Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Návrh systému pro rozdělování veřejné finanční podpory

předkladatel: Klub TOP09

Cíl návrhu

 • odstranění neoprávněných preferencí některých skupin příjemců podpory z veřejných prostředků

Cílová skupina

 • děti, mládež, dorost, amatérský sport

I. Současný stav

 • dlouhodobé a výrazné zvýhodňování organizací, které se zabývají převážně profesionálním sportem oproti ostatním příjemcům VFP
 • čerpání veřejných prostředků na účely, které nejsou nezbytné, vytváření “účelových polštářů” pro rozsáhlou škálu možností vyúčtování
 • výrazné podfinancování ostatních příjemců, které vede k tlaku na stálé zvyšování účasti rodičů, práci dobrovolných pracovníků, omezování možností při zajištění treninkových příležitostí, nutnost překračovat únosné kapacity za účelem získání finančních prostředků k zaplacení nájmů, odchod dobrovolných pracovníků, kteří nemohou být alespoň minimálně odměněni
 • tyto negativní jevy je možné okamžitě odstranit rovnoměrným rozdělením prostředků

II. Návrh řešení pro rok 2012

 • dofinancovat všechny žádosti na úroveň  min. 70%

III. Návrh systému na další období

Systémová východiska

 • partnerská spolupráce poskytovatelů volnočasových aktivit a města na období min 4 let
 • odstranění každoročního podávání stejných žádostí, vytvoření dlouhodobé perspektivy klubů pro práci s dětmi
 • důraz na soustavnou, kvalifikovanou a systematickou práci s mládeží
 • zacílení podpory především na prostějovskou mládež
 • zacílení na budování široké základny od nejmladších kategorií, postupné vybudování podmínek pro výkonnostní růst vlastních sportovců
 • strukturalizace financování především z hlediska nákladů životně nezbytných pro zajištění činnosti ( nájmy, energie, údržba)
 • odstranění dosavadních preferencí vybraných sportů
 • odstranění financování profesionálního sportu z veřejných prostředků

Návrh kriteriálních ukazatelů – tři oblasti

 • registrovaná členská základna na základě jména a rodného čísla – v současné době se realizuje na základě požadavků MŠMT s důrazem právě na mládež, u členů ČSTV funguje tato registrace dlouhodobě
 • životně nezbytné náklady
 • orientace na podporu financování nákladů nezbytných k zajištění základních treninkových a soutěžních podmínek
  • ovyčíslení podle skutečného stavu z účetnictví, lze absolutně zkontrolovat
  • u cizích zařízení nájmy,
  • u vlatních zařízení energie, údržba
 • míra účasti členů klubu
  • členské příspěvky – jako standardní nástroj financování činnosti, stanovení jejich výše je  v kompetenci klubů, prokazatelnost bankovních převodů příspěvků na účet klubu
  • mimo sponzorské dary – sponzorské dary jsou bonusem a závisí na atraktivnosti sporu, tento vliv je třeba pro rovnost eliminovat, takto však mohou být prostředkem financování nadstandardních aktivit členů klubů a nebudou ani započteny do celkové bilance projektu
  • v  uvažovaných kategoriích se jedná o platby rodičů dětí
  • žádný žadatel nemůže obdržet podporu vyšší, než činí míra účasti členů na činnosti
  • umožňuje eliminaci fenoménu černých duší

Posouzení dalších zdrojů

 • dotace po linii svazů – jsou cílené již více na výkonnostní stránku a jsou napojené na programy MŠMT
 • možnosti další spolupráce - podpora čerpání jiných dotačních titulů např pro budování infrastruktury, ROP, program MŠMT 133510, modernizace a rozvoj sport. zařízení

V Prostějově 18. 10. 2012