Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

TOP 09 – můžeme se vám podívat do očí!

TOP 09 tři roky důsledně plnila svůj program. Slíbila, že udělá vše, aby stabilizovala veřejné rozpočty. Zde jsou výsledky – fakta místo mýtů:

Zvrátili jsme trend nárůstu státního dluhu.

Státní dluh nepřetržitě rostl a za vlád ČSSD dokonce i v letech slušného hospodářského růstu. Díky úsporným opatřením, které jsme zavedli především ve výdajích státu, se podařilo nejen zmírnit nárůst tohoto dluhu, ale dokonce jej zastavit. Bez úspor by byl dluh vyšší o více než 200 miliard korun. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 státní dluh poprvé od 90. let klesl. V číslech je to o 24 mld. Kč, což byl zároveň první pokles za tři kvartály od 90. let. Umožnily to nejen úspory a snižování deficitu, ale také lepší řízení likvidity státu prostřednictvím Státní pokladny. Poprvé za mnoho let se výše dluhu stabilizuje a neroste.

V mezinárodním srovnání

Česká republika je jednou z nejméně zadlužených zemí v EU a také jedna z úzké skupiny těch, které splňují maastrichtské kritérium poměru dluhu na HDP na 60 %. Podobně jsou na tom i ostatní země regionu, kromě Maďarska.

Uspořili jsme desítky miliard na úrocích

Za našeho vedení ministerstva financí vzrostla důvěra zahraničních investorů v českou ekonomiku a zvýšil se také rating.

Nechali jsme na státním dluhu vydělat občany

Miroslav Kalousek jako první český ministr financí zavedl dluhopisový program pro veřejnost. Na úrocích ze státního dluhu tak profitují občané, nejen velké finanční společnosti.

Miliardy z daní navíc pro obce a města

Ve vládě jsme prosadili novelu, která posílila příjmy malých měst a obcí o 12 miliard. Díky úsporám ve státním rozpočtu a na úkor čtyř velkých metropolí - Prahy, Brna, Plzně a Ostravy. Doposud nebyl systém rozpočtového určení dani pro některé obce férový. Zatímco Pražan přinesl městu 30 000 korun ročně, na každého obyvatele menšího města získala obec do rozpočtu pouze 6 500 korun. Obce už také nemusí žádat každoročně o nejisté dotace, ale peníze na dotace určené se jim férově rozdělí. Tím jsme snížili riziko korupce.

Vliv novely prosazené TOP 09 a STAN = 3,7 miliardy korun pro obce. Pokud by tento vývoj pokračoval celý rok, získají obce až o dvanáct miliard korun více, než dostávaly doposud.

Snižujeme byrokracii

Prosadili jsme, že se v Česku zavede Jednotné inkasní místo. Od roku 2015 budou moci lidé místo na několika úřadech platit veškeré odvody státu na jediném místě. Bude to komfortnější pro občany a zjednoduší se administrativa. Sníží se počet formulářů, podání, plateb a sjednotí se kontrola. A navíc uspoří stát, lidé i firmy.

Zdanili jsme hazard a zvýšili jeho odvody

Díky našim návrhům platí provozovatelé hazardních zařízení státu konečně daň z příjmů. A kromě toho odevzdávají ještě vyšší odvody obcím a státu, které jim přinesou miliardy navíc. Už si jako dřív nemohou určovat, komu peníze darují. Navíc se nám podařilo zrušit téměř třetinu video - loterijních terminálů.

Chráníme spotřebitele na finančním trhu

Novelou zákona o spotřebitelském úvěru jsme zamezili nekalým praktikám nepoctivých poskytovatelů půjček. Ti např. už nemohou využívat předražených telefonních linek nebo žádat po lidech ručení směnkami. Poskytovatel může půjčit peníze jen tehdy, pokud si ověří, že člověk je schopen půjčku splácet. Za porušení hrozí mnohem vyšší pokuty. Lidé se také mohou obracet na finančního arbitra ve více záležitostech, pokud se cítí poškozeni.

Podpořili jsme školství, export, výzkum - a tím ekonomický růst

Přes masivní úsporná opatření jsme nezapomínali na důležité výdaje, které dlouhodobě podporují růst ekonomiky země. Proto jsme poslali daleko více peněz do školství, do investic týkajících se výzkumu a vývoje a také na podporu exportu mimo státy Evropské unie. Tak, aby se tam čeští zaměstnavatelé výrazněji prosadili a vytvářeli v tuzemsku pracovní místa.

Bojujeme proti podvodům

Zlepšili jsme spolupráci Finančně-analytického útvaru společně s daňovou a celní správou. Tím jsme odhalili podvody v řadu miliard korun. Stovky milionů korun z nelegálních zdrojů jsme pak zablokovali na účtech. Počet podnětů, které jsme předali orgánům činným v trestním řízení, se vyšplhal na stovky.

Byli jsme úspěšní v mezinárodních sporech

Ministerstvu financí se podařilo vyhrát mnoho mezinárodních sporů. Důrazným přístupem k mezinárodním arbitrážím jsme zachránili České republice několik desítek miliard korun. A dosáhli toho, že daňoví poplatníci už nejsou snadnou kořisti zahraničních společností (jako za vlád ČSSD např. 10 miliard korun za prohraný spor s CME).

Současný stav ekonomiky ve srovnání s ostatními státy Evropské unie

Přestože nás média a političtí protivníci neustále osočují, měli bychom si uvědomit, že:

Míra nezaměstnanosti v ČR je opravdu nízká

Česká republika má i navzdory nedávno skončené, 6 kvartálů trvající recesi, nejnižší míru nezaměstnanosti v regionu. Podobně nízká je i dlouhodobá nezaměstnanost (přesahující 2 roky).

Máme nejnižší podíl osob ohrožených sociálním vyčleněním nebo chudobou

Česká republika má díky konkurenceschopné ekonomice, produktivitě a sociálnímu systému nejnižší podíl osob ohrožených sociální exkluzí nebo chudobou.

Výdaje na financování a pojišťování exportu výrazně pomáhají českým zaměstnavatelům uchytit se na trzích mimo EU. Export je pro českou ekonomiku klíčový pro tvorbu pracovních míst. Proto jsme výdaje řádově zvýšili oproti minulým vládám.

Bankovní systém ČR je velice silně kapitálově vybavený, dokáže ustát i velice negativní případný vývoj ekonomiky.

Poslanci za TOP09 za Olomoucký kraj:

MUDr. Jitka Chalánková - Zodpovídám se ze své práce

Prof. Bořivoj Šarapatka - Prof. Bořivoj Šarapatka - Co se podařilo v minulém období

Prof. Bořivoj Šarapatka - Co se podařilo v minulém období

Bořivoj ŠarapatkaPři práci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jsem se snažil zúročit znalosti a zkušenosti ze své odborné práce vysokoškolského pedagoga i z činnosti v řadě odborných orgánů a v komunální politice. S tou souvisí například práce na novelách zákonů, a to o rozpočtovém určení daní a o obcích. Od začátku mého mandátu poslance jsem se v PS účastnil většiny hlasování (88, 4 %), v absolutních číslech to bylo 5 191. Od roku 2010 až do rozpuštění PS jsme tak projednali 616 zákonů, což vyžadovalo jejich studium, přípravu v klubu TOP 09 a ve výborech. Moje zapojení ve výborech, do nichž se soustřeďuje odborná a legislativní práce, souvisí s mým odborným zaměřením. Působil jsem ve výboru životního prostředí jako jeho místopředseda a dále jako předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny. V tomto volebním období jsme ve výboru projednávali 24 zákonů, na některých jsem se podílel i jako předkladatel či zpravodaj. Jedná se například o zákon integrovaném registru znečištění životního prostředí, novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, komplexní pozměňovací návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava i o přípravu novely zákona na ochranu zemědělského půdního fondu.

V dalším podvýboru pro vědu a vysoké školy, jehož jsem jako vysokoškolský profesor byl členem, jsme řešili hlavně nový vysokoškolský zákon. Pokud budu hodnotit moji neúčast na hlasování, ta byla minimální (11,6 %) a byla řádně omluvena, a to zejména plněním povinností v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (např. monitoring voleb), v Řídícím výboru Operačního programu Životní prostředí atd. Pro dokreslení činnosti v Řídícím výboru OPŽP uvádím, že jen v prvním pololetí t. r. jsme schválili celkem 2 744 projektů, z nichž 212 podali žadatelé z Olomouckého kraje. Do kraje se tak na tyto vybrané akce dostává celkem 2 125 985 016 Kč.

