Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Výzva k rezignaci JUDr. Augustina

Vyzýváme JUDr. Josefa Augustina, prostějovského radního za KSČM, aby rezignoval na funkci člena rady města. Současně ho vyzýváme, aby se vzdal všech veřejných funkcí, mj. ve výborech zastupitelstva a komisích rady města a aby rezignoval na člena dozorčí rady Domovní správy Prostějov s.r.o. a člena statutárního orgánu Národní dům Prostějov o.p.s.  

 

Josef Augustin byl již v roce 2008 uznán vinným za úmyslné krácení daní. V současné době je opakovaně trestně stíhán, protože v letech 2010 až 2013 nepodal daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob. 

 

Pokud se Josef Augustin všech těchto funkcí do 31.10.2016 nevzdá, vyzýváme radu města Prostějova a koaliční zastupitele za ČSSD, KSČM a Pévéčko, aby ho těchto funkcí sami bez zbytečného odkladu zbavili. Jinak i oni převezmou plnou zodpovědnost za to, že se na správě našeho města významným způsobem podílí jimi dosazená osoba, která se dlouhodobě dopouští deliktů na úseku placení daní.  

 

 

Nelze vyčkávat na pravomocný rozsudek soudu a odvolávat se na presumpci neviny. Ani soud totiž nic nezmění na tom, že Josef Augustin, zastupitel města Prostějova, po mnoho let nepodával daňová přiznání. Tím prokázal svou nedůvěryhodnost a nekompetentnost.   

9 bodů TOP 09 pro Olomoucký kraj

Chceme, aby se u nás dobře žilo, aby se vyplatilo pracovat, aby u nás na úřadech nevládla korupce. Zkrátka chceme zajistit dobrou budoucnost pro život na Olomoucku, Prostějovsku, Přerovsku, Šumpersku i Jesenicku.

V krajském zastupitelstvu proto budeme podporovat: 

1.Vznik nových pracovních míst. 

2.Modernizaci firem a technologické inovace, které zajistí vyšší prosperitu a růst platů. 

3.Dobré podmínky pro práci živnostníků, malých a středních firem. 

4.Zavedení transparentního a férového zadávání veřejných zakázek, správy majetku a rozdělování dotací. 

5.Zlepšení stavu krajských silnic. 

6.Zvýšení kvality a návaznosti veřejné hromadné dopravy. 

7.Hospodaření bez dluhů.

8.Investice do rozvoje venkova, sociálních služeb, Sboru dobrovolných hasičů a dalších spolků. 

9.Zachování a rozvoj sítě škol, aby děti nemusely zbytečně za vzděláním dojíždět. 

 

Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova (zkrácená verze)

Členové zastupitelstva města Prostějova obdrželi dne 16.8.2016  rozsudek Krajského soudu ve věci určení neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Prostějově a žalobu zamítl.

Po prostudování rozsudku a jeho odůvodnění jsme přesvědčeni o tom, že obsahuje vady. V této souvislosti konstatujeme jeho zřejmou nesprávnost, a to ve výroku č. I., kterým soud žalobu zamítl. Proto lze důvodně očekávat, že krajský soud bude muset vydat opravné usnesení.

Podstatnou vadu spatřujeme i v tom, že soud své rozhodnutí postavil na tvrzení žalovaných stran bez provedení a náležitého vyhodnocení všech relevantních důkazů a okolností, které mají souvislost se způsobem hodnocení nabídek.

Obzvláště zdůrazňujeme nedávné písemné sdělení tajemníka městského úřadu v Prostějově Ing. Lubomíra Baláše, předsedy tehdejší hodnotící komise, který krátce před projednáním případu odvolacím soudem písemně potvrdil, že hodnotící komise „nestanovila výsledné pořadí, resp., která nabídka byla nejlepší a která nejhorší“. Právní zástupce města Prostějova Mgr. Kotrys, který byl o tomto vyjádření Ing. Baláše informován, tuto informaci krajskému soudu nesdělil! Jako zastupitelé jsme toho názoru, že vyjádření města, byť pronesená prostřednictvím právního zástupce, musí být před soudem pravdivá, tím spíš, že město není osobou soukromou, ale veřejnou. Přitom otázka řádného hodnocení soutěžních nabídek byla posuzována již dříve na jednáních zastupitelstva, ale  ze strany koaličních radních byla bagatelizována.

Úplné znění prohlášení je uveřejněno zde: Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova

Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova

Zkrácená verze k dispozici zde: Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova (zkrácená verze)

Členové zastupitelstva města Prostějova obdrželi dne 16.8.2016  rozsudek Krajského soudu ve věci určení neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Tímto rozsudkem soud zamítl žalobu na určení neplatnosti smlouvy. Rozsudek je založen na tom, že i kdyby byla smlouva neplatná, právní postavení Prioru by se nezměnilo -   vítězem výběrového řízení by stejně zůstal Manthellan. Řečí právní kvalifikace chybí Společnosti Prior naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy, který je podmínkou oprávnění podat žalobu. Proto byl návrh Prioru na určení neplatnosti smlouvy odvolacím soudem zamítnut.

Ctíme princip respektu k nezávislému rozhodování soudů jako jednoho z pilířů demokracie v České republice. Cítíme však potřebu vyjádřit svůj názor k některým aspektům tohoto rozsudku.  Jedná se totiž o klíčové rozhodnutí pro život celého města, určující podobu jeho centra na mnoho generací dopředu. Jsme přesvědčeni, že právo v naší zemi má být vymahatelné a srozumitelné nejen pro odbornou, ale především pro laickou veřejnost, které se dotýká bezprostředně a především. Nesrozumitelné postupy nenapomáhají srozumitelnosti práva a škodí důvěře široké veřejnosti v něj. Jako členové zastupitelstva voláme po transparentní správě společných věcí a vnímáme, že v poslední době se stále více občanů vyjadřuje negativně nejen o projektu společnosti Manthellan, ale i o celém dosavadním procesu jeho realizace.

V této souvislosti konstatujeme zřejmou nesprávnost rozsudku Krajského soudu v Brně, a to v jeho výroku č. I., kterým soud žalobu zamítl. Proto lze důvodně očekávat, že krajský soud bude muset vydat opravné usnesení.

Domníváme se také, že rozsudek je nedostatečně a rozporuplně odůvodněn. Z rozsudku jednoznačně nevyplývá, zda soud vzal za prokázané tvrzení obou žalovaných, Manthellanu a Města Prostějova, že projekt žalobce Prior byl výrazně nejhorší. Pokud je na takovém tvrzení žalované strany založeno rozhodnutí soudu, jako laická veřejnost očekáváme, že budou také bezesporu prokázány a posouzeny všechny okolnosti, které se týkají hodnocení podaných nabídek.

Obzvláště zdůrazňujeme nedávné písemné sdělení tajemníka městského úřadu v Prostějově Ing. Lubomíra Baláše, předsedy tehdejší hodnotící komise, který krátce před projednáním případu odvolacím soudem písemně potvrdil, že hodnotící komise „nestanovila výsledné pořadí, resp., která nabídka byla nejlepší a která nejhorší“. Stejnému závěru nasvědčují i listiny, které obsahuje soudní spis a které odvolací soud jako důkazy neprovedl a nevyhodnotil. Právní zástupce města Prostějova Mgr. Kotrys, který byl o tomto vyjádření Ing. Baláše informován, tuto informaci krajskému soudu nesdělil! Jako zastupitelé jsme toho názoru, že vyjádření města, byť pronesená prostřednictvím právního zástupce, musí být před soudem pravdivá, tím spíš, že město není osobou soukromou, ale veřejnou. Přitom otázka řádného hodnocení soutěžních nabídek byla posuzována již dříve na jednáních zastupitelstva, ale  ze strany koaličních radních byla bagatelizována.

V tomto soudním řízení nebyly posuzovány důvodné pochybnosti o tom, zda výběrové řízení proběhlo v souladu se zadáním. Nabídky byly posuzovány prakticky podle jediného, architektonického kritéria, s vahou pouze 50%. Hodnotící komise, kromě toho, že nestanovila pořadí, opřela své závěry pouze a jedině o kritérium urbanistické a v rozporu se zadáním vůbec nehodnotila ekonomické parametry nabídek, zejména jejich efektivitu a reálnost. Přesně na takové případy dopadá konstantní judikatura, která stanoví, že žalobce nepostrádá naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy v souvislosti s jistou netransparentností při projednávání nabídek.

V této souvislosti je proto evidentní, že nabídka Prioru nemohla být před soudem označena jako nejhorší. Pokud by soud s ohledem na tuto skutečnost prohlásil smlouvu za neplatnou, právní postavení Prioru by se totiž výrazně změnilo a nejen Prior, ale i další zájemci by se mohli účastnit výběrového řízení na urbanistické řešení historického centra města.

Jsme přesvědčeni, že v záležitosti takto významného veřejného zájmu by měla být o to víc náležitě osvědčena pravdivost tvrzení kterékoliv strany. Pokud jde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru a o zachování transparentnosti všech procesů, musí být transparentnost prvním imperativem, který má vést k nejlepšímu řešení pro všechny občany města Prostějova. V daném případě k tomu však nedošlo, protože rada města Prostějova sdělila při rozhodování o nabídkách v roce 2009 zastupitelům, že hodnotící komise doporučila zastupitelstvu vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti Manthellan, což je v rozporu se zmíněnými listinami i s vyjádřením Ing. Baláše. Díky této nesprávné informaci rady města je již 8 let blokováno historické centrum města, hrozí demolice Kasc s jeho velkým sálem, účelově se mění územní plán na základě požadavků Manthellanu a město nemůže svobodně nakládat se svým majetkem.

Proto vyzýváme radu města, aby pro případ, že Prior podá proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, uvedla na pravou míru nepravdivá tvrzení, že nabídka Prioru byla vyhodnocena jako výrazně nejhorší. Opakovaně vyzýváme radu města, aby město Prostějov podalo s ohledem na výše zmíněné skutečnosti samo žalobu na neplatnost smlouvy.

Je nepochybné, že celý projekt je vysoce netransparentní, veřejnost mu nerozumí a ani si jej nepřeje. Očekáváme, že v případě podaného dovolání bude soud rozhodovat na základě úplných a pravdivých informací.

k prohlášení se připojují:

Klub Nezávislých – Mgr. František Švec, Ing. Hana Naiclerová, MBA, Ing. František Filouš
Klub Změna pro Prostějov – Ing. Jan Navrátil, Petr Kapounek, Ing. Arch. František Fröml, Ing. Petr Lysek
Klub KDU-ČSL – Ing. Petr Kousal
Klub TOP09 a nezávislí Prostějované – PhDr. Václav Kolář, MUDr. Aleš Nevrla, Mgr. Ing. Aleš Matyášek

Metody a metody

Před nějakou dobou se v prostějovském tisku objevily komentáře k otázce tzv. Národního olympijského centra, které se vyjadřovaly k postoji některých opozičních zastupitelů následujícím způsobem:

„Mediální vystoupení všech nepřejících považujeme za nehoráznou urážku nás trenérů, rodičů a všech, kteří pomáhají sportu. Jen lžou a nesmyslně napadají projekt víceúčelové sportovní haly, kterou Prostějov opravdu moc potřebuje.“

Pomineme-li, že se jedná o styl éry normalizačního komunismu, který nemá v demokratické a už vůbec ne ve věcné diskusi co dělat, je zřejmé že jednak nevede k řešení problému a jednak hovoří o lžích a napadání, aniž by byl uveden jediný konkrétní případ. Takové metody používali komunističtí ideologové a kádrováci k likvidaci svých protivníků, když už je nemohli zabíjet. 

Obecně jistě platí, že čím více kvalitních sportovních zařízení, tím lépe. Jakou metodou však producenti výše uvedených konstrukcí dospěli k přesvědčení, že to má být zrovna tenis, volejbal, basketbal a fotbal je záhadou. Vždyť frekventanti těchto sportů využívají to nejlepší, co je k dispozici. Pokud jde o vyjádřeních opozičních zastupitelů, nezaznamenal jsem žádnou lež, nebo napadání kohokoli. Jistě, vždyť jde o otázky směřující ke kvalitě projektu. V kostce jde o následující: 

1. Ochranu zájmů města Prostějova ve stanovách spolku Prostějov olympijský, jež je nutné změnit, aby byl spolek funkční a jeho činnost nebyla v rozporu se zákonem. 

2. Předložení konkrétních řešení využití haly. Povšechné informace o využití k hodinám tělocviku škol a sportování 700 dětí jsou bez konkrétních škol skutečně úsměvné.

3. Finanční rozvaha o provozu zařízení. Nejde o peníze na investice, jde o finanční zátěž pro město při zajištění provozu hotového objektu. Příjmy – náklady. Jednoduché, proč tolik okolků?

4. Předložení konkrétního rozdělení pro využití jednotlivými sporty. Proč jsou jen čtyři, jaké bylo kritérium jejich výběru, kdo rozhodl? Proč se nepočítá s jinými sporty např. s florbalem?!

Z informací Ministerstva školství plyne, že Investiční záměr a s ním žádost o dotaci 110 mil. Kč byla podána bez vědomí zastupitelstva města dne 22. 1. 2016. Rovněž informace o garanci města na vybudování dopravní infrastruktury k projektu ve výši 15,1 mil. Kč není pravdivá. Jestliže zastupitelstvo žádnou z těchto důležitých věcí neprojednalo a neschválilo, musíme se tázat a tážeme proč? Je v pořádku, že spolek, jehož je město členem předkládá žádost o stomilionovou dotaci bez vědomí zastupitelstva? Chceme znát provozní kalkulace, způsoby financování, schémata využití. Obecné fráze o sportování dětí a mládeže nestačí. Žádáme profesionální zpracování podle obecně platných investičních pravidel. To, co bylo dosud předvedeno, jim je na hony vzdálené.

Jedině metodou transparentnosti projektu lze dospět k řešení, které bude v zájmu všech. Zatím však cítím snahu urvat si to své bez ohledu na ostatní. 

Jestliže dnes řešíme problém v jedné oblasti, měli bychom říci těm, kteří na své řešení stále čekají, že jsou na řadě a hlavně kdy jsou na řadě! Zde se mi ale zdá, že se stále řeší nové a nové „problémy“ jedněch a těch samých a ti ostatní … ??? 

Ne, nemusíte mít strach vážení tenisté, volejbalisté, basketbalisté a fotbalisté! Opoziční zastupitelé dělají pouze zodpovědně to, co slíbili. Nenechte se izolovat pochybnou exkluzivitou. Olympijská myšlenka staví na první místo účast všech. Pojďme tuto myšlenku společně aplikovat jako základ metod řešení společných problémů a zájmů – jasně, věcně, transparentně! V Prostějově musí skončit vláda metodou „rozděl a panuj“! Proti ní postavme metodu FAIR PLAY.

 

Aleš Matyášek, zastupitel TOP09 a nezávislí Prostějované.

 

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde