Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Byl jsem nazván antikomunistickým apoštolem

V listopadových RL jsem v článku „K zamyšlení“ vyjádřil jako člen zastupitelstva našeho města svůj názor na komunistickou koalici na radnici. Vcelku v klidu jsem si později přečetl reakci jistého J. Š., který mne ocejchoval výše uvedeným označením. Ve stejných RL reaguje totéž jméno na články dalších zastupitelů. K tomu jsem na prosincovém jednání zastupitelstva vznesl protest. Možná bych záležitost přešel podáním onoho protestu, kdyby se situace neopakovala v prosinci. Opět totéž jméno. Tentokrát již musím reagovat. Zaráží mne prostor, který měl pisatel k dispozici a zaráží mne, jak to, že dostal nejen články zastupitelů před uveřejněním k dispozici, ale dokonce daleko větší prostor nikoli k názorům, ale k osobním urážkám. K tomu jsem na základě svého protestu dostal dopis podepsaný primátorem města. Odvolává se v něm na tiskový zákon a má za to, že je vše v pořádku.
§10 Tiskového zákona hovoří jasně: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.
Jak je vidět, na články lze vyžadovat uveřejnění odpovědi až po jejich zveřejnění. Tak hovoří Tiskový zákon. To je jeden aspekt problému.
Druhým, daleko závažnějším je, že dotyčné reakce nejsou argumentačně zaměřené na názory, které opoziční zastupitelé předložili veřejnosti. Jsou to pouhé osobní útoky proti jejich autorům, které se je snaží před veřejností znectít.
Připomíná mi to plamennou rétoriku komunistické éry – nikoli argumenty, názor proti názoru, svoboda projevu, ale osobní urážky.
Ano, v tomto smyslu se cítím být antikomunistickým apoštolem.

A proto nám všem, vážení spoluobčané, přeji za celý klub zastupitelů TOP09 do letošního roku hodně sil nejen k práci a zábavě, ale i odpovědnosti za naše město a jeho prosperitu.

Pozváni k vládnutí. Znovu.

Uplynul první týden od prvního zasedání zastupitelstva v novém volebním období. V radě díky 18 hlasům podivné koalice zasednou příslušníci KSČM. Uplynulo 25 let od Sametové revoluce, a nepředstavitelné se stalo skutečností. Je přece notoricky známé, že kdo se nepoučí ze své historie, odsuzuje sám sebe k tomu, aby si ji prožil znovu. Ne, nejde mi o laciný výkřik proti komunistům. Jde mi o apel, o zvolání: vždyť to šlo udělat jinak. To, co má být tím nejvážnějším aktem, stává se fraškou, kterou geniálně jednoduše charakterizuje obraz z jeviště. Příslušníci komunistické organizace kladou věnce k soše T.G.M. Nejde mi ani o konkrétně osobní averze. Ty opravdu nemám. Jde mi o averzi systémovou. Komunismus je přece neslučitelný se svobodou. Sám to v naší i mnoha jiných zemích prokázal a mám obavy, že to na Východní Ukrajině prokazuje stále. To, co demokratickým centralismem potlačovalo skutečnou demokracii má po pětadvaceti letech být v demokratické instituci ve výsostně rozhodujícím postavení? Nepoučila nás historie, že ideály, dá-li se to tak nazvat, byly zadupány brutální ideologií nesmíru a nenávisti?

Již jsem o tom hovořil i na ustavujícím zastupitelstvu. V našem městě položili v šedesátémosmém život nevinní lidé. Byli obětí armády, kterou pozvala do naší země ta partaj, která má nyní mít své zástupce ve vedení města. Našeho města. Města, které jsme jim společně vyrvali z drápů komunismu. Stejně tak jako celou zemi.

A nyní byli pozváni. Jako v osmašedesátém. Jen proto, aby se těm, kteří pozvali, pohodlně vládlo.

Jistě, s námi a dalšími demokratickými stranami by měli vládnutí mnohem složitější. I my bychom to měli složitější. Na rozdíl od zvatelů, jsme si svou odpovědnost plně uvědomovali. A tak jsou pozváni ti, kteří nás dovedli k morálnímu úpadku a tragickému nerozvoji. Ta instituce, která se dopustila vlastizrady pozváním cizí mocnosti v osmašedesátém. Prostějovští občané za to zaplatili svým životem.

