Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Ing. Aleš Matyášek

Ing. Aleš MatyášekMé jméno je Aleš Matyášek. Je mi 52 let a jsem rodilým Prostějovákem. Poslední 4 roky jsem měl možnost zblízka poznat práci v zastupitelstvu našeho města.

Původním vzděláním jsem matematik, avšak běh života mě přiměl studovat i jiné obory. A tak jsem též absolvoval magisterské studium na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a v současnosti si rozšiřuji obzory v oboru teologie na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. Po vojně jsem krátce vedl středisko plavecké výuky a v letech 1987 až 1995 jsem pracoval na vývoji informačních systémů v Obchodních sladovnách. Před rokem jsem opustil po 17 letech pozici ředitele v menší zahraniční developerské společnosti. Nyní pracuji ve společnosti vlastní. Kromě toho se ve zbývajícím čase věnuji trenérské práci v plaveckém oddíle.

S manželkou Ivanou máme dvě dcery. I když se na počátku zmiňuji o svých dosavadních profesích, vím, že největším mým bohatstvím je právě moje rodina. Je mým zázemím a oporou, radostí a školou opravdového života. Je to opravdu to nejcennější, co na tomto světě mám.

V roce 2009 jsem vstoupil do tehdy se rodící TOP09. V následujícím roce jsme spolu s dalšími kolegy obsadili díky voličům 6 křesel v zastupitelstvu. Ač v opozici, pracovali jsme naplno, což dokládá řada našich návrhů k projednávaným věcem. Dá se říci, že jsme pronikli pod pokličku místní politiky. Nabyté zkušenosti mohu zúročit při práci na její změně. Záleží ale také na Vás!

Ing. Marek Moudrý

Ing. Marek MoudrýJmenuji se Marek Moudrý. Narodil jsem se 24. dubna 1974 v Prostějově. Jsem ženatý, s manželkou Renatou máme tři děti – Terezii (11 let), Marka (8 let) a Davida (5 let). Bydlíme v Prostějově - Krasicích.

V roce 1992 jsem absolvoval tehdejší Střední ekonomickou školu (současnou obchodní akademii) a poté vystudoval sociálně ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bakalářské studium jsem absolvoval v oboru Regionální a lokální rozvoj a inženýrské studium v oboru Ekonomie a management se specializací na rozvoj regionů a sídel. Rok jsem učil na fakultě jako asistent a poté jsem se vrátil do Prostějova. Po vysoké škole jsem nastoupil na Střední odbornou školu podnikání a obchodu (tehdejší Soukromou střední podnikatelskou školu obchodu a služeb), kde jsem dodnes. Učím ekonomické předměty, legislativu a podnikání v EU a hlavně marketing, který je mojí srdeční záležitostí. Napsal jsem dvoudílnou učebnici Marketing – podstata marketingu a jsem spoluautorem učebnice Politologie a Člověk v mezinárodním prostředí. Od roku 2002 působím jako zástupce ředitele školy. V letech 2006-2010 jsem byl členem komise pro cestovní ruch a v letech 2010-2014 školské komise.

Do zastupitelstva jsem se rozhodl kandidovat, protože mi není lhostejné dění v Prostějově a své město mám rád. Chtěl bych svoji energii a nápady věnovat oblasti marketingu a cestovnímu ruchu. Prostějov je město s bohatou historií a množstvím památek, na které může být pyšné. Potenciál města se však bohužel efektivně nevyužívá. Bohaté dědictví našich předků leží víceméně ladem. Rozvoj turismu přitom přímo souvisí s rozvojem města. A proč si myslím, že je pro město důležitý marketing? Protože zajišťuje komunikaci s občany, prezentuje město za hranicemi regionu a řídí a organizuje propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí. Navrhnu zřízení samostatného odboru magistrátu, který by propojoval marketing, turismus a kulturu. Město by se mělo naučit naslouchat občanům, turistům, podnikatelům a dalším cílovým skupinám a vnímat je jako zákazníky, zajímat se o jejich potřeby a přání. Přeji si, aby centrum Prostějova žilo celý rok zajímavými kulturními a sportovními akcemi a aby se stalo příjemným místem k žití a atraktivním cílem pro turisty. Věřím, že se tato vize dá realizovat.

Mgr. Eva Šrotová

Mgr. Eva ŠrotováJmenuji se Eva Šrotová. Do města Prostějova jsem se přistěhovala v roce 1977, tedy ve svých dvanácti letech. Po ukončení základní devítileté školní docházky jsem vystudovala Střední zdravotnickou školu a nastoupila ve „staré nemocnici“, jako zdravotní sestra. Protože jsem vždy chtěla studovat střední ekonomickou školu, ale opakovaně jsem nebyla přijata pro nesprávnou politickou orientaci mých rodičů, přihlásila jsem se k dalšímu studiu na dvouleté pomaturitní studium, které jsem následně úspěšně zakončila, a začala pracovat na České poště nejprve jako pracovnice u přepážky, později jako účetní. V tu dobu, kdy jsem již měla tři děti a začala se zajímat o jiné možnosti pracovního uplatnění, jsem využila nabídku pracovat v nově vznikající zdravotní pojišťovně Rezapo, na pobočce v Prostějově. V roce 1995, kdy v důsledku legislativních změn došlo k redukci zdravotních pojišťoven a zrušení pobočky, jsem nastoupila na Okresní správu sociálního zabezpečení, kde pracuji dodnes. V průběhu tohoto zaměstnání jsem vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně s titulem bakalář a následně v magisterském studijním programu Ostravskou Filozofickou fakultu v Ostravě, obor Sociální práce s poradenským zaměřením.

V průběhu času jsem město Prostějov vnímala v kontextu s potřebami a zájmy svými a svých nejbližších. Ráda vzpomínám na dětskou knihovnu, která byla umístěna v „zámeckých prostorách“ a měla své kouzlo, pro které jsem ji i se svými dětmi ráda navštěvovala. Rádi vzpomínáme i na společná cvičení rodičů s dětmi v „Sokole“, na která jsme se pečlivě připravovali a v poklusu je stíhali. Nemůžu opomenout Základní uměleckou školu Vladimíra Ambrose, kde jsem absolvovala obor hra na klavír, a kterou navštěvovaly i mé děti. Na perfektní koupání na koupališti „za velodromem“, „v koupelkách“, na oblíbenou Plumlovskou přehradu, kam se obyvatelé Prostějova o prázdninách přesídlovali.

Ve městě Prostějově došlo a dochází k neustálým změnám, což je nejen mnou, vnímáno tu pozitivně, tu méně vstřícně. Příkladem může být doprava, která se řeší v průběhu let opakovaně, od návrhů na zavedení trolejbusové dopravy, až po současné obchvaty, a ne vždy šťastně vyprojektované a realizované kruhové objezdy. Rozrůstá se síť cyklostezek, vysazuje se nová zeleň, opravují se parky, budují a upravují se dětská hřiště a sportoviště. Prostějov je „známý“ také tím, že je zde příliš mnoho obchodních center, která jsou i se svými předimenzovanými parkovišti nevyužitá. Městu by určitě prospělo, kdyby věnovalo více prostoru pro sportovně-relaxační centrum, využitelné po celý rok a dostupné cenově i nabídkou pro obyvatele všech věkových kategorií. Také počet parkovacích míst, hlavně na sídlištích, je bolestí města a měl by být komplexně řešen.

