Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Evropská a přeshraniční spolupráce

Olomoucký kraj je svou klíčovou polohou v sousedství Polska předurčen k přeshraniční spolupráci v oblasti ekonomické,
hospodářské, kulturní i turistické. Chceme tyto vztahy rozvíjet ve prospěch našich obyvatel.

PRIORITY:

 • návrat k historické spolupráci s polskou stranou. Důraz klademe na pohyb osob, zboží a služeb – přeshraniční zaměstnanost
 • aktivizace a využití zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu nejen pro obchod a turistiku, ale především pro získání kontaktů přinášejících nové poznatky a technologie

Zdravotnictví

Zdravotnická péče je v našem kraji poskytována v naprosté většině soukromými nebo státními zdravotnickými zařízeními. Olomoucký kraj spravuje pouze odborný léčebný ústav Paseka, léčebný ústav Moravský Beroun, kojenecký ústav a záchrannou službu. Ve spolupráci s poskytovateli, především s Fakultní a Vojenskou nemocnicí, vypracujeme krajskou strategii zdravotnictví.

PRIORITY:

 • budeme dotovat prevence a preventivní programy zaměřené na choroby, které výrazně zhoršují zdravotní stav populace, a přesto nejsou podporovány zdravotními pojišťovnami (prevence obezity, metabolických chorob, prevence na úrovni předškolního věku)
 • budeme se účastnit všech jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami, abychom zamezili takovému úbytku lůžkové kapacity, který by ohrozil kvalitu a dostupnost nemocniční péče v kraji
 • podpora ambulantní péče na úrovni obcí – doplnění sítě praktických lékařů i specialistů
 • vyřešení problémů zdravotní péče na Jesenicku, ne však na úkor ostatních regionů
 • podpora provádění následné péče prostřednictvím neziskových organizací a vzniku sociálně-zdravotních lůžek
 • jednodušší způsob komunikace mezi krajským úřadem a lékaři, příp. pacienty

Kultura

"Kultura má velký význam pro duševní rozvoj člověka." Blanka Kolečkářová, odborná garantka kultury

Péče o kulturu má mít kontinuitu a její podpora musí být transparentní. Náš kraj se může pochlubit významnými památkami a přírodními unikáty.

PRIORITY:

 • funkční elektronické veřejné databáze kulturních, společenských a sportovních akcí
 • podpora nových projektů s celorepublikovým a mezinárodním přesahem (expozice „Mamutov“ a SEFO)
 • podpora regionálního folklóru, tradičních řemesel a regionálních výrobků
 • péče o movité i nemovité kulturní dědictví, podpoříme vypracování katalogu památek, sbírek, artefaktů a pomůžeme zajistit jejich ochranu

Školství, volnočasové aktivity a sport

"Vzdělaní a odborně připravení lidé jsou budoucností našeho kraje." Dušan Hluzín, odborný garant školství, volnočasových aktivit a sportu

Náš kraj musí usilovat o všestranný rozvoj dětí a mladé generace. Už ve školách musíme myslet na budoucnost žáků a na jejich pozdější pracovní uplatnění. Naše školy musí být kvalitní, dostupné a jejich provoz efektivní. Důležité je pro nás propojení školských a mimoškolských volnočasových aktivit.

PRIORITY:

 • podpora tradičního profesního vzdělávání, středního odborného školství a učňovského školství s důrazem na technické obory
 • posílení vazby školství na zaměstnavatele, profesní svazy, komory a cechy
 • vytvoření fondu k modernizaci budov a nákupu moderních pomůcek
 • ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vytvoříme kvalitní koncepci krajské vzdělávací politiky
 • podpora celoživotního vzdělávání a vzdělávacích aktivit pro seniory
 • zvýšením prestiže učňovských oborů budeme motivovat žáky ke vstupu do odborných učilišť
 • podpora činnosti sportovních organizací, důraz na efektivitu s ohledem na dlouhodobou systematickou práci s mládeží
 • transparentní víceletá podpora činnosti sportovních organizací
 • ve spolupráci s obcemi modernizace školních sportovních zařízení s využitím pro volnočasové aktivity mládeže
 • smysluplné rozšíření cyklostezek a stezek pro in-line bruslení s propojením do současné sítě

Podnikání a cestovní ruch

"Ukážeme investorům a turistům cestu do našeho kraje." Jana Němečková, odborná garantka podnikání a cestovního ruchu

Olomoucký kraj dnes nevytváří příznivé podmínky pro vstup nových investorů a zaměstnavatelů. Potenciál občanů Olomouckého kraje není dostatečně využíván. Formou dialogu kraje s občany, podnikateli a pedagogickými pracovníky podpoříme vzdělávání a podnikání, s cílem snížit nezaměstnanost v kraji.

PRIORITY:

 • zastavit odliv vzdělaných a odborně zdatných lidí z našeho kraje
 • vytvořit program regionální podpory pro vznikající malé a střední podniky – ve spolupráci s fi nančními ústavy zajistit dostupnost finančních prostředků
 • podpořit přímou spolupráci mezi podniky a školami, vytvořit fungující koncepci struktury škol respektující potřeby praxe
 • nastavit nové cesty propagace kraje prostřednictvím elekronických informačních zdrojů
 • vytvořit fungující turistický portál s aktuálními informacemi
 • podpořit rozvoj a vytváření podmínek pro zvýšení atraktivity turistických a kulturních destinací v Olomouckém kraji
 • Volební program

  Volební program pro krajské volby 2012

  TRANSPARENTNÍ, HOSPODÁRNÝ A SLUŠNÝ. Takový je program TOP 09 a Starostů pro volby do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2012.

  Olomoucký kraj - drsné Jeseníky, vlídná Haná - tradice a hrdost. Přinášíme vám program nejen pro velká města, ale pro všechna sídla, pro každého občana, který chce pozitivně ovlivňovat naši společnou budoucnost.

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde