Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

O utiskovaných koaličních zastupitelích...

(Foto: stav budovy JK v době předání do majetku města.)Kauza jezdeckých kasáren pokračuje:

Prostějovská primátorka použila v reportáži ČT o Jezdeckých kasárnách právní pojem "útisk" a prohlásila, že zastupitelé, kteří hlasovali pro zbourání Jezdeckých kasáren jednali v útisku. Blíže reportáž ČT zde:

http://www.ceskatelevize.cz/…/415231100212047-tyden-v-regi…/

(reportáž v čase 12:27)

K tomu je třeba připomenout,že její slova míří na ten okamžik, kdy, jak lze zjistit ze záznamu jednání zastupitelstva dne 2. 11. 2015, byli zastupitelé upozorněni na možnost podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu, pokud bude rozhodnuto o zbourání objektu. Proč toto upozornění na jednání zastupitelstva bylo vysloveno?

Vedení města totiž neumožnilo řádné a veřejné projednání všech aspektů, které je nutné brát v úvahu. K problematice nebyla vedena řádná odborná diskuse. Je prokazatelné, že nebylo umožněno veřejně představit studii, která dokazuje, že využití objektu pro potřeby města je možné a tedy bourání není nutné. K potřebě uskutečnění odborné diskuse se dokonce přihlásil i bývalý primátor na jednání zastupitelstva dne 24. 11. 2014, tedy před rokem. Zřejmě to bylo pouze plané chlácholení, neboť od té doby radnice žádnou seriózní odbornou analýzu celé záležitosti nezorganizovala. Navíc 15. 12. 2014 rozhodlo zastupitelstvo o zakonzervování hlavní budovy kasáren, aby dále nebyla devastována. Zbourány měly být pouze vedlejší přístavky ze 70. let. Toto usnesení není doposud splněno. Jak je to tedy s plněním usnesení zastupitelstva, které bylo přijato daleko větším počtem hlasů než usnesení o zbourání? Které usnesení má být provedeno dříve? To, které bylo přijato později? Takto si transparentní řízení města nepředstavujeme!

Není tedy zřejmé jaký útisk má paní primátorka na mysli, pokud koalice není schopna a ochotna připustit seriózní a věcné projednání tak závažné záležitosti, jakou je zbourání historické budovy z roku 1891, která je navíc v dobré konstrukčně technické kondici. Což prokázaly odborné posudky. Naopak za závažné považujeme primátorčino vyhrožování pro ty zastupitele, kteří si řádně plní povinnosti, jež vyplývají z jejich slibu. To se o bouracím rozhodnutí Jezdeckých kasáren přijatého pouhými 18 zastupiteli říci nedá. Jsme přesvědčeni, že k situaci nemuselo dojít, kdyby:
a) bylo splněno usnesení zastupitelstva o zakonzervování a zabezpečení hlavní budovy Jezdeckých kasáren
b) proběhla řádná a odborná diskuse o možnostech využití objektu a přilehlého areálu
c) nebyly veřejnosti předkládány desinformace o jakési nulové umělecké hodnotě objektu
d) vedení města řádně plnilo své povinnosti při správě majetku města

Jak je z reportáže ČT již zřejmé celému světu a nejen Prostějovanům, na budově samotné došlo k rozsáhlé devastaci oproti stavu z roku 2004, kdy město objekt převzalo (srov. přiložené foto)

Ptáme se, kdo je za tuto devastaci odpovědný, kdo je odpovědný za systematické ničení městského majetku? Kdo je zodpovědný za neplnění usnesení zastupitelstva, které bylo přijato již téměř před rokem. Požadujeme, aby celá věc byla vyšetřena a vyvozena odpovědnost osob, které mají v popisu práce řízení správy majetku města.
Vyzýváme primátorku města, jako startutárníhoi zástupce, aby:
a) zajistila vyšetření případu devastace městského majetku
b) zajistila splnění usnesení zastupitelstva o zakonzervování a zajištění hlavní budovy Jezdeckých kasáren
c) zastavila veškeré kroky, které radnice doposud činí směrem ke zbourání objektu

Zastupitelé TOP09 a nezávislí Prostějované se chtějí společně podílet na správě veřejných věcí. Kauza Jezdeckých kasáren se společnou správou veřejných věcí nemá společného vůbec nic. Proto vyzýváme všechny rozumné zastupitele, aby se na takovýchto praktikách nepodíleli.

Aleš Matyášek, zastupitel

(Foto: stav budovy JK v době předání do majetku města.)

Reakce na schválení demolice jezdeckých kasáren koalicí

Vážená paní
RNDr. Alena Rašková
primátorka
Statutární město Prostějov
Prostějov

Prostějov, 5.11.2015

Vážená paní primátorko,


sdělujeme Vám, že v souladu se zákonem o obcích jsme požádali ministerstvo vnitra o

p o z a s t a v e n í   v ý k o n u

toho usnesení zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 2.11.2015, kterým bylo rozhodnuto o schválení var. I) Demolici hlavní budovy Jezdeckých kasáren a následné výstavbě občanské vybavenosti dle potřeb města.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste vzala tuto informaci na vědomí při dalším postupu podle tohoto zastupitelstvem města přijatého usnesení a zvážila všechny případné důsledky jeho výkonu před rozhodnutím ministerstva ve věci samé.


S přátelským pozdravem


Ing. Aleš Matyášek                            Ing. František Filouš
zastupitel města                             zastupitel města

Vyjádření k volbě primátora

Po odstoupení primátora Miroslava Pišťáka se včera 5. října 2015 sešlo zastupitelstvo k volbě primátora nového a doplnění členů rady města. Podle očekávání byla primátorkou zvolena Dr. Alena Rašková. Byly potvrzeny avizované změny v osobách náměstků a rada byla doplněna novými členy.

Stanovisko TOP09 a zastupitelů za TOP09 a nezávislé Prostějovany k této volbě je jednoznačné. Pokračování vlády koalice je promarněnou šancí na ustavení normálních poměrů ve vedení našeho města. V této chvíli nelze než spolehnout se na ujištění primátorky Raškové, že do řízení města a komunikace se zastupiteli přinese nový styl. Přesto cítí TOP09 povinnost veřejně pojmenovat problémy, které je třeba řešit neprodleně. Již dnes!

Je nutné:

 1. Rekonstruovat komise rady s plným respektováním návrhů stran zastoupených v zastupitelstvu a s účastí externistů se souhlasem opozičních stran.
 2. Rekonstruovat Kontrolní výbor. Předsedou by měl být člen nejsilnější opoziční strany a většinu by měli mít zastupitelé opoziční, nikoli koaliční, jak je tomu dnes.
 3. Rekonstruovat osadní výbory v součinnosti s opozičními stranami a jmenováním jejich zástupců do osadních výborů.
 4. Změnit Jednací řád zastupitelstva. Zejména právo občanů přednést ke kterémukoli z bodů programu svoji připomínku, návrh nebo dotaz, přímo, nikoli jen prostřednictvím zastupitelů.
 5. Změnit řízení kauzy Manthellan. Požadujeme právní analýzu současného stavu a případných možností a hrozeb pro město, zpracovanou nezávislým právním poradcem, kterého odsouhlasí opoziční strany, respektování podmínek vyhlášeného záměru, nebo ukončení projektu. Požadujeme doložení ekonomické reálnosti projektu investorem tak, jak to ostatně stanovují kritéria záměru a jeho nezávislou oponenturu.
 6. Vyvodit odpovědnost za zanedbání objektu Jezdeckých kasáren. Požadujeme zastavení kroků směřujících k demolici, zastavení informační masáže veřejnosti o stavu JK ze strany mediálních poradců magistrátu i prostějovského tisku. Požadujeme zachování a obnovu JK
 7. Zastavení akce autobusové zastávky ve Vrahovicích a její nové posouzení s ohledem na vyjádření občanů.
 8. Upravit zastoupení města v NOC, pozastavit výpůjčku nemovitostí v majetku města do vyjasnění situace s dotacemi do projektu NOC na MŠMT.
 9. Změnit rozdělování veřejné podpory zvláště v oblasti volnočasových aktivit mládeže.
 10. Ukončit smlouvu o marketingových službách se společností TK plus.
 11. Řešit úklid města.
 12. Vyvodit odpovědnost za škodu způsobenou udělením 400 000 Kč pokuty UHOS za výstavbu akvaparku a pravdivě informovat veřejnost.
 13. Změnit systém vydávání Radničních listů.
 14. Zrušit pozice mediálních poradců a mediálních řidičů.

Je ještě mnoho dalších věcí, které je zapotřebí řešit, aby došlo k obnovení důvěry lidí v transparentnost vedení města. Nemůžeme souhlasit se snahou uchlácholit veřejné mínění tím, že se vlastně nic nestalo, neboť podivné dary vysokým funkcionářům byly řádně zdaněny. My se musíme ptát a ptáme se, PROČ byly vůbec vyplaceny. Je úplně lhostejné, že je veřejnosti prezentováno, že byly nakonec použity na dobročinné účely. Pro nás jde o částky vysoké, netransparentně použité, vyplacené bez jakéhokoli relevantního důvodu dobře situovaným funkcionářům města a kraje. Pokud společnost DT chtěla být filantropem, je jistě ve městě dostatek potřebnějších potenciálních příjemců takových darů. TOP09 považuje předkládaná vysvětlení za snahu zamést problém pod koberec. Oprávněním k takovému názoru je i pokračování podivné koalice. TOP09 bude podporovat takové činy, které povedou k otevřenosti správy města. Příležitostí je plnění výše uvedeného programu obnovy důvěry.

JK

Tento stručný nadpis se již vžil pro označení problému Jezdeckých kasáren. Ano, v době, kdy odstoupil primátor tohoto města, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a další dva členové městské rady jsou k rezignaci vyzváni, neobvyklé téma. Myslím, že o rezignacích a řešení bylo a bude napsáno ještě dost.

Jezdecká kasárna v sobě obsahují jakési mystérium míjení se. Míjí se koalice s opozicí, míjí se koaliční zastupitelé s opozičním seminářem, míjí se argumenty. Míjí se vůle koalice s morální povinností vyslechnout občany města na jednání zastupitelstva.
Střetávají se naopak pravda s nepravdou. Město má několik mediálních pracovníků. A to by nemělo být. Utvrdil mne v tom ten fakt, že jeden z nich uveřejnil na městských stránkách informaci o nulové umělecké hodnotě Jezdeckých kasáren.
Pro zájemce zde adresa:

http://www.mestopv.cz/showdoc.do…

Nic proti tomu. Kdyby nešlo o manipulaci s veřejným míněním.

Jasně, nemá to hodnotu, sundejte to a postavte místo toho něco hezkého. Všimli jste si, jak z té poslední věty vypadlo slovo „uměleckou“? Projekce naší uspěchané mysli se takových osudných chyb může dopustit a dopouští. Zkušení manipulátoři toho potom bohatě využívají.

Jenže to takto nemůže být. Jezdecká kasárna mají svou hodnotu. Hodnotu materiální, konstrukční i historickou. Byť ta poslední se nerovná historické hodnotě Karlova mostu. Jenže relativně k podmínkám města Prostějova může být právě tato daleko větší. Proč? Protože Praha je historickými stavbami napěchovaná, Prostějov nikoli. A tak se stalo, že aniž by bala zveřejněna, byla zneužita zpráva prostějovského památkáře na webu města. Jenže to je zpráva zaměstnance magistrátu, na objednávku magistrátu, tedy svého zaměstnavatele. Jestliže tu má něco nulovou hodnotu, tak je to nezávislost oné zprávy, z níž navíc mediální poradce účelově vytrhl a zdeformoval pouze nepatrné sdělení.

A tak se ptám, kdo oprávnil mediálního pracovníka, který se navíc ani nepodepsal, k uveřejnění nepravd na oficiálním webu města? Ke zkreslení skutečnosti?

A musím se ptát dále: proč nepřišli radní, kteří si takové zprávy objednali na seminář k Jezdeckým kasárnám? Proč není ze strany koalice připuštěna žádná diskuse odborníků?

Nesouvisí to tak trochu s tím podhoubím, z něhož je živeno jeho současné vedení? Přemýšlejme!

Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

Stanovisko demokratických stran k rezignaci primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka a k nesrovnalostem ve financování volební kampaně ČSSD

Závažnost důvodů odstoupení primátora města Prostějova je nesporná. Současná situace není výsledkem izolované události, ale důsledkem dlouhodobého procesu nerespektování demokratických principů a pravidel při správě města Prostějova. Je důsledkem rozdělení moci mezi zájmové skupiny v našem městě.

Vyzýváme k rezignaci náměstka hejtmana Olomouckého kraje a člena rady města Prostějova PhDr. Aloise Mačáka, MBA, členy rady města Prostějova Ing. Bedřicha Grulicha a Bc. Pavla Smetanu jako volebního manažera ČSSD. Vyzýváme všechny nejen k rezignaci na funkce, ale i k opuštění zastupitelstva města Prostějova.  Svým jednáním porušili slib zastupitele.

Žádáme vrcholné vedení ČSSD, aby se také zasadilo o demokratickou očistu prostějovské ČSSD Je to i jeho odpovědnost!
Svým podílem a pochybením v kauze finančních darů pro volební kampaň a dlouhodobým nerespektováním demokratických principů nejen při financování kampaně vlastní strany, ale i při správě města, bylo znehodnoceno úsilí poctivých členů vlastní strany o transparentní řízení života našeho města.

Navrhujeme zbylému vedení prostějovské ČSSD, aby ukončili činnost současné koalice, která je zdiskreditována a podporována pouze nedemokratickou KSČM a účelovým uskupením Pévéčko. Nedovedeme si ve světle posledních událostí představit jakoukoli formu jejího pokračování.

Poctivým řešením nahromaděných problémů, které vyústily v poslední události, je ustavení široké koalice očištěné ČSSD společně se všemi demokratickými stranami, které svou činností v opozici prokázaly, že usilují společně o efektivní a transparentní řízení města, v zájmu všech jeho občanů.

Zaručujeme, že žádná politická formace, která se bude chtít podílet na společné práci, nebude vykázána do takové opozice, do níž jsme byli po volbách vykázáni my.