Věcí, které je potřeba řešit, o kterých je třeba diskutovat, je daleko více, a proto jsem se v roce 2010 stala členkou konzervativní a demokratické strany TOP 09, která mě svým programem oslovila natolik, že chci pomáhat při jeho realizaci. Jsem členkou dopravní komise Magistrátu města Prostějova a členkou národní sekce Evropské unie žen pro Českou republiku, která je nadstranickou organizací, s cílem prosazovat zejména rodinná témata a sociální politiku. Myslím si, že není správné odvracet se od problémů, ale že problémy jsou od toho, aby se řešily, vyřešily a posunuly nás dál. Chci, aby město, ve kterém se svojí rodinou bydlím, bylo městem s dobrou komunální a sociální politikou, přívětivé k potřebám svých občanů, aby přijímalo pouze kvalitní investiční pobídky, a dobře nakládalo se svěřenými finančními prostředky. Aby se do našeho města rádi vraceli turisté, a pro obyvatele Prostějova bylo dobrým domovem.

PhDr. Václav Kolář

PhDr. Václav KolářJmenuji se Václav Kolář. Po středoškolských studiích jsem vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zde jsem také poznal svou budoucí manželku, prostějovskou rodačku. Po několika kratších epizodách jsem zakotvil na Střední průmyslové škole oděvní v Prostějově na dlouhých devatenáct let. Po sametové revoluci jsem přešel na Gymnázium Jiřího Wolkera a věnoval se v Občanském fóru komunální politice. Po zániku OF jsem kandidoval na kandidátce ODA a v dalších sdruženích vždy jako nezávislý kandidát. Od roku 1994 jsem byl ředitelem Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova až do odchodu do důchodu.

Politicky jsem zastával vždy pozici pravého středu a snažil se vystupovat tak, aby podstatné hodnoty svobody, demokracie a humanity nebyly opomenuty. Akcent na tyto hodnoty vnímám v TOP 09 a za tuto stranu opětovně kandiduje.

Manželka Jaroslava učila na Gymnáziu Jiřího Wolkera, naposledy ve funkci zástupkyně ředitele, nyní je v důchodu. Máme dvě dospělé děti. Dcera Jana je odbornou asistentkou na katedře bohemistiky na Filozofické fakultě v Olomouci. Syn Ondřej je evangelickým farářem v Praze-Kobylisích.

Vždy jsem zastával důležité hodnoty, jakými je slušnost v mezilidských vztazích, úcta k lidem a k nezpochybnitelným hodnotám, které je třeba chránit v tomto rozkolísaném světě. Věřím, že sestava na kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované má sílu tyto hodnotay prosazovat i v politice.

MUDr. Aleš Nevrla

MUDr. Aleš NevrlaJmenuji se Aleš Nevrla. Narodil jsem se v roce 1955 v lékařské rodině. Otec byl primářem gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Palackého university v Olomouci a po promoci v roce 1981 a absolvování vojenské služby jsem nastoupil jako lékař na ženské oddělení Nemocnice Prostějov, kde s přestávkami pracuji dodnes. V letech 1987 - 1991 jsem působil jako zdravotnický expert v Libyi. Po návratu do Prostějova jsem se věnoval miniinvazivní chirurgii. Tehdy se do okresní nemocnice podařilo zavést laparoskopickou operativu, která tolik nezatěžuje pacienta a usnadňuje rekonvalescenci . V roce 1995 jsem přijal nabídku na post přednosty ženského oddělení ve Zlíně. A v roce 1999 jsem se stal primářem gynekologicko – porodnického oddělení nemocnice v Kroměříži. V roce 2001 jsem se definitivně vrátil do Prostějova, kde na pozici primáře pracuji dosud.

Permanentní stres operačního oboru vyvažuji svými zálibami. Věnuji se především literatuře - hlavně literatuře faktu, rád navštěvuji divadelní představení a koncerty. Ve volném čase rovněž sportuji. Mám rád cyklistiku, tenis a střelbu a srdeční záležitostí je pro mě potápění. K tomuto sportu jsem přivedl oba své syny.

V komunální politice jsem pracoval 4 roky. V případě znovuzvolení se chci věnovat problematice, která souvisí s moji profesi - sociální a zdravotní, především oblasti péče o seniory. Jako výzvu vidím obnovení areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho navrácení původnímu poslání formou péče o pacienty a potřebné.