Místo mítinku šli uklízet

V sobotu 5. 10. již tradičně Prostějovský klub ochránců přírody IRIS uspořádal akci „Úklid Hloučely a oslavte s námi Den zvířat“. Kandidáti za TOP 09 do poslanecké sněmovny za Olomoucký kraj místo toho, aby v sobotu přesvědčovali voliče na náměstí, se přidali k ochráncům a pomohli s úklidem Hloučely.

Jaký je vztah jedničky na této kandidátce, prostějovské dětské lékařky MUDr. Jitky Chalánkové k přírodě, jsme se zeptali přímo na místě: „Zdravé ale i čisté životní prostředí nebo jen naše okolí, považuji za základ kvalitního života. Velmi si vážím práce ochránců přírody v našich podmínkách, kdy se věnují konkrétním akcím jako byla ta dnešní. A druhou stránkou kvalitního života jsou dobré zákony, které chci pokud mi dáte důvěru prosazovat.“ řekla Jitka Chalánková. Životního prostředí si váží i profesor Bořivoj Šarapatka, který je vedoucím katedry ekologie a životního prostředí na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Jak se kandidátům dařilo při úklidu se podívejte v následující fotogalerii.

   

Volební program 2013

Vzdělání, věda a výzkum

Vraťme do škol kázeň a učitelům respekt

Rozhodujícím prvkem systému jsou učitelé a jejich kvalita. TOP09 chce ekonomicky i právně posilovat prestiž a roli učitelů ve společnosti. Chce zohledňovat potřebné počty absolventů škol ve společnosti a podle toho upravovat financování vysokých škol. Strana klade důraz na motivaci pedagogů pro užší spolupráci s praxí. Do zákona bude navrhovat finanční spoluúčast studentů a její výši ponechat v kompetenci vysokých škol. TOP09 chce navyšovat výdaje na vědu a výzkum stejně jako v minulém období.

Kultura

Respekt ke kulturním tradicím a chápání kultury jako způsob života je východiskem ze společenské krize

Kultura má vzdělávat, ne jen přerozdělovat peníze. TOP09 považuje za důležitou péči o národní kulturní poklady, rozvíjení místních tradic a úzkou spolupráci s výukovými programy na univerzitách. Stejně tak je potřeba zdůrazňovat svobodu slova a médií.

Zdravotnictví

Citlivá spoluúčast

Chceme mít moderní zdravotnictví s důrazem na prevenci a zdravý způsob života, ale současně i kvalitu služeb ve středu zájmu. Zahájili jsme principiální reformu, která bez poklesu kvality a dostupnosti péče zvýšila efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění, potlačila korupční příležitosti a snížila hospodářské ztráty. Chceme pokračovat v sociálně citlivé spoluúčasti pacientů a v důsledné kontrole pojišťoven,“ komentuje úkoly pro další volební období exministr zdravotnictví Leoš Heger. Zvyšováním efektivity systému je třeba dosáhnout zvyšování mezd zdravotníků. Pro lepší financování systému a využití zdrojů se budeme zasazovat o dopracování legislativy pro definování nároku včetně nadstandardu a cenotvorby ve zdravotnictví. „Chceme také zmocnění zdravotních pojišťoven k bonifikaci pojištěnců, kteří dodržují prevenci a racionální léčení,“ dodává Heger.

Sociální politika

Nepopulistická politika a motivace k práci

TOP 09 otevře diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky na finanční plnění ze sociálních systémů. Bude podporovat firemní školky a dětské skupiny prostřednictvím daňových zmírnění. Zruší diskriminační strop mateřského příspěvku, který postihuje pouze ženy s vyšší kvalifikací a vzděláním. Usnadníme rodičům práci na částečný úvazek tím, že zkrácené pracovní úvazky podpoříme nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy.

Budeme v politické i odborné diskusi usilovně hledat ústavně konformní řešení, jak dávky provázat s povinností pracovat či vzdělávat se. Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a nadbytečných byrokratických požadavků na poli předpisů při pohybu v práci.

Nadále chceme zachovat možnost rozdělení povinného sociálního pojištění na solidární odvod ostatním (I. pilíř) a spoření na vlastní účet (II. pilíř). Do poslední chvíle jsme usilovali a stále chceme usilovat o penzijní reformu pro všechny. Při všech úpravách budeme proto nadále navrhovat povinnou účast ve II. pilíři.

Hospodářská politika

Rovné podmínky pro všechny

Základním pilířem naší hospodářské politiky bude i nadále rozpočtová odpovědnost. V minulém období jsme dokázali snížit deficit veřejných rozpočtů z 5,8 bezpečně pod 3 procenta. Minimální tempo snižování, na kterém budeme trvat, je 0,5 procenta HDP ročně, jak vyplývá z Paktu solidarity a růstu. TOP 09 také vyvine maximální úsilí, aby Česká republika přistoupila k Evropské finanční dohodě („Fiscal Compact“) a přijala finanční ústavu. Neplánujeme snižování daní, ani jejich zvyšování.

Zahraniční politika

O české zájmy se bojuje v Evropě

Plnění našich závazků vyplývajících z členství v Evropské unii a NATO bereme jako samozřejmost, která zaručuje stejné chování našich partnerů vůči nám. Rusko považujeme za významného obchodního partnera. Zároveň ale dodáváme, že by měla naše diplomacie věnovat zvýšenou pozornost právnímu systému autokratického režimu,“ doplnil lídr v Plzeňském kraji Marek Ženíšek. Důležitým prvkem našich vztahů k Ruské federacimusí být také schopnost porozumět důvodům, pro něž ruská veřejnost dává najevo svou snahu o posílení tamní demokracie.

Soudnictví – justice

TOP 09 žádá evoluci, nikoli revoluci - ale důslednou

Zákon o státním zastupitelství je nutností. „Je však třeba posílit jistotu, že občan nebude vystaven zvůli, a že bude zaručena jeho ochrana práv a svobod,“ zdůraznil Stanislav Polčák. Za součást systematické a neukvapené reformy justice považuje TOP 09 i změny v soudnictví samém, včetně zahájení vážné odborné i politické diskuse o ukončení činnosti vrchních soudů.

Boj s kriminalitou a korupcí

Depolitizace státní správy

V posledních letech jsme byli svědky řady trestních stíhání, která se dotýkala nejvyšších politických sfér, ať už stran vládních nebo opozičních. Ať už tato řízení byla důvodná či nikoliv, měla společný jeden podstatný rys – policii a státnímu zastupitelství byl dán volný prostor je vést. To je nepochybně zásluhou naší vlády, která zbavila represivní složky politických tlaků.

Kandidáti za TOP09 v Olomouckém kraji

Poř.JménoVěkPovoláníBydlištěPolit. přísl.
1. MUDr. Jitka Chalánková 56 dětská lékařka Prostějov TOP 09
2. prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. 54 vysokoškolský profesor Olomouc TOP 09
3. Mgr. Radek Brázda 41 starosta obce Troubky, vedoucí divadelního souboru Troubky STAN
4. Ing. Jana Němečková 51 místostarostka obce Libina, manažerka Libina STAN
5. Leoš Hannig 38 starosta obce Vápenná Vápenná TOP 09
6. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 37 vysokoškolský učitel Olomouc TOP 09
7. Mgr. Dušan Hluzín 48 náměstek primátora Přerov TOP 09
8. MUDr. Kateřina Bláhová 36 lékařka Velké Losiny TOP 09
9. Ing. Miloš Rubeš 39 ekonom zdravotnických zařízení Kostelec na Hané TOP 09
10. Ing. Ivo Vlach 54 náměstek primátora Olomouc TOP 09
11. prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS. 50 primář chirurgie Velký Újezd bezpp
12. František Novák 57 starosta obce Konice, stavební technik Konice bezpp
13. Ing. Adolf Jílek 64 poradce v oboru dopravy Dolní Studénky TOP 09
14. Ing. Aleš Matyášek 51 jednatel společnosti Prostějov TOP 09
15. Mgr. Eva Machová 56 náměstkyně primátora Olomouc TOP 09
16. Luděk Pivoňka 43 soukromý dopravce Mohelnice TOP 09
17. Radek Brnka 32 ekonom Jeseník TOP 09
18. Ing. Tomáš Müller 47 starosta obce Nová Hradečná, předseda MAS Uničovsko Nová Hradečná STAN
19. Jan Jüttner 35 produkční Přerov TOP 09
20. MUDr. Stanislav Spurný 56 praktický lékař pro děti a dorost Prostějov bezpp
21. Vlasta Kočí 51 starostka obce Velká Kraš Velká Kraš STAN
22. Mgr. Kateřina Šišková 28 manažerka Olomouc TOP 09
23. Blanka Kolečkářová 46 starostka obce Držovice, členka Iniciativy za živý venkov Držovice STAN