Já Vás proto, pane Miroslave Pišťáku, vyzývám, abyste buď odstoupil, nebo neprodleně začal jednat s demokratickými stranami, které jsou zastoupeny v prostějovském zastupitelstvu o ZMĚNĚ.

Aleš Matyášek, klub zastupitelů za TOP09
 

Žádáme informace o žalobě na město

V souvislosti s žalobou společnosti Manthellan vyzývám vedení města, aby neprodleně zveřejnilo všechny informace k této záležitosti. Podle informací, které jsem obdržel jde o žalobu o téměř 2 miliony korun. Podklady, mi však pan náměstek Fišer odmítl poskytnout s tím, že je budou mít zastupitelé k dispozici. To ovšem až za týden a pouze týden před odloženým jednáním zastupitelstva, kde rada připravuje návrhy ke změně nového územního plánu.

Ptám se, jak byl územní plán připraven, když rada přichází již s druhou změnou? Připomínám, že jsme jako klub navrhovali, aby bylo projednání nového územního plánu zařazeno až na zářijovou schůzi právě pro jeho špatnou připravenost.

Trvám na tom, aby vedení města po Manthellanu požadovalo podrobné doložení ekonomické reálnosti a životaschopnosti jeho záměrů. Pouze za těchto podmínek lze činit další kroky v realizaci zástavby centra našeho města.

Aleš Matyášek, předseda klubu zastupitelů a kandidát na primátora

Zdroj informací o žalobě společnosti Manthellan: http://itydenik.cz/zpravy/manthellan-podal-zalobu-na-mesto-prostejov

Ohlédnutí za letními prázdninami

Blíží se konec prázdnin a kromě mimořádného zastupitelstva na konci července je hladina prostějovské politické přehrady docela klidná. Vypadá to, jakoby takovou jedinou prázdninovou přeháňkou byl trapas s lístky na operní koncert. Ne, ani k němu se nechci vyjadřovat. Jsem rád, že se v našem městě taková akce bude konat a jsem jen rozpačitý z jejího managementu směrem k těm nejdůležitějším - divákům.

Uprostřed července jsme s dětmi z plaveckého oddílu absolvovali každoroční letní tábor. Letos jsme oslavili 30 let od jeho prvního ročníku pořádným závěrečným celodenním lijákem. Nedovedu spočítat, kolik dětí  již na louce v Boršově u Moravské Třebové běhalo, jedlo, spalo, probouzelo se do slunečných, deštivých i mlžných rán. Není to tak důležité. Důležité je, že fenomén takových táborů na loukách pod stany, na vodách nebo v lesích  existuje a že se najdou nadšenci, kteří je provozují. V dnešní době již není zcela samozřejmé takto trávit značnou část dovolené. A tak patří velký dík všem, kteří se takto, ale i jinými formami, rozhodnou prožít s dětmi část jejich prázdnin. Díky všem těm vedoucím, náčelníkům, instruktorům, kuchařům, trenérům, skautům, orlům, sokolům, vodákům a dalším, kteří se snaží v rámci volného času pomoci z našich dětí něco vykřesat a něco ze sebe sama jim předat. Věřím, že až oni nebudou moci, ponesou štafetu jejich práce právě někteří z jejich současných svěřenců dál.V tom je ten veliký smysl. Kdyby to současní nadšenci a dobrovolníci nedělali, bude to konec jednoho fenoménu našeho života.

Možná si ani neuvědomujeme, že od dob Jaroslava Foglara jde o dědictví vpravdě národní, které má svou cenu a svou hodnotu. Jen si ji možná neuvědomujeme, neboť je pořád ještě součástí našeho života. A to je dobře.

I když pod hladinou tohoto prázdninového klidu cítím i sám prožívám zrod volebního vulkánu, který na sebe zcela jistě po prázdninách upozorní s plnou silou, teď se raději vraťme, ještě alespoň na chvíli, do Prázdninova s pohledem kousek nad Prostějov, na Plumlovskou přehradu. Je krásné po tolika letech tam opět vidět plachetnice s větrem v plachtách. Jakoby si za ta léta bezvodí odpočinuly a s plnou vervou se pustily opět do své plavby.

I nám skončí letošní období pracovního bezvodí a vyplujeme opět kus dál k plavbám na řekách našich osudů. K tomu Vám, přátelé, za všechny zastupitele TOP09, přeji v poprázdninovém období dobrý vítr i dobrou vodu.

Aleš Matyášek, předseda klubu zastupitelů za TOP09

Navrhli jsme revokaci usnesení, kterým Zastupitelstvo zrušilo Společenský dům Prostějov s.r.o.

Ve čtvrtek 26.6.2014 se uskutečnilo mimořádné jednání Zastupitelstva města Prostějova. Klub zastupitelů za TOP 09 navrhl revokaci usnesení, které zrušilo společnost Společenský dům Prostějov s.r.o. Důvody zrušení totiž nějak smrdí.

Důvodová zpráva:

Na jednání zastupitelstva byl zastupitelům předložen materiál, který hrubě zkreslil situaci společnosti Společenský dům Prostějov.  Jako podklad pro návrh rady byla předložena skutečnost, že za dobu existence společnosti vznikla kumulovaná ztráta ve výši 10,7 mil. Kč.

Při zkoumání hospodářské situace a dostupných dokumentů a informací se ukázalo, že provoz společnosti je zajišťován více méně pravidelným navyšováním základního jmění společnosti. Tento způsob financování provozu je v případě společnosti Společenský dům Prostějov nanejvýš pochybný a zastupitelé byli na mé výhrady upozorněni při rozpravě k bodu 10.1. na zasedání zastupitelstva dne 10.9.2013.

Nelze totiž majetkově sanovat provozní záležitosti, které vyplývají z nutnosti financování oprav, údržby a provozu zařízení, které je v majetku města zvyšováním základního kapitálu společnosti Společenský dům Prostějov. Jde v tomto případě o hrubé zkreslení hospodářské situace společnosti, která spravovala a udržovala majetek města prakticky zadarmo. Vzniklé disproporce byly sanovány navyšováním majetkové účasti ve společnosti, která byla zřízena pouze za účelem provozování kulturní a společenské činnosti v prostorách, které však naleží majetkově městu Prostějovu. Takto vznikla postupně kumulovaná ztráta, která byla dne 10.6.2014 uvedena jako primární důvod zrušení společnosti. Na stejném jednání ke stejnému bodu byli zastupitelé dokonce ubezpečeni, že společnost i její jednatel pracují dobře.
Cituji ze zápisu: Pospíšil Jiří, Mgr., sdělil, že částka 2 mil. Kč bude použita na provoz Společenského domu Prostějov, s. r. o., rada se shodla na tom, že jednatel je dobrým hospodářem, dokázal naplnit kulturními akcemi společenský dům, zvýšil hospodářský výsledek, za to mu patří poděkování. Pokud bude potřeba dofinancovat opravy nebo provoz, jednatel má možnost radu požádat o další finanční prostředky.

Za pozornost stojí i fakt, že rada města Prostějova byla upozorňována na nutnost oprav a postupného zlepšování technické úrovně zařízení. Tyto činnosti v souladu s potřebami zajišťoval Ing. Vejmola. Jestliže tyto výkony ve prospěch majetku města Prostějova zajišťovala společnost Společenský dům bez jakékoli fakturace vzniklých nákladů majiteli objektu, je zřejmé, že takto byla hrubě zkreslena hospodářská situace společnosti a toto zkreslení bylo následně použito jako primární zdůvodnění jejího zrušení před veřejností. Přičemž na nutnost změny tohoto postupu byla rada upozorněna již v zápise z jednání dozorčí rady ze dne 14. 12. 2012, kde se hovoří, cituji: Jednatel společnosti navrhuje, aby polovina nákladů byla uznána jako nutná služba ve veřejném zájmu.
A dále v bodě 7 tohoto zápisu je uvedeno i doporučení DR v tomto smyslu. Není zřejmé, proč toto doporučení bylo radou neustále ignorováno!
Z uvedeného vyplývá, že zastupitelstvu byly předloženy zkreslené a neúplné informace. Na takových informacích nelze postavit odpovědné rozhodnutí zastupitelstva.

V Prostějově 26. 6. 2014
Zpracoval Ing. Aleš Matyášek

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain