Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Změna složení finančního výboru

Na Zastupitelstvu statutárního města Prostějova byla odhlasována výměna obsazení finančního výboru. Za Ing. Petra Šilhánka, který rezignoval, byl zvolen Ing. Michal Drozd. Životopisy obou kandidátů si můžete přečíst zde:

   
Ing. Michal Drozd Ing. Petr Šilhánek

Podporujeme MUDr. Jitku Chalánkovou

Místní a regionální organizace TOP09 Prostějov plně podporuje úsilí poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové v pomoci rodinám, do jejichž integrity zasáhla sociální služba Norského království. Jako členové strany, která deklaruje a vyznává principy demokracie a právní ochrany svých občanů sledujeme případy, kdy jsou zvláštním způsobem odebírány děti svým rodičům.

Jsme členy strany, která má přímo ve svém názvu zakotveno slovo Tradice. Rodina je jejím základem a je nedotknutelná. Bez rodiny není tradice a bez tradice není rodiny. Nebude-li garantováno právo rodičů a dětí žít v úplné rodině, budou-li děti odebírané rodičům bez řádného právního zdůvodnění, znamená to začátek rozkladu naší společnosti.

Naše poslankyně Jitka Chalánková od prvního zveřejnění případu odebrané devítiměsíční holčičky dne 12. 1. 2016 uvedla informaci, že otec holčičky je Nor a matka Češka. Holčička má norské a české občanství, jak bylo opakovaně veřejně sděleno. Pomoci je třeba v každém případě. Jde o problém systému, který dostává do zoufalé situace jak Nory, tak cizí státní příslušníky. A my máme možnost a povinnost upozorňovat na takto hrubé porušování základních práv a svobod. Pokud jsou zřejmě bezradné státní instituce při ochraně základů naší společnosti, k nimž celistvost rodiny bezesporu patří, lze jedině ocenit odvahu, s jakou se snaží pomoci paní poslankyně MUDr Jitka Chalánková. V obou případech, které se přímo dotýkají občanů České republiky, s údivem sledujeme nesrozumitelnost jednání českých úřadů. O to víc si vážíme úsilí naší poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové. Stojíme za ní, věříme ve správnost jejích kroků a vyjadřujeme naději za nás i za postižené rodiče a děti, že se jí s dalšími spolupracovníky podaří, aby rodiny podivným způsobem rozdělené, byly opět pohromadě.

Banální lapálie, aneb o zakopaných psech

Je to již téměř pětiletý evergreen. Na ulici, kde bydlím, jsou vysazeny keře. Mezi keři jsou z chodníku u každého domu vybudovány přístupy na silnici. To je vcelku běžné. Ty přístupy jsou však dlážděny, na rozdíl od ostatních komunikací, zatravňovacími panely. Ty panely mají takové ty díry, aby v nich mohla růst tráva a špatně se po nich chodilo. Takže se používají často na parkovištích. Auta po nich jezdí a tráva tam snad roste. Ještě jsem to neviděl. Ani u nás na ulici. Připadalo mi, že ty díry jsou pro bezpečnou chůzi nebezpečné. Upozornil jsem na tuto nepříjemnost jako zastupitel na zastupitelstvu. Dostat jsem podrobné vysvětlení od samotných kapitánů prostějovských staveb, že se po nich chodit dá… a že to bude zasypané hlínou a na jaře tam bude krásná svěží zelená travička. To jistě chodit se dá, ale ne zrovna bezpečně. Zato ta travička tam moc není. A tak jsem se odhodlal téměř každé zastupitelstvo, na tuto nebezpečnou hloupost upozorňovat. Pravda, někdy jsem si už připadal, jako když hrách na zeď hází – přihlásím se s podnětem, úvodní věta, oči v sloup u některých posluchačů… a hle, můj podnět nikoho nepodnítil. Vysvětlení, že to tak je vlastně v pořádku… a nic. Až na posledním zastupku, skoro po pěti letech, již ve změnu nedoufaje, slyším, jak mi dává za pravdu paní primátorka Alena Rašková. „Je to nebezpečné!“ Věřím tedy, že se konečně začne banální lapálie se zatravňovacími panely napravovat.
Kéž by tomu bylo i v druhém případě, který však již žádnou lapálií není. Proč o tom ale píši? Jednoduše proto, že celý tento drobný příběh ukazuje na mnohem vážnější jev. Je to prosím úcta k občanovi. Lapidárně by se to dalo shrnout takto: problém? Pchá! My jsme rozhodli dobře! Nebezpečí, že se někdo starší, hůře chodící zraní, se lidí v kanclech, včetně těch volených přece netýká.
A netýká se jich až do té míry, že při rozpolcenosti zastupitelstva vejpůl si přisvojí patent rozumu a většinou jednoho hlasu rozhodnou. Nikoli o banální lapálii, ale o zbourání domu, který tu je jen jeden, byl vystavěn pro jízdní pluk, což tehdy byla vojenská materie velkého kalibru. Ano, řeč je o Jezdeckých kasárnách, které pouhých 18 zastupitelů chce poslat k zemi. Jinde se opravují, u nás se zbourá. A kde je ten zakopaný pes? V úctě k občanům. V navrženém a neschváleném referendu…. Bourat? … Nebourat? Rozhodl jeden jediný hlas. Referendum není třeba. Vždyť je tu jeden hlas navrch. Opravdu jste si všichni jisti, že jste rozhodli dobře??? A tak povzbuzen nenadálou nadějí, že zatravňováky budou vyměněny, klíčí ve mně i naděje, že se mezi 18 najde alespoň jeden, který si uvědomí, že je něco chybně.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, za celý klub zastupitelů TOP09 krásné prožití adventní doby, která je symbolem největší naděje, kterou lidstvo dostalo do svých malých i velkých starostí a bolestí. Je na nás, abychom si jí byli vědomí a vytrvali. Vždyť trpělivost i růže přináší. :-)Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

O utiskovaných koaličních zastupitelích...

(Foto: stav budovy JK v době předání do majetku města.)Kauza jezdeckých kasáren pokračuje:

Prostějovská primátorka použila v reportáži ČT o Jezdeckých kasárnách právní pojem "útisk" a prohlásila, že zastupitelé, kteří hlasovali pro zbourání Jezdeckých kasáren jednali v útisku. Blíže reportáž ČT zde:

http://www.ceskatelevize.cz/…/415231100212047-tyden-v-regi…/

(reportáž v čase 12:27)

K tomu je třeba připomenout,že její slova míří na ten okamžik, kdy, jak lze zjistit ze záznamu jednání zastupitelstva dne 2. 11. 2015, byli zastupitelé upozorněni na možnost podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu, pokud bude rozhodnuto o zbourání objektu. Proč toto upozornění na jednání zastupitelstva bylo vysloveno?

Vedení města totiž neumožnilo řádné a veřejné projednání všech aspektů, které je nutné brát v úvahu. K problematice nebyla vedena řádná odborná diskuse. Je prokazatelné, že nebylo umožněno veřejně představit studii, která dokazuje, že využití objektu pro potřeby města je možné a tedy bourání není nutné. K potřebě uskutečnění odborné diskuse se dokonce přihlásil i bývalý primátor na jednání zastupitelstva dne 24. 11. 2014, tedy před rokem. Zřejmě to bylo pouze plané chlácholení, neboť od té doby radnice žádnou seriózní odbornou analýzu celé záležitosti nezorganizovala. Navíc 15. 12. 2014 rozhodlo zastupitelstvo o zakonzervování hlavní budovy kasáren, aby dále nebyla devastována. Zbourány měly být pouze vedlejší přístavky ze 70. let. Toto usnesení není doposud splněno. Jak je to tedy s plněním usnesení zastupitelstva, které bylo přijato daleko větším počtem hlasů než usnesení o zbourání? Které usnesení má být provedeno dříve? To, které bylo přijato později? Takto si transparentní řízení města nepředstavujeme!

Není tedy zřejmé jaký útisk má paní primátorka na mysli, pokud koalice není schopna a ochotna připustit seriózní a věcné projednání tak závažné záležitosti, jakou je zbourání historické budovy z roku 1891, která je navíc v dobré konstrukčně technické kondici. Což prokázaly odborné posudky. Naopak za závažné považujeme primátorčino vyhrožování pro ty zastupitele, kteří si řádně plní povinnosti, jež vyplývají z jejich slibu. To se o bouracím rozhodnutí Jezdeckých kasáren přijatého pouhými 18 zastupiteli říci nedá. Jsme přesvědčeni, že k situaci nemuselo dojít, kdyby:
a) bylo splněno usnesení zastupitelstva o zakonzervování a zabezpečení hlavní budovy Jezdeckých kasáren
b) proběhla řádná a odborná diskuse o možnostech využití objektu a přilehlého areálu
c) nebyly veřejnosti předkládány desinformace o jakési nulové umělecké hodnotě objektu
d) vedení města řádně plnilo své povinnosti při správě majetku města

Jak je z reportáže ČT již zřejmé celému světu a nejen Prostějovanům, na budově samotné došlo k rozsáhlé devastaci oproti stavu z roku 2004, kdy město objekt převzalo (srov. přiložené foto)

Ptáme se, kdo je za tuto devastaci odpovědný, kdo je odpovědný za systematické ničení městského majetku? Kdo je zodpovědný za neplnění usnesení zastupitelstva, které bylo přijato již téměř před rokem. Požadujeme, aby celá věc byla vyšetřena a vyvozena odpovědnost osob, které mají v popisu práce řízení správy majetku města.
Vyzýváme primátorku města, jako startutárníhoi zástupce, aby:
a) zajistila vyšetření případu devastace městského majetku
b) zajistila splnění usnesení zastupitelstva o zakonzervování a zajištění hlavní budovy Jezdeckých kasáren
c) zastavila veškeré kroky, které radnice doposud činí směrem ke zbourání objektu

Zastupitelé TOP09 a nezávislí Prostějované se chtějí společně podílet na správě veřejných věcí. Kauza Jezdeckých kasáren se společnou správou veřejných věcí nemá společného vůbec nic. Proto vyzýváme všechny rozumné zastupitele, aby se na takovýchto praktikách nepodíleli.

Aleš Matyášek, zastupitel

(Foto: stav budovy JK v době předání do majetku města.)

Reakce na schválení demolice jezdeckých kasáren koalicí

Vážená paní
RNDr. Alena Rašková
primátorka
Statutární město Prostějov
Prostějov

Prostějov, 5.11.2015

Vážená paní primátorko,


sdělujeme Vám, že v souladu se zákonem o obcích jsme požádali ministerstvo vnitra o

p o z a s t a v e n í   v ý k o n u

toho usnesení zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 2.11.2015, kterým bylo rozhodnuto o schválení var. I) Demolici hlavní budovy Jezdeckých kasáren a následné výstavbě občanské vybavenosti dle potřeb města.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste vzala tuto informaci na vědomí při dalším postupu podle tohoto zastupitelstvem města přijatého usnesení a zvážila všechny případné důsledky jeho výkonu před rozhodnutím ministerstva ve věci samé.


S přátelským pozdravem


Ing. Aleš Matyášek                            Ing. František Filouš
zastupitel města                             zastupitel města

Výrobce fitness posilovacích strojů Ketller