Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Stanovisko k vyjádření Dr. Černoška ve Večerníku

Vážená redakce,

Zasílám Vám stanovisko k vyjádření Dr. Miroslava Černoška ve Vašem listě dne 15. 6. 2015 k hlasování o prostějovském Národním olympijském centru:

K vyjádřením Dr. Černoška k Národnímu olympijskému centru v Prostějovském večerníku je třeba v zájmu objektivity doplnit, že každý člen klubu TOP09 hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nikomu není přikázáno, jak má hlasovat. Pokud jde o hlasování mé, když jsem se hlasování zdržel, jsou důvody dva.
1. Materiál, který byl projednáván, postrádal zásadní informace k projektu, které jsou zapotřebí k odpovědnému rozhodnutí. O tom svědčí i skutečnost, že tento nedostatek se snažil napravit ve svém vystoupení přímo na jednání zastupitelstva sám Dr. Černošek.
2. Vystoupení pana Černoška neposkytlo komplexní odpovědi na vznesené připomínky. Naopak odpovídalo nepřipravenosti materiálu rady a obsahovalo pouze představy a domněnky, které nebyly ověřeny žádnými podklady a které si místy i protiřečily. Lze se jen dohadovat, proč informace, které přednesl, nebyly součástí materiálu, který předložila k jednání zastupitelstva rada, jak to vyžaduje zákon a jednací řád, a byly předneseny až na jednání. 
Zarážející je i fakt, že pokud se jedná o projekt s takovým dosahem, nebyl vůbec projednán se všemi zastupitelskými kluby, byť to primátor sliboval. V neposlední řadě je nutné se zamyslet i nad kvalitou přijatých stanov, ve vztahu k postavení města Prostějova ve spolku „Prostějov olympijský, z.s.“
Věci by více pomohlo, kdyby se zodpovědní činitelé, místo osočování zastupitelů, kteří poukázali na nepřipravenost projektu, více zamysleli nad kvalitou přípravy projektů, které jsou záměrem bezesporu dobrým, ale lajdácká příprava neumožňuje jejich odpovědnou podporu. Můžeme nadšeně zvedat ruce pro krásné myšlenky. Pokud budou připravené tak jako materiál k NOC, můžeme se nadít dalších překvapení typu Manthellan, jehož konsekvence snad každý rozumný člověk již vnímá. 

S pozdravem

Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované