problému Jezdeckých kasáren. Ano, v době, kdy odstoupil primátor tohoto města, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a další dva členové městské rady jsou k rezignaci vyzváni, neobvyklé téma. Myslím, že o rezignacích a řešení bylo a bude napsáno ještě dost.

Jezdecká kasárna v sobě obsahují jakési mystérium míjení se. Míjí se koalice s opozicí, míjí se koaliční zastupitelé s opozičním seminářem, míjí se argumenty. Míjí se vůle koalice s morální povinností vyslechnout občany města na jednání zastupitelstva.
Střetávají se naopak pravda s nepravdou. Město má několik mediálních pracovníků. A to by nemělo být. Utvrdil mne v tom ten fakt, že jeden z nich uveřejnil na městských stránkách informaci o nulové umělecké hodnotě Jezdeckých kasáren.
Pro zájemce zde adresa:

http://www.mestopv.cz/showdoc.do…

Nic proti tomu. Kdyby nešlo o manipulaci s veřejným míněním.

Jasně, nemá to hodnotu, sundejte to a postavte místo toho něco hezkého. Všimli jste si, jak z té poslední věty vypadlo slovo „uměleckou“? Projekce naší uspěchané mysli se takových osudných chyb může dopustit a dopouští. Zkušení manipulátoři toho potom bohatě využívají.

Jenže to takto nemůže být. Jezdecká kasárna mají svou hodnotu. Hodnotu materiální, konstrukční i historickou. Byť ta poslední se nerovná historické hodnotě Karlova mostu. Jenže relativně k podmínkám města Prostějova může být právě tato daleko větší. Proč? Protože Praha je historickými stavbami napěchovaná, Prostějov nikoli. A tak se stalo, že aniž by bala zveřejněna, byla zneužita zpráva prostějovského památkáře na webu města. Jenže to je zpráva zaměstnance magistrátu, na objednávku magistrátu, tedy svého zaměstnavatele. Jestliže tu má něco nulovou hodnotu, tak je to nezávislost oné zprávy, z níž navíc mediální poradce účelově vytrhl a zdeformoval pouze nepatrné sdělení.

A tak se ptám, kdo oprávnil mediálního pracovníka, který se navíc ani nepodepsal, k uveřejnění nepravd na oficiálním webu města? Ke zkreslení skutečnosti?

A musím se ptát dále: proč nepřišli radní, kteří si takové zprávy objednali na seminář k Jezdeckým kasárnám? Proč není ze strany koalice připuštěna žádná diskuse odborníků?

Nesouvisí to tak trochu s tím podhoubím, z něhož je živeno jeho současné vedení? Přemýšlejme!

Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

Stanovisko demokratických stran k rezignaci primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka a k nesrovnalostem ve financování volební kampaně ČSSD

Závažnost důvodů odstoupení primátora města Prostějova je nesporná. Současná situace není výsledkem izolované události, ale důsledkem dlouhodobého procesu nerespektování demokratických principů a pravidel při správě města Prostějova. Je důsledkem rozdělení moci mezi zájmové skupiny v našem městě.

Vyzýváme k rezignaci náměstka hejtmana Olomouckého kraje a člena rady města Prostějova PhDr. Aloise Mačáka, MBA, členy rady města Prostějova Ing. Bedřicha Grulicha a Bc. Pavla Smetanu jako volebního manažera ČSSD. Vyzýváme všechny nejen k rezignaci na funkce, ale i k opuštění zastupitelstva města Prostějova.  Svým jednáním porušili slib zastupitele.

Žádáme vrcholné vedení ČSSD, aby se také zasadilo o demokratickou očistu prostějovské ČSSD Je to i jeho odpovědnost!
Svým podílem a pochybením v kauze finančních darů pro volební kampaň a dlouhodobým nerespektováním demokratických principů nejen při financování kampaně vlastní strany, ale i při správě města, bylo znehodnoceno úsilí poctivých členů vlastní strany o transparentní řízení života našeho města.

Navrhujeme zbylému vedení prostějovské ČSSD, aby ukončili činnost současné koalice, která je zdiskreditována a podporována pouze nedemokratickou KSČM a účelovým uskupením Pévéčko. Nedovedeme si ve světle posledních událostí představit jakoukoli formu jejího pokračování.

Poctivým řešením nahromaděných problémů, které vyústily v poslední události, je ustavení široké koalice očištěné ČSSD společně se všemi demokratickými stranami, které svou činností v opozici prokázaly, že usilují společně o efektivní a transparentní řízení města, v zájmu všech jeho občanů.

Zaručujeme, že žádná politická formace, která se bude chtít podílet na společné práci, nebude vykázána do takové opozice, do níž jsme byli po volbách vykázáni my. 

Stanovisko TOP09 a klubu zastupitelů za TOP09 a nezávislé Prostějovany

Rozhodnutí o rezignaci primátora je důležitým a vážným krokem nejvyššího představitele města. Proto by takové rozhodnutí mělo být s přiměřenou vážností sděleno na půdě zastupitelstva města Prostějova a řádně odůvodněno. Pokud takto důležité rozhodnutí sděluje primátor města na polosoukromém setkání představitelů města s účastníky hodových oslav, je to obrazem toho, jak vážně primátor k takovému kroku přistupuje.

Zastupitelé za TOP09 v minulém i současném volebním období upozorňovali na řadu kauz, jejichž aktéry jsou členové vedení města a několikrát také proto vyzvali primátora města Miroslava Pišťáka k odstoupení. Za všechny stačí uvést kauzu Manthellan.

Posledním případem jsou dary vedoucím představitelům města a kraje, které byly představeny zastupitelům jako volební příspěvky, které však na volby použity nebyly. To jen ukazuje, jaké je podhoubí prostějovské politiky. TOP09 zdůrazňuje, že tento případ, ale ani ostatní nelze bagatelizovat, jak se o to pokouší některá média podporující současné vedením města. Trváme na tom, že odpovědnost musí aktéři vyvodit beze zbytku. Miroslav Pišťák, Alois Mačák a Bedřich Grulich nemohou dále vykonávat nejen vedoucí funkce samosprávných orgánů města, ale ani funkce členů zastupitelstva. Vyslovujeme uznání panu Pišťákovi, že učinil alespoň první nezbytný krok.

Odmítáme obcházení zastupitelů v tak zásadní věci, jako je rezignace primátora. Vyzýváme vedení prostějovské ČSSD k odpovědnému řešení nejen případu darů a rezignace primátora, ale celého řízení města. To musí být podrobeno široké kontrole. Připomínáme, že to byl právě primátor, který obhajoval vytvoření současné koalice. Demokratickým stranám byla v mnohých případech odepřena odpovídající účast v komisích, výborech, dozorčích radách a dalších orgánech města. Bez nápravy tohoto stavu není řešení možné. Proto vidíme jako jediný možný krok k obnově transparentního řízení města vytvoření široké koalice všech demokratických stran bez komunistů a uskupení pévéčko.

Prostějovská sociální demokracie jako vítěz voleb a spolutvůrce současné koalice si musí uvědomit svou zodpovědnost a spolupracovat na změně. Téměř rok experimentu se nevyplatil. Současná koalice v Prostějově nemá (a nikdy neměla) legitimitu. Jestliže se dnes ukazuje, z jakého podhoubí vyrostla, je odpovědností všech zastupitelů současné koalice, že k tomu propůjčili svůj mandát. S pomocí komunistů totiž byly odstaveny ostatní demokratické strany a byla vytvořena účelová nikoli demokratická skupina, která ovládá město Prostějov. O ceně zaplacené za tento obchod svědčí i vytvoření umělých postů uvolněných radních a mediálních poradců.

Jako zastupitelé za TOP09 prohlašujeme, že důvody k odstoupení primátora jsou skutečně dány, ale jsou daleko vážnější. Před novým vedením města stojí vážné úkoly. Obnovit důvěru občanů v transparentní řízení města. Prosazení zájmů města v kauze Manthellan ukončením projektu. Prověření řady zakázek, včetně dodávek různých marketingových služeb. Prověření okolností při schvalování olympijského spolku. Vyšetření odpovědnosti v kauzách Manthellan, zničených Jezdeckých kasáren, pokuty za porušení zákona při zakázce na výstavbu akvaparku. Stejně tak musí skončit praxe bránění občanům ve vystoupení na jednáních zastupitelstva. V Prostějově musí vzniknout nezávislé mediální prostředí. Tyto úkoly není současné vedení, založené na úzké koalici, bývalým primátorem zvolených subjektů, s minimální většinou, schopné plnit. Musí být zvoleno vedení nové, opřené o širokou základnu a také kontrolu demokratických stran v zastupitelstvu.

Aleš Matyášek, zastupitel, předseda MO TOP09 Prostějov

Vyjádření k údajné rezignaci primátora města Prostějova

Vyjádření klubu zastupitelů za TOP09 a nezávislé Prostějovany k údajné rezignaci primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka.
Informaci o rezignaci primátora bereme v současné době jako hru jistých mediálních a s nimi spřízněných kruhů napojených na vedení prostějovské radnice.
Rozhodnutí o rezignaci primátora je důležitým a vážným krokem nejvyššího představitele města. Proto by takové rozhodnutí mělo být s přiměřenou vážností sděleno na půdě zastupitelstva města Prostějova a řádně odůvodněno. Pokud takto důležité rozhodnutí sděluje primátor města na polosoukromém setkání skupiny představitelů města s účastníky hodových oslav, je to obrazem toho, jak vážně primátor k takovému kroku přistupuje.
Je v prvé řadě odpovědností primátora, jak je město řízeno a současné polooficiální zprávy o jeho rezignaci záměrně vypuštěné do mediální sféry bez udání jasných důvodů jsou takového postu i takového kroku nedůstojné.

Fitness zařízení inSPORTline pro domácí